«Про­зо­рий офіс» – по всій кра­ї­ні

Го­ло­ва уря­ду іні­ці­ює ство­ре­н­ня Цен­трів на­да­н­ня по­слуг

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Іван КАПСАМУН, «День»

Прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман іні­ці­ює ство­ре­н­ня Цен­трів на­да­н­ня адмі­ні­стра­тив­них та со­ці­аль­них по­слуг на зра­зок «Про­зо­рий офіс» по всій кра­ї­ні. Про це він ска­зав у хо­ді за­сі­да­н­ня Асо­ці­а­ції міст Укра­ї­ни, що три­ває в Хар­ко­ві, йде­ться на сай­ті Ка­бмі­ну.

На­пе­ре­до­дні за­сі­да­н­ня го­ло­ва уря­ду озна­йо­мив­ся з ро­бо­тою двох та­ких цен­трів, спро­мо­жних на­да­ва­ти по­над 200 рі­зних по­слуг — від ре­є­стра­ції бі­зне­су й май­на до ви­да­чі еле­ктрон­них пен­сій­них по­свід­чень у Хар­ко­ві.

«Ми за кіль­ка ро­ків пе­ре­да­ли на мі­сця до­ста­тньо ко­штів і пов­но­ва­жень, щоб да­ти лю­дям мо­жли­во­сті на отри­ма­н­ня по­слуг. Ми по­ча­ли змі­ню­ва­ти си­сте­му, ми­ну­ло­го ро­ку за­твер­ди­ли пі­ло­тні про­е­кті по 5 мі­стам, щоб утво­ри­ти цен­три адмі­ні­стра­тив­них по­слуг, для то­го, щоб лю­ди­на при­шла в одне мі­сце — до 20 хви­лин в чер­зі —і в про­зо­рих умо­вах отри­ма­ла по­слу­гу. Це на­ша іде­о­ло­гія, бу­де­мо про­су­ва­ти її по всій кра­ї­ні. І го­лов­не, аби лю­ди на мі­сцях ро­би­ли свою ро­бо­ту — уряд бу­де до­по­ма­га­ти», — ска­зав Во­ло­ди­мир Грой­сман.

«Ми сьо­го­дні озна­йо­ми­ли­ся з до­сві­дом Хар­ко­ва у ство­рен­ні «Про­зо­рих офі­сів». Ідея на­да­н­ня адмі­ні­стра­тив­них по­слуг в одно­му цен­трі не но­ва. Але пи­та­н­ня на­да­н­ня по­слуг со­ці­аль­но­го спря­му­ва­н­ня пе­ре­ва­жно ви­рі­шу­ва- лись ор­га­на­ми мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня на вла­сний роз­суд. То­му Асо­ці­а­ція міст Укра­ї­ни під­три­мує іні­ці­а­ти­ви уря­ду про ре­а­лі­за­цію на те­ри­то­рії міст Дні­про, Ки­їв, Львів, в Оде­сі та Хар­ко­ві пі­ло­тних про­е­ктів ство­ре­н­ня цен­трів на­да­н­ня со­ці­аль­них по­слуг у фор­ма­ті «Про­зо­рий офіс » , — за­зна­чив у свою чер­гу мер Ки­є­ва, го­ло­ва Асо­ці­а­ції міст Укра­ї­ни Ві­та­лій Кли­чко.

ФОТО НА­ДА­НО ПРЕС-СЛУЖБОЮ ПАР­ТІЇ УДАР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.