Лі­кар­ні го­ту­ють до «віль­но­го жи­т­тя»

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Як ме­ди­чні за­кла­ди ста­ва­ти­муть не­ко­мер­цій­ни­ми під­при­єм­ства­ми

Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’ я в рам­ках про­ве­де­н­ня ме­ди­чної ре­фор­ми за­про­по­ну­ва­ло та­кий шлях опти­мі­за­ції ро­бо­ти ме­дза­кла­дів: з ли­сто­па­да 2017 ро­ку всім дер­жав­ним лі­кар­ням і по­лі­клі­ні­кам Укра­ї­ни на­да­ють мо­жли­вість прой­ти ре­ор­га­ні­за­цію, яка пе­ред­ба­чає ав­то­но­мі­за­цію за­кла­дів, а зго­дом — змі­ну си­сте­ми фі­нан­су­ва­н­ня. За оцін­ка­ми екс­пер­тів, про­це­ду­ра за­ймає ма­кси­мум шість мі­ся­ців, як пра­ви­ло — мен­ше.

«13 кві­тня Вер­хов­на Ра­да прийня­ла за­кон про ав­то­но­мі­за­цію ме­ди­чних за­кла­дів. До­сі лі­кар­ні пра­цю­ють як бю­дже­тні за­кла­ди: є вер­ти­каль управ­лі­н­ня, а ке­рів­ник не має жо­дної сво­бо­ди. Ре­фор­ма пе­ред­ба­чає, що ме­дза­кла­ди пе­ре­тво­рю­ю­ться на під­при­єм­ства, які укла­да­ти­муть з дер­жа­вою до­го­вір про спів­пра­цю. Так са­мо за тру­до­вим до­го­во­ром пра­цю­ва­ти­муть і ме­ди­чні пра­ців­ни­ки, — по­яснює Пав­ло КОВТОНЮК, за­сту­пник мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я. — Го­лов­не, що це дасть, — сво­бо­ду в управ­лін­ських рі­ше­н­нях. У ко­жній лі­кар­ні кра­ще зна­ють, яке рі­ше­н­ня прийня­ти, щоб по­кра­щи­ти свою ді­яль­ність, але по­ки ме­дза­кла­ди по­вин­ні всі рі­ше­н­ня по­го­джу­ва­ти з на­ми. На­при­клад, я маю по­го­джу­ва­ти орен­ду двох ква­дра­тних ме­трів в «Охмат­ди­ті» для вста­нов­ле­н­ня ка­во­ма­ши­ни... Ре­фор­ма пе­ред­ба­чає, що ме­дза­клад сам при­йма­ти­ме рі­ше­н­ня що­до го­спо­дар­ських пи­тань, а та­кож­по­лі­ти­ки зар­плат, мо­ти­ву­ва­н­ня мед­пер­со­на­лу, орен­ди, кіль­ко­сті лі­жок то­що».

За­сту­пник мі­ні­стра за­ува­жив, що про­цес ре­ор­га­ні­за­ції три­ва­лий, то­му для по­лі­клі­нік та лі­ка­рень з ли­сто­па­да цьо­го ро­ку і до кін­ця 2018-го три­ва­ти­ме піль­го­вий пе­рі­од, ко­ли мо­жна бу­де прой­ти ма­кси­маль­но спро­ще­ну про­це­ду­ру пе­ре­тво­ре­н­ня за­кла­ду на не­ко­мер­цій­не під­при­єм­ство.

За сло­ва­ми Пав­ла Ков­то­ню­ка, ре­ор­га­ні­за­ція, крім ін­шо­го, до­зво­лить лі­кар­ням і по­лі­клі­ні­кам ефе­ктив­но пра­цю­ва­ти пі­сля ухва­ле­н­ня за­ко­ну про ре­фор­му­ва­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня лі­ка­рень ( за прин­ци­пом «гро­ші хо­дять за па­ці­єн­том » ) . « Ми не змо­же­мо опла­ти­ти по­слу­ги за­кла­ду за кон­кре­тну лю­ди­ну, якщо за­клад не бу­де ав­то­ном­ним » , — на­го­ло­шує за­сту­пник мі­ні­стра. Рі­ше­н­ня що­до ре­ор­га­ні­за­ції має при­йма­ти мі­сце­ва вла­да, а за­клад за­ли­ша­ти­ме­ться у вла­сно­сті гро­ма­ди. Ре­фор­ма та­кож­пе­ре­дба­чає, що лі­кар­ні та по­лі­клі­ні­ки ма­ти­муть ра­хун­ки в дер­жав­них бан­ках.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.