«Ре­вен­ко­ві кі­ло­ме­три»

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Фе­сти­валь при­свя­че­но пам’яті ці­ка­вої лю­ди­ни, 80-річ­чю від Дня на­ро­дже­н­ня за­слу­же­но­го пра­ців­ни­ка куль­ту­ри Укра­ї­ни, кі­но­ре­жи­се­ра Бо­ри­са Па­вло­ви­ча РЕВЕНКА. Офі­цій­но він мав чи­ма­ло ти­ту­лів: очо­лю­вав во­лин­ський осе­ре­док На­ціо­наль­ної спіл­ки кі­не­ма­то­гра­фі­стів, на гро­мад­ських за­са­дах ство­рив му­зей істо­рії кі­не­ма­то­гра­фії та фо­то­ми­сте­цтва Во­ли­ні, за­сну­вав кі­но­сту­дію «Во­линь», яка ста­ла на­ро­дною, зі­брав ко­ле­кцію фо­то­те­хні­ки. Кі­но і фо­то­спра­ви на­вчив со­тні лю­дей, ви­хо­вав ці­лу пле­я­ду фо­то­гра­фів, опе­ра­то­рів, ре­жи­се­рів, йо­го учня­ми бу­ли і то­ді про­сті лу­цькі хло­пчи­ки, а ни­ні ві­до­мі фа­хів­ці Олесь Са­нін і Сер­гій Ми­халь­чук. Ре­вен­ко, ко­тро­го дру­зі на­зи­ва­ли про­сто Боб, був лі­то­пи­сцем істо­рії Во­ли­ні, він зняв май­же три­ста кі­но­філь­мів, 50 із яких ста­ли ла­у­ре­а­та­ми все­укра­їн­ських, все­со­ю­зних, між­на­ро­дних кон­кур­сів. Най­ві­до­мі­ші з них: «В осе­лі чор­но­го са­мі­тни­ка» — про рід­кі­сних чор­них бу­слів (має 22 на­го­ро­ди); лі­ри­чний фільм «Сві­тло ви­тя­зя» — про озе­ро Сві­тязь; «Кар­пи­лів­ські ве­чор­ни­ці», Ча­рів­ник із Лу­цька» — про твор­чість і не­про­сту до­лю са­мо­бу­тньо­го лу­цько­го скуль­пто­ра Ста­ні­сла­ва Сар­це­ви­ча. Зні­мав Ре­вен­ко на Ку­ба­ні, у Бол­га­рії, по всій Укра­ї­ні, зняв і фільм про ди­тин­ство та юність В’яче­сла­ва Чор­но­во­ла, ко­трий був йо­го зем­ля­ком. По­мер Ре­вен­ко 2015 ро­ку.

Пе­ред по­ча­тком фе­сти­ва­лю «Ре­вен­ко­ві кі­ло­ме­три» від­кри­ли ме­мо­рі­аль­ну до­шку на бу­дин­ку за адре­сою: про­спект Во­лі, 3, в яко­му із за­не­дба­но­го під­ва­лу Бо­рис Па­вло­вич ство­рив кі­но­сту­дію — мі­сце, де зби­ра­ли­ся і тво­ри­ли, мрі­я­ли і здій­сню­ва­ли. Зна­чну ча­сти­ну жи­т­тя він хо­див на ки­то­бій­них су­днах, по­бу­вав у рі­зних ку­то­чках сві­ту, а спра­вою всьо­го йо­го жи­т­тя ста­ла кі­но­спра­ва...

У Лу­цьку — фе­сти­валь ко­ро­тко­ме­тра­жних філь­мів пам’яті ви­да­тно­го зем­ля­ка

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.