«По­са­ди де­ре­во – вря­туй мі­сто»

Жи­те­лі Дні­пра хо­чуть са­мі від­но­ви­ти зе­ле­ні на­са­дже­н­ня

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

«По­са­ди де­ре­во — вря­туй мі­сто» — так на­зи­ва­є­ться акція, яка на­ро­ди­ла­ся у Дні­прі пі­сля не­що­дав­ньої сні­го­вої бу­рі, що по­ва­ли­ла близь­ко п’яти ти­сяч де­рев. Жи­те­лі мі­ста за­сму­че­ні та стри­во­же­ні тим, що пра­кти­чно в ко­жно­му дво­рі і на ко­жній ву­ли­ці є де­ре­ва, які ви­вер­ну­ті з ко­ре­нем, або по­ка­лі­че­ні зе­ле­ні на­са­дже­н­ня. Не­бай­ду­жі го­ро­дя­ни про­по­ну­ють уже ці­єї ве­сни по­са­ди­ти мо­ло­ді са­джан­ці за­мість де­рев, що по­стра­жда­ли від бу­ре­вію.

Іні­ці­а­тор акції «По­са­ди де­ре­во — вря­туй мі­сто», жур­на­ліст Ан­на КОНДРАКОВА вва­жає, що мо­ло­ді де­ре­ва мо­жна ку­пи­ти в роз­са­дни­ках і по­са­ди­ти у ко­жно­му дво­рі.

«Не­го­да є не­го­да. За­мість по­шу­ку вин­них про­по­ную ви­са­ди­ти в мі­сті но­ві де­ре­ва. Свою іні­ці­а­ти­ву я ви­кла­ла в со­ці­аль­них ме­ре­жах, і на неї вже від­гу­кну­ло­ся ду­же ба­га­то лю­дей. То­му я ство­ри­ла гру­пу у «Фейс­бу­ці» «По­са­ди де­ре­во — вря­туй мі­сто», до якої мо­же при­єд­на­ти­ся ко­жен, хто хо­че до­по­мог­ти. За­про­шую в гру­пу тих, у ко­го є ре­аль­ні про­по­зи­ції, де ку­пу­ва­ти са­джан­ці, як ор­га­ні­зу­ва­ти їх до­став­ку то­що. Та­кож у гру­пі при­йма­ю­ться за­яв­ки з при­во­ду то­го, де най­біль­ше по­стра­жда­ло де­рев», — ска­за­ла во­на.

На дум­ку жур­на­ліс­тки, жи­те­лі по­вин­ні не ли­ше са­мі по­са­ди­ти де­ре­ва, але і до­гля­да­ти їх, по­ли­ва­ти, щоб са­джан­ці обов’яз­ко­во прийня­ли­ся. «Зви­чай­но, опти­маль­но, якщо лю­ди са­мі ви­йдуть із ло­па­та­ми та від­ра­ми і са­мі по­са­дять са­джа­нець, який ми при­ве­зе­мо», — ка­же во­на.

«У ба­га­тьох є ба­жа­н­ня по­са­ди­ти в сво­є­му дво­рі де­ре­во. Один са­джа­нець ко­штує 100—150 гри­вень, але ви­ни­кає без­ліч про­блем — ку­пів­ля са­мо­го са­джан­ця та йо­го до­став­ка. До ме­не вже звер­ну­ло­ся де­кіль­ка ор­га­ні­за­цій, які го­то­ві до­по­мог­ти в цьо­му. Спо­ді­ва­ю­ся, що роз­са­дни­ки зро­блять нам зниж­ку, хо­ча я ро­зу­мію, що су­бо­тни­ки вже про­йшли, де­ре­ва ку­пи­ли і по­са­ди­ли, і не так вже ба­га­то за­ли­ши­ло­ся мо­ло­дих са­джан­ців, — вва­жає Ан­на. — То­му по­са­ди­мо те, що є і які на­пев­но при­жи­ву­ться, зва­жа­ю­чи на по­го­дні умо­ви і стан ґрун­тів». Зро­зумі­ло, вва­жає А.Кондракова, бу­де по­трі­бно чи­ма­ло зу­силь для то­го, щоб ком­пен­су­ва­ти ту ве­ли­че­зну шко­ду, яка бу­ла на­не­се­на мі­сту бу­ре­ві­єм. «Спо­ді­ва­ю­ся, що сти­хій­не ли­хо до­по­мо­же нам ста­ти силь­ні­ши­ми і дру­жні­ши­ми. Вже на­сту­пно­го ти­жня пла­ну­є­мо здій­сни­ти пер­ше ви­са­джу­ва­н­ня де­рев», — ді­ли­ться пла­на­ми іні­ці­а­тор гро­ма­дян­ської акції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.