Три ва­рі­а­ції про час

Хо­ре­о­гра­фі­чні но­вин­ки від Ра­ду По­клі­та­ру та йо­го уче­ни­ці Ган­ни Ге­рус

Den (Ukrainian) - - День України - Ла­ри­са ТАРАСЕНКО

25 і 26 кві­тня на сце­ні На­ціо­наль­но­го те­а­тру ім. І.Фран­ка від­бу­де­ться прем’єра ба­ле­ту «Вго­ру по рі­чці». Ви­ста­ва ство­ре­на за мо­ти­ва­ми опо­віда­н­ня «За­гад­ко­ва істо­рія Бен­джа­мі­на Бат­то­на». Хо­ре­о­граф ви­сту­пає як ав­тор лі­бре­то, в яко­му, за йо­го сло­ва­ми, «мо­жна по­ба­чи­ти не ли­ше сю­же­тні алю­зії опо­віда­н­ня Скот­та Фіц­дже­раль­да, але й від­го­мо­ни ве­ли­ко­го «Фа­у­ста» Ге­те. При цьо­му «Вго­ру по рі­чці» — ціл­ком ав­тор­ське опо­віда­н­ня, оскіль­ки спе­ци­фі­ка су­ча­сно­го тан­цю не до­зво­ляє зро­би­ти хо­ре­о­гра­фі­чний під­ряд­ко­вий пе­ре­клад лі­те­ра­тур­них пер­шо­дже­рел».

У ро­бо­ті над одно­актною ви­ста­вою на те­му ча­су, що про­жи­ва­є­ться на­зад, взя­ли участь ху­до­жни­ки Оле­ксандр Дру­га­нов і Дми­тро Ку­ря­та. Фан­та­сма­го­ри­чне дій­ство роз­ви­ва­ти­ме­ться під ма­гію зву­ків струн­но­го квар­те­ту ві­до­мо­го ки­їв­сько­го ком­по­зи­то­ра Оле­ксан­дра Ро­ді- на, чия му­зи­ка са­ма по со­бі до­во­лі обра­зна.

А со­ліст те­а­тру «Ки­їв мо­дерн-ба­лет», уче­ни­ця Р. По­клі­та­ру Ган­на Ге­рус пред­ста­вить свій ав­тор­ський спе­ктакль «Variations of live» («Ва­рі­а­ції жи­т­тя») на му­зи­ку А. Шні­тке, Р. Пьор­сел­ла, О. Ар­нальд­са, С. Ан­дер­се­на, М. Рі­хте­ра, в яко­му ви­сту­пить як хо­ре­о­граф і ви­ко­на­вець. Ін­три­гою по­ста­нов­ки є вір­ші Ма­ри­ни Цвє­та­є­вої, а те­ма ви­ста­ви та­кож зав’яза­на на фе­но­ме­ні ча­су, на вза­є­мо­дії йо­го з жи­т­тям. Ган­на ви­сту­пи­ла ще й ав­то­ром ко­стю­мів ра­зом із ху­до­жни­ком Окса­ною Ні­кі­ті­ною.

Ве­чір одно­актних ба­ле­тів від­криє ви­ста­ва Ра­ду По­клі­та­ру, в якій час і про­стір сти­ка­ю­ться, як ато­ми в ко­лай­де­рі, де з ні­чо­го на­ро­джу­є­ться все, транс­фор­му­є­ться, спо­тво­рю­є­ться, ви­вер­та­є­ться і все-та­ки по­вер­та­є­ться до по­ча­тко­вої су­ті — «Квар­тет-а-тет», на му­зи­ку Ада Ма­а­са, прем’єра яко­го від­бу­ла­ся 2011 ро­ку.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Со­ліст те­а­тру «Ки­їв мо­дерн-ба­лет» Ган­на Ге­рус пред­ста­вить свою ав­тор­ську одно­актну ви­ста­ву «Variations of live» («Ва­рі­а­ції жи­т­тя»)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.