На Во­ли­ні по­ра­ху­ють «са­джан­ці» Де­ре­ва про­е­ктів «Дня»

Фо­то­ви­став­ка на­шо­ї­га­зе­ти у 12-й раз ви­ру­шає до Лу­цька

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Фо­то­ви­став­ка на­шої га­зе­ти у 12-й раз ви­ру­шає до Лу­цька

Луцьк був мі­стом, у яко­му від­бу­ла­ся най­пер­ша пре­зен­та­ція кни­ги «Укра­ї­на Inсognita», ко­тра да­ла по­ча­ток і на­зву мас­шта­бно­му про­е­кту га­зе­ти «День»: ви­дан­ню істо­ри­чної лі­те­ра­ту­ри, яке на­ра­хо­вує вже не один де­ся­ток по­зи­цій. Луцьк був і є мі­стом, у яке обов’яз­ко­во що­ро­ку при­бу­ває фо­то­ви­став­ка «Дня» з най­кра­щи­ми сві­тли­на­ми між­на­ро­дно­го фо­то­кон­кур­су, бо га­зе­та має тут як сво­їх чи­та­чів, так і пар­тне­рів, зав­дя­ки яким Луцьк, на­пев­не, став мі­стом, бі­бліо­те­ки яко­го, ма­со­ві і шкіль­ні, ма­ють най­біль­шу кіль­кість книж­ко­вих ви­дань «Дня». Що­ро­ку мі­ська ра­да (при мі­сько­му го­ло­ві Ми­ко­лі Ро­ма­ню­ку), мі­сце­ві бла­го­дій­ні фон­ди ку­пу­ва­ли і да­ру­ва­ли кни­го­збір­ням усі но­вин­ки «Дня». І цьо­го ро­ку бла­го­дій­ний фонд «Во­линь-2014», як і то­рік, при­дбає кни­гу «Се­стра моя, Со­фія...» для шкіл Лу­цька і Лу­цько­го ра­йо­ну, а та­ко­жо­фор­мить їм пе­ред­пла­ту на «День».

Усі зу­стрі­чі, чи­та­цькі кон­фе­рен­ції, пре­зен­та­ції фо­то­ви­став­ки від­бу­ва­ю­ться в при­мі­щен­ні бі­бліо­те­ки Схі­дно­єв­ро­пей­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки. Го­лов­ний ре­дак

тор «Дня» Ла­ри­са ІВШИНА є чле­ном На­гля­до­вої ра­ди ви­шу і йо­го по­че­сним про­фе­со­ром. Жи­ві зу­стрі­чі і дис­ку­сії з нею зав­жди ба­га­то­лю­дні. Тут пам’ята­ють і про­чи­та­ну нею пу­блі­чну ле­кцію «Іден­ти­чність і мо­дер­ні­за­ція Укра­ї­ни», по­ді­єю був її май­стер­клас для сту­ден­тів Ін­сти­ту­ту фі­ло­ло­гії і жур­на­лі­сти­ки. Май­бу­тні со­ці­аль­ні пе­да­го­ги, які на­вча­ю­ться у СНУ, пі­сля по­ба­че­но­го й пе­ре­жи­то­го на пре­зен­та­ції фо­то­ви­став­ки «Дня» пи­са­ли есе...

Ве­ли­кі вра­же­н­ня за­ли­ши­ла то­рік фо­то­ви­став­ка «Дня» у стар­шо­кла­сни­ків гім­на­зії з во­лин­сько­го мі­сте­чка Ло­ка­чі. У них від­бу­ла­ся не про­сто пі­зна­валь­на, а й на­вчаль­на екс­кур­сія, во­ни та­кож пи­са­ли есе. Ди­ре­ктор гім­на­зії Окса­на Са­хар­чук ді­ли­ла­ся вра­же­н­ня­ми, як дов­го зби­ра­ла­ся по­ка­за­ти не­лу­цьким ді­тям фо­то­ви­став­ку га­зе­ти «День», бо те, що ро­бить за­га­лом ви­да­н­ня, є «ім­пуль­са­ми, ко­трі спо­ну­ка­ють ду­ма­ти», ка­же во­на. У Ло­ка­чин­ській гім­на­зії від­бу­ло­ся вже три на­у­ко­ві кон­фе­рен­ції за книж­ко­ви­ми ви- да­н­ня­ми га­зе­ти «День», під­го­ту­ва­ли і че­твер­ту. І цьо­го ро­ку ло­ка­чин­ські стар­шо­кла­сни­ки ра­зом зі сво­ї­ми пе­да­го­га­ми мрі­ють та­ки по­бу­ва­ти на пре­зен­та­ції фо­то­ви­став­ки, взя­ти участь у за­пла­но­ва­ній в рам­ках днів «Дня» у Лу­цьку зу­стрі­чі з го­лов­ним ре­да­кто­ром га­зе­ти Ла­ри­сою Ів­ши­ною. Ця зу­стріч-дис­ку­сія ма­ти­ме на­зву «На­ціо­наль­ний діа­лог».

— Ми з не­тер­пі­н­ням очі­ку­є­мо Днів «Дня» у Лу­цьку. Фо­то­ви­став­ка га­зе­ти — це ви­зна­чна по­дія у куль­тур­но­му жит­ті кра­ї­ни, і для уні­вер­си­те­ту ве­ли­ка честь при­йма­ти у се­бе сві­тли­ни най­кра­щих ав­то­рів. Ти­ся­чі лу­чан про­тя­гом пів­мі­ся­ця, зав­дя­ки ви­став­ці, змо­жуть пе­ре­жи­ти клю­чо­ві мо­мен­ти до­бле­сно ге­ро­ї­чно­го або ж спо­кій­но кра­си­во­го бу­т­тя кра­ї­ни. Знаю, як ба­га­то на­тхне­н­ня та­кі сві­тли­ни да­ру­ють на­шій мо­ло­ді, про­во­ку­ють роз­ду­ми. Сим­во­лі­чно, що наш по­че­сний про­фе­сор Ла­ри­са Івшина при­їздить до нас на­ве­сні, ко­ли усе роз­кві­тає, від­ро­джу­є­ться і на­ди­хає до пра­ці. Цьо­го­річ пла­ну­є­мо де­що осо­бли­ве, ви­слов­лю­ся теж­по-ве­сня­но­му: хо­че­мо по­ра­ху­ва­ти «са­джан­ці», яких Во­ли­ні по­да­ру­ва­ло де­ре­во про­е­ктів «Дня». (На­га­да­є­мо, «День» офор­мив ба­гат­ство сво­їх про­е­ктів як вір­ту­аль­не «Де­ре­во» incognita.day.kiev.ua/books/dere vo, і ре­да­кція зав­жди ці­ка­ви­ться, як пра­цю­ють її кни­ги та ін­ші іні­ці­а­ти­ви. — Ред.). Го­ту­є­мо ба­га­то ці­ка­вих за­пи­тань та по­ді­ли­мо­ся вра­же­н­ня­ми й іде­я­ми.

Пре­зен­та­ція кра­щих знім­ків Між­на­ро­дної фо­то­ви­став­ки «Дня» від­бу­де­ться у бі­бліо­те­ці СНУ іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки о 12-й го­ди­ні 28 кві­тня, о 13-й — зу­стріч-дис­ку­сія з го­лов­ним ре­да­кто­ром ви­да­н­ня Ла­ри­сою Ів­ши­ною та пре­зен­та­ція книж­ко­вих но­ви­нок га­зе­ти. Фо­то­ви­став­ка «Дня» пе­ре­бу­ва­ти­ме у Лу­цьку до 14 трав­ня (вул. Вин­ни­чен­ка, 30А, з 9-ї до 17-ї го­ди­ни, крім су­бо­ти і не­ді­лі, вхід віль­ний).

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.