«Укра­їн­ський мо­ло­ді­жний Да­вос» – в Остро­зі

Den (Ukrainian) - - День України - Пі­дго­ту­ва­ла Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

В На­УОА за­по­ча­тко­ву­ють мас­шта­бний між­на­ро­дний про­ект

«У На­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті «Острозь­ка ака­де­мія» за­по­ча­тко­ва­но мас­шта­бний між­на­ро­дний про­ект «Острог Forum 2017» з ме­тою пу­блі­чно­го обго­во­ре­н­ня клю­чо­вих со­ці­аль­них, куль­тур­них, еко­но­мі­чних і по­лі­ти­чних про­блем Укра­ї­ни за уча­сті про­від­них укра­їн­ських та за­ру­бі­жних екс­пер­тів, ке­рів­ни­ків від­по­від­них мі­ні­стерств і уста­нов, ви­со­ко­по­са­дов­ців, які ви­рі­шу­ва­ли по­ді­бні со­ці­аль­ні ви­кли­ки.

Цей про­ект пла­ну­є­ться роз­ви­ва­ти як своє­рі­дний «укра­їн­ський мо­ло­ді­жний Да­вос», за уча­сті сту­ден­тів з рі­зних ре­гіо­нів Укра­ї­ни, сві­до­мих мо­ло­дих лю­дей, які ма­ють ба­че­н­ня що­до сьо­го­де­н­ня дер­жа­ви та її май­бу­тньо­го й дум­ка яких по­вин­на бу­ти по­чу­тою ви­щим дер­жав­ним ке­рів­ни­цтвом, екс­пер­та­ми, політиками » , — іде­ться у ли­сті ре­кто­ра На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Острозь­ка ака­де­мія» Іго­ря Па­сі­чни­ка до го­лов­но­го ре­да­кто­ра «Дня» Ла­ри­си Ів­ши­ної. Як на­го­ло­шує Ігор Де­ми­до­вич, «пра­кти­чно озна­че­ний про­ект «ви­ріс» із за­по­ча­тко­ва­но­го Ла­ри­сою Оле­ксі­їв­ною у 2006 ро­ці Острозь­ко­го клу­бу віль­но­го ін­те­ле­кту­аль­но­го спіл­ку­ва­н­ня мо­ло­ді, зав­дя­ки яко­му сту­ден­ти з рі­зних уні­вер­си­те­тів на­ла­го­джу­ва­ли між­со­бою по­стій­ний діа­лог що­до най­бо­лю­чі­ших пи­тань жи­т­тя су­ча­сної Укра­ї­ни».

За­зна­ча­є­ться та­кож, що ідея про­е­кту «Острог Forum 2017» отри­ма­ла схва­ле­н­ня від На­дзви­чай­но­го і Пов­но­ва­жно­го По­сла Ли­тов­ської Ре­спу­блі­ки в Укра­ї­ні па­на Ма­рю­са Яну­ко­ні­са під час йо­го не­що­дав­ньо­го ві­зи­ту до уні­вер­си­те­ту.

Дис­ку­сії від­бу­ва­ти­му­ться у фор­ма­ті та­ких трьох те­ма­ти­чних пла­тформ: «Вій­сько­во-по­лі­ти­чні ви­кли­ки в на­ціо­наль­ній без­пе­ці Укра­ї­ни», «Со­ці­аль­ні ви­кли­ки в на­ціо­наль­ній без­пе­ці Укра­ї­ни», «Ін­фор­ма­цій­ні ви­кли­ки в на­ціо­наль­ній без­пе­ці Укра­ї­ни». Їхнім під­сум­ком ма­ють ста­ти кон­кре­тні «па­ке­ти стра­те­гі­чних про­по­зи­цій», оцін­ки ри­зи­ків, ви­хо­ва­н­ня мо­ло­дих укра­їн­ських лі­де­рів із кри­ти­чним ми­сле­н­ням і вла­сним по­гля­дом на май­бу­тнє дер­жа­ви.

Від­кри­т­тя про­е­кту «Острог Forum 2017 » за­пла­но­ва­но на 16 трав­ня 2017 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.