Смер­тель­на мі­сія

«Є ве­ли­кі сум­ні­ви що­до ре­аль­но­сті вво­ду во­єн­но­го кон­тин­ген­ту ООН на Дон­ба­сі. Укра­ї­на має са­ма до­сяг­ти та­ко­го рів­ня обо­ро­но­зда­тно­сті, щоб на­ве­сти лад на сво­їй те­ри­то­рії», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

«Є ве­ли­кі сум­ні­ви що­до ре­аль­но­сті вво­ду во­єн­но­го кон­тин­ген­ту ООН на Дон­ба­сі. Укра­ї­на має са­ма до­сяг­ти та­ко­го рів­ня обо­ро­но­зда­тно­сті, щоб на­ве­сти лад у сво­їй кра­ї­ні», — екс­перт

ЗМІ одна за одною з’яви­лись за­яви гли­бо­ко­го за­не­по­ко­є­н­ня сто­сов­но за­ги­бе­лі пред­став­ни­ка ОБСЄ. Ві­дре­а­гу­ва­ло і МЗС РФ, де на­зва­ли під­рив ав­то­мо­бі­ля ОБСЄ про­во­ка­ці­єю, «спря­мо­ва­ною на під­рив про­це­су вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту на Дон­ба­сі». На дум­ку МЗС РФ, ця про­во­ка­ція ви­гі­дна тим, «хто не за­ці­кав­ле­ний у ви­ко­нан­ні по­лі­ти­чних, еко­но­мі­чних і гу­ма­ні­тар­них по­ло­жень мін­сько­го «Ком­пле­ксу за­хо­дів». Ну і, зви­чай­но, Мо­сква хо­че, щоб бу­ли про­ве­де­ні пе­ре­го­во­ри на рів­ні Ки­є­ва, До­не­цька і Лу­ган­ська. Зно­ву жта­ки Кремль не оми­нає при­во­ду за­го­во­ри­ти про пря­мі пе­ре­го­во­ри між­Ки­є­вом і ма­ріо­не­тка­ми Крем­ля, тоб­то фа­кти­чно ви­зна­ти їх сто­ро­ною. Ци­нізм за­яв ро­сій­ської сто­ро­ни пе­ред­ба­чу­ва­ний, та все жсві­то­ва спіль­но­та у сво­їх ре­а­кці­ях ма­ла б спер­шу акцен­ту­ва­ти на пер­шо­при­чи­ну по­ді­бних тра­ге­дій. До то­го як РФ не на­па­ла на Україну, ні вій­ни, ні АТО, ні ти­сяч смер­тей ні­хто на­віть не міг уяви­ти. Ко­го ж, як на­слі­док, зви­ну­ва­ти­ло ОБСЄ? ін­ци­ден­ту і че­кає на ма­кси­маль­ну спів­пра­цю з усі­ма за­ці­кав­ле­ни­ми сто­ро­на­ми». При цьо­му За­ньєр по­клав від­по­від­аль­ність за тра­ге­дію «на оби­дві сто­ро­ни». І зно­ву жта­ки лу­нає те­ма «сто­рін».

То хто жця дру­га сто­ро­на? Крем­лів­ські на­йман­ці чи сам Кремль? Ця де­таль «від­по­від­аль­но­сті всіх сто­рін» акцен­ту­ва­ла на умо­вах пра­во­вої не­ви­зна­че­но­сті, в яких пе­ре­бу­ває оку­по­ва­на ча­сти­на Дон­ба­су. Адже дій­сно, жо­дно­го до­ку­мен­та, який би офі­цій­но ви­зна­вав цю те­ри­то­рію оку­по­ва­ною, не­має. Тер­мін «тим­ча­со­во не­під­кон­троль­на Укра­ї­ні те­ри­то­рія» ні­як не ко­ре­спон­ду­є­ться із обов’яз­ка­ми оку­пан­та утри­му­ва­ти зайня­ту те­ри­то­рію. Зно­ву ви­ни­кає вже кла­си­чне за­пи­та­н­ня — АТО чи вій­на? Якщо АТО, то згі­дно із між­на­ро­дни­ми нор­ма­ми, чи не на кра­ї­ні, яка про­во­дить ан­ти­те­ро­ри­сти­чну опе­ра­цію, ле­жить від­по­від­аль­ність за втра­ти се­ред мир­но­го на­се­ле­н­ня? Ін­ша спра­ва, що са­ме ОБСЄ вже три ро­ки має мо­жли­вість на­о­чно пе­ре­ко­на­ти­ся в то­му, що на Дон­ба-

ко­мен­тує «Дню» ко­ли­шній го­ло­ва Мі­ні­стер­ства зов­ні­шніх справ Во­ло

ди­мир ОГРИЗКО. — Ця тра­гі­чна по­дія є чер­го­вим свід­че­н­ням то­го, на­скіль­ки є скла­дною си­ту­а­ція на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії. Але ме­не не по­ли­шає дум­ка, чо­му ОБСЄ не ре­а­гує та­ким са­мо чи­ном на що­ден­ні по­ві­дом­ле­н­ня про за­ги­бель укра­їн­ських гро­ма­дян і укра­їн­ських вій­сько­вих зокре­ма? На­го­ло­шую — ми втра­ча­є­мо май­же що­ден­но по кіль­ка лю­дей. Це смерть від рук оку­пан­та. Чи не­має тут під­хо­ду з по­двій­ним дном? Ста­ла­ся тра­ге­дія із пред­став­ни­ком ОБСЄ, і ми ба­чи­мо хви­лю за­яв та ви­мог про роз­слі­ду­ва­н­ня і по­ка­ра­н­ня вин­них. Але ко­ли вби­ва­ють укра­їн­ських гро­ма­дян, то чо­му у них не ви­ни­кає за­пи­тань — хто в цьо­му вин­ний? От­же, Укра­ї­на має са­ма до­сяг­ти та­ко­го рів­ня обо­ро­но­зда­тно­сті, щоб без будь-яких мі­сій, в то­му чи­слі спо­сте­ре­жних чи вій­сько­вих, мо­гла на­ве­сти лад на сво­їй те­ри­то­рії. За нас це ні­хто не зро­бить. Я маю ве­ли­кі сум­ні­ви що­до ре­аль­но­сті вво­ду во­єн­ної мі­сії ООН на Дон­ба­сі. При­чи­на про­ста — Ра­да Без­пе­ки ООН, З дру­го­го бо­ку, що са­ме мо­же да­ти ця мі­сія Укра­ї­ні для вре­гу­лю­ва­н­ня зброй­но­го кон­флі­кту, тоб­то де-фа­кто вій­ни? Зви­чай­но, на­яв­ність та­ко­го кон­тин­ген­ту на схо­ді Укра­ї­ни бу­де озна­ча­ти пе­ре­хід до так зва­них ви­бо­рів на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії. При цьо­му під тер­мі­ном «во­єн­на мі­сія» ба­га­то хто ро­зу­міє пов­но­цін­ний во­єн­ний кон­тин­гент. На­справ­ді, як по­ка­зує сві­то­вий до­свід, сло­во «во­єн­на» в да­но­му ви­пад­ку є до­сить умов­ним. По су­ті, про­ти по­ту­жно­го ан­кла­ву, який ство­ри­ла на Дон­ба­сі Ро­сія, та­кий кон­тин­гент ООНів­ців бу­де без­по­мі­чним. Осо­бли­во якщо се­ред та­ко­го кон­тин­ген­ту бу­дуть ро­сі­я­ни, що до­сить ймо­вір­но.

«Зви­чай­но, як лу­ган­ча­нин і гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни я всі­ля­ко під­три­мую за­яви Пре­зи­ден­та що­до вве­де­н­ня во­єн­ної мі­сії ООН на Дон­ба

сі, — го­во­рить «Дню» гро­мад­ський

ді­я­чДе­нис ДЕНИЩЕНКО. — Якщо у ньо­го та­ке пе­ре­ко­на­н­ня є, то впев­не­ний, що в за­ко­но­дав­чо­му по­лі мо­жна ство­ри­ти для цьо­го пе­ред­умо­ви. Я не мо­жу зро­зу­мі­ти, чо­му пред­став­ни­ки ОБСЄ по­кла­да­ють при­хо­ву­вав на­віть, що го­тує про­во­ка­ції сто­сов­но ОБСЄ, що за­фі­ксо­ва­но на ві­део. Мо­жна ска­за­ти, що зга­да­на тра­ге­дія із пред­став­ни­ка­ми ОБСЄ ста­ла пев­ним пло­дом по­пе­ре­дньої ді­яль­но­сті оку­пан­та».

На­справ­ді умо­ви пе­ре­бу­ва­н­ня мі­сії ОБСЄ на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії Дон­ба­су є ви­ня­тко­ви­ми. ОБСЄ до­рі­ка­ли в їхній «під­слі­пу­ва­то­сті», ко­ли її пред­став­ни­ки не по­мі­ча­ли оче­ви­дні по­ру­ше­н­ня оку­пан­том ре­жи­му ти­ші, прав лю­дей то­що. Сво­го ча­су на­віть тра­пля­лись скан­да­ли нав­ко­ло «гу­ля­нок» ОБСЄшни­ків у роз­кі­шних ре­сто­ра­нах Лу­ган­ська і До­не­цька. Але зна­че­н­ня ро­бо­ти ОБСЄ важ­ко пе­ре­оці­ни­ти в умо­вах то­таль­но­го без­прав’я і до­мі­на­ції оку­па­цій­ної вла­ди, осо­бли­во в мо­мен­ти за­го­стре­н­ня кон­флі­кту. Здру­го­го бо­ку, за­яви пред­став­ни­ків ОБСЄ про «про­ви­ну» обох «сто­рін» та ви­мо­ги роз­мі­ну­ва­ти те­ри­то­рії під час не­при­пи­не­н­ня агре­сії з бо­ку РФ про­яв­ля­ють гли­бин­не не­ро­зу­мі­н­ня всі­єї скла­дно­сті си­ту­а­ції. Зре­штою, на вій­ні як на вій­ні. І від­по­від­а­ти має той, хто її роз­по­чав.

ФОТО РЕЙТЕР

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.