«Це во­дно­час і ми­ло, і му­дро, і да­ле­ко­гля­дно»

У На­гу­є­ви­чах із за­хва­том сприйня­ли но­ви­ну про ви­са­джу­ва­н­ня «Фран­ко­во­го на­сі­н­ня» в Ма­рі­у­по­лі

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Дми­тро ПЛАХТА, Львів

Уже ми­ну­ли ти­жні від­то­ді, як у Ма­рі­у­по­лі від­бу­ла­ся се­рія куль­тур­но- про­сві­тни­цьких за­хо­дів «Дня», а ко­ман­да ви­да­н­ня, зда­є­ться, це мі­сто і не по­ки­да­ла. Це то­му, що іні­ці­а­тив­ні ме­шкан­ці Ма­рі­у­по­ля жи­вуть іде­я­ми та ін­спі­ро­ва­ни­ми «Днем» іні­ці­а­ти­ва­ми.

Ми­ну­ло­го ти­жня в ясла­хсад­ку № 130 « Пер­лин­ка » ви­са­ди­ли на­сі­н­ня чор­но­брив­ців. Так, те са­ме, що зі­бра­не в му­зе­ї­са­ди­бі Іва­на Фран­ка у На­гу­є­ви­чах. Це на­сі­н­ня — ча­сти­на Скри­ні скар­бів, ство­ре­ної до 20 річ­чя ви­да­н­ня та по­да­ро­ва­ної під час Днів «Дня» у Ма­рі­у­по­лі за­ві­ду­ва­чці ди­тсад­ка. Це на­сі­н­ня з юві­лей­но­го вро­жаю, ко­ли Укра­ї­на від­зна­ча­ла 160- річ­чя від дня на­ро­дже­н­ня сла­ве­тно­го ге­нія. «По­сі­є­мо — зій­де!» — га­сло, що кра­су­є­ться на мі­ше­чку з на­сі­н­ням, во­дно­час є су­ве­ні­ром і сим­во­лом « за­сі­ву ро­зум­но­го на­сі­н­ня » , яке ро­бив Фран­ко і на­ма­га­є­ться ро­би­ти «День».

Ви­са­ди­ли на­сі­н­ня в одно­му ку­то­чку Укра­ї­ни, а до­бра сла­ва про хо­ро­шу іні­ці­а­ти­ву пі­шла від­го­мо­ном аждо ін­шо­го. Зви­чай­но, про ма­рі­у­поль­ську іні­ці­а­ти­ву вже зна­ють (і чу­ли не­о­дно­ра­зо­во, і ба­чи­ли на чу­до­вих фо­то­гра­фі­ях) у На­гу­є­ви­чах. Ди­ре­ктор Дер­жав­но­го істо­ри­ко-куль­тур­но­го за­по­від­ни­ка «На­гу­є­ви

чі» Оре­ста РЕЗЕКУЛОВА з не­при­хо­ва­ною ра­ді­стю по­ді­ли­ла­ся сво­ї­ми вра­же­н­ня­ми: «Весь наш ко­ле­ктив був при­єм­но зди­во­ва­ний, ко­ли ді­знав­ся про та­ку чу­до­ву акцію в Ма­рі­у­по­лі, де ма­лень­кі ді­тки ви­са­джу­ва­ли в сво­є­му сад­ку «Фран­ко­ві чор­но­брив­ці». Це во­дно­час і ми­ло, і му­дро, і да­ле­ко­гля­дно. Так со­бі га­даю, що до­ки ді­тки са­ди­ли чор­но­брив­ці, їхні ви­хо­ва­те­лі, до­лу­чив­ши ма­ле­чу до ці­єї іні­ці­а­ти­ви, здій­сню­ва­ли са­ме ін­те­ле­кту­аль­ний за­сів. Це ро­зум­не на­сі­н­ня про­ро­сте не тіль­ки в ґрун­ті на те­ри­то­рії са­до­чка, ай у са­мій ма­ле­чі. Ці ді­ти вже на пра­виль­но­му шля­ху, то­му що змал­ку зна­йом- ля­ться з най­ви­щи­ми зраз­ка­ми укра­їн­ської куль­ту­ри. Це зна­йом­ство пра­виль­не, оскіль­ки са­ме в та­кій фор­мі цих ді­ток мо­жна щи­ро й по-справ­жньо­му за­ці­ка­ви­ти Іва­ном Фран­ком, від­кри­ва­ти яко­го для се­бе во­ни бу­дуть про­тя­гом усьо­го сво­го подаль­шо­го жи­т­тя. Сим­во­лізм єі в то­му, що про­ро­сте це на­сі­н­ня з На­гу­є­ви­чів са­ме в Ма­рі­у­по­лі».

А ді­тки й справ­ді не про­сто по­са­ди­ли на­сі­н­ня. «Ідею з за­сі­вом на­сі­н­ня ми три­ма­ли в та­єм­ни­ці від ма­ле­чі. Але во­ни за про­гра­мою са­ме ви­вча­ли жи­т­тя і твор­чість Іва­на Фран­ка, тож зна­ли про цьо­го по­е­та і ді­я­ча, зна­ли ба­га­то йо­го вір­шів. Для них це бу­ла ма­лень­ка ла­зів­ка до ма­лої Ба­тьків­щи­ни Фран­ка, — роз­по­від­ає На­та­лія Шай­хут­ді­но­ва, за­ві­ду­вач до­шкіль­но­го на­вчаль­но­го за­кла­ду №130 «Пер­лин­ка » , гро­мад­ська акти­віс­тка. — Ва­жли­во за­лу­ча­ти ді­тей до на­шої куль­ту­ри змал­ку. Фран­ко був лю­ди­ною сві­то­во­го зна­че­н­ня, ді­я­чем, пи­сьмен­ни­ком, який ніс на­шу куль­ту­ру в світ. Він до­во­див Єв­ро­пі, що Укра­ї­на — її не­від’ єм­на ча­сти­на... Ма­рі­у­поль — це схід. На­гу­є­ви­чі — це за­хід. І ми до­во­ди­мо, що схід і за­хід — ра­зом» (біль­ше про ма­рі­у­поль­ську акцію див. на сай­ті «Дня» у ма­те­рі­а­лі «Для ді­тей це ста­ло сюр­при­зом»).

Це чу­до­вий при­клад, як не­ве­ли­ка за мас­шта­бом, але гли­бо­ка за змі­стом акція мо­же по­са­ди­ти са­ме те на­сі­н­ня, яке дасть ве­ли­кий вро­жай і то­чно не один. До­лу­чай­те­ся до роз­ши­ре­н­ня « чор­но­брив­це­во­го про­сто­ру » . Скринь­ку скар­бів «Дня» мо­жна при­дба­ти в ма­га­зи­ні на сай­ті https://day.kyiv.ua/uk/library.

ФОТО НАТАЛІЇ ШАЙХУТДІНОВОЇ

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.