Як ре­фор­му­ва­ти ми­тни­цю

Щоб лі­кві­ду­ва­ти сі­рі та чор­ні схе­ми, во­на по­вин­на бу­ти не фі­скаль­ною, а пра­во­охо­рон­ною службою

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Не­ймо­вір­но, але факт. У сі­чні­лю­то­му цьо­го ро­ку екс­порт то­ва­рів з Укра­ї­ни до Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, не­зва­жа­ю­чи на агре­сію, вій­ну та бло­ка­ду, пе­ре­ви­щив $ 576,5 міль­йо­на, що на 54,4% біль­ше, ні­жу ті жмі­ся­ці ми­ну­ло­го ро­ку.

ВИ­МА­ГАЄ РОЗ­СЛІ­ДУ­ВА­Н­НЯ

Ви­ро­сла і час­тка РФ в укра­їн­сько­му екс­пор­ті. Во­на скла­ла 9,2%. Ще біль­ше, як по­ві­до­мив не­що­дав­но Держ­стат, збіль­ши­ла­ся час­тка ім­пор­ту то­ва­рів з Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції — на 14,9%.

Ця ін­фор­ма­ція від­вер­то ви­ма­гає роз­слі­ду­ва­н­ня. По­слав­шись на неї, «День» за­пи­тав у на­ро­дно­го де­пу­та­та Те­тя­ни ОСТРІКОВОЇ, що мо­гло спри­я­ти та­ким по­ка­зни­кам: лі­бе­ра­лі­за­ція тор­го­вель­ної по­лі­ти­ки чи її ко­ру­пцій­на скла­до­ва, у то­му чи­слі і в ря­дах ми­тної слу­жби? Острі­ко­ва не по­ква­пи­ла­ся з від­по­від­дю по су­ті. За­ува­жив­ши, що її фра­кція («Са­мо­по­міч») вва­жає та­ку си­ту­а­цію не­прийня­тною, на­ро­дний де­пу­тат роз­по­ві­ла, що в Держ­стат на­прав­ле­но звер­не­н­ня з про­ха­н­ням по­ка­за­ти, за ра­ху­нок чо­го ви­ріс екс­порт до Ро­сії в пер­шо­му квар­та­лі. По­ки від­по­віді не­має, нам важ­ко зро­зу­мі­ти, в чо­му тут спра­ва, ска­за­ла на­ро­дний де­пу­тат.

МИТНІ ПРО­БЛЕ­МИ ЕКС­ПОР­ТЕ­РІВ ТА ІМПОРТЕРІВ

То­го ждня у Ки­є­ві від­бу­ла­ся га­ря­ча дис­ку­сія дов­ко­ла ро­бо­ти ми­тної слу­жби та шля­хів її ре­фор­му­ва­н­ня, спла­но­ва­них Мі­ні­стер­ством фі­нан­сів. Спри­чи­нив та­ку роз­мо­ву ана­лі­ти­чний звіт за ре­зуль­та­та­ми опи­ту­ва­н­ня укра­їн­ських імпортерів і екс­пор­те­рів, про­ве­де­но­го Ін­сти­ту­том еко­но­мі­чних до­слі­джень і по­лі­ти­чних кон­суль­та­цій, «Спро­ще­н­ня про­це­дур тор­гів­лі в Укра­ї­ні: оцін­ки й очі­ку­ва­н­ня бі­зне­су».

В опи­ту­ван­ні взя­ли участь ке­рів­ни­ки по­над ти­ся­чі укра­їн­ських під­при­ємств, що за­йма­ю­ться зов­ні­шньо­еко­но­мі­чною ді­яль­ні­стю. Один із основ­них ви­снов­ків, зро­бле­них до­слі­дни­ка­ми за ре­зуль­та­та­ми ана­лі­зу отри­ма­них да­них, по­ля­гає в то­му, що не­до­ско­на­ле ми­тне за­ко­но­дав­ство, брак про­зо­ро­сті та від­вер­то­сті, сві­до­ме за­ви­ще­н­ня ми­тної вар­то­сті то­ва­рів і ко­ру­пція — це да­ле­ко не весь пе­ре­лік пе­ре­шкод, на які на­ра­жа­ю­ться суб’єкти зов­ні­шньо­тор­го­вель­ної ді­яль­но­сті.

Про­бле­ми імпортерів, як на­го­ло­шу­є­ться в до­слі­джен­ні, в пер­шу чер­гу пов’яза­ні з си­ту­а­ці­єю на ми­тни­ці, зі скла­дно­ща­ми та про­ти­річ­чя­ми у ви­зна­чен­ні ми­тної вар­то­сті то­ва­рів, з не­до­ско­на­лі­стю ми­тно­го та по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства. Екс­пор­те­ри скар­жа­ться на не­пе­ре­дба­чу­ва­ність тор­гі­вель­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни та низь­ку якість транс­порт­ної ін­фра­стру­кту­ри. І тим, і ін­шим, як по­ка­за­ло опи­ту­ва­н­ня, ство­рю­ють про­бле­ми не­пе­ре­дба­чу­ва­не ва­лю­тне ре­гу­лю­ва­н­ня та бю­ро­кра­тія на ми­тних пун­ктах.

СХЕМАМ... ЄДИ­НЕ ВІКНО НІ ДО ЧО­ГО

Більш то­го, не мо­жна не­хту­ва­ти тим, що ми­тни­ця — десь мен­ше, а десь і ве­ли­кою мі­рою — за­ли­ша­є­ться, як і ко­лись, мі­сцем, де ро­бля­ться ве­ли­кі гро­ші. Так, на­ро­дний де­пу­тат Ан­дрій Не­ми­ров­ський про­вів дня­ми прес-кон­фе­рен­цію, на якій на під­ста­ві звер­нень бі­зне­су та з до­ку­мен­та­ми в ру­ках зви­ну­ва­тив в.о. на­чаль­ни­ка Ки­їв­ської мі­ської ми­тни­ці та на­чаль­ни­ка ми­тно­го по­ста «Сто­ли­чний» Сер­гія Ту­паль­сько­го в ко­ру­пції та ре­а­лі­за­ції, ра­зом із рі­дним бра­том-бі­зне­сме­ном, ша­храй­ських схем зов­ні­шньо­тор­го­вель­ної ді­яль­но­сті.

Що та­ке сьо­го­дні на­ша ми­тни­ця? Чи мо­жна оздо­ро­ви­ти си­ту­а­цію в цій слу­жбі? До­свід за­свід­чив, що ставка на ство­ре­н­ня у всіх ми­тни­цях кра­ї­ни єди­но­го ві­кна се­бе ви­прав­да- ла, хо­ча ще не скрізь. Сьо­го­дні се­ре­дня тем­пе­ра­ту­ра на ми­тни­ці за цим по­ка­зни­ком — 22%. Про­те, на­при­клад, у сто­ли­ці до єди­но­го ві­кна звер­та­є­ться ли­ше 1,8% клі­єн­тів ві­дом­ства. Ви­сно­вок тут та­кий: сі­ро­му і чор­но­му бі­зне­су єди­не вікно ні до чо­го. От­же до ре­фор­ми по­трі­бні ще й ін­ші під­хо­ди.

РЕ­ФОР­МА ВІД МІНФІНУ

Ра­дник мі­ні­стра фі­нан­сів Юрій Дра­ган­чук упев­не­ний, що зав­да­н­ня ми­тної ре­фор­ми ре­аль­не, якщо по­зба­ви­ти прав юри­ди­чної осо­би обла­сну лан­ку слу­жби та пе­ре­да­ти зна­чну ча­сти­ну йо­го пов­но­ва­жень на рі­вень ми­тних по­стів. Зав­дя­ки та­кій ре­фор­мі, на дум­ку ра­дни­ка, зни­кне ґрунт для ко­ру­пції на ми­тни­ці, на неї не змо­жуть ро­би­ти не­пра­во­мір­ний вплив пред­став­ни­ки пра­во­охо­рон­них служб і обла­сна вла­да. На ми­тни­ці, за зраз­ком На­ціо­наль­ної по­лі­ції, бу­де пов­ні­стю онов­ле­ний осо­бо­вий склад.

СУ­ДИ ТА ВЛАСНА БЕЗ­ПЕ­КА

Екс­перт CASE Укра­ї­на Ан­дрій Са­ва­рець да­ле­ко не в усьо­му під­три­мує та­ку ре­фор­му. Він зго­ден, що пі­сля лі­кві­да­ції юро­сіб в обла­сній лан­ці, справ­ді, ско­ро­ти­ться управ­лін­ський апа­рат, але це по­си­лить на­ван­та­же­н­ня на цен­траль­ний рі­вень. Са­ва­рець на­го­ло­шує, що пі­сля по­сла­бле­н­ня обла­сних управ­лінь цен­траль­ній ми­тни­ці до­ве­де­ться якось ке­ру­ва­ти п’ятьма со­тня­ми ми­тних по­стів.

«Як ми змо­же­мо ке­ру­ва­ти та­ким го­спо­дар­ством?» — за­пи­тує він. Але го­лов­ною про­бле­мою ре­фор­мо­ва­ної та­ким чи­ном ми­тни­ці бу­дуть, на йо­го дум­ку, сто­сун­ки з су­до­вою си­сте­мою. Адже на один із ра­йон­них су­дів сто­ли­ці ля­же обов’язок роз­гля­да­ти при­бли­зно 10 ти­сяч справ про по­ру­ше­н­ня ми­тних пра­вил. На день су­ду до­ве­де­ться роз­гля­да­ти до 500 справ...

Са­ва­рець звер­тає ува­гу та­кож на слу­жбу вла­сної без­пе­ки ми­тни­ці, яка зо­бов’яза­на про­ти­ді­я­ти втя­гу­ван­ню ін­спе­кто­ра ми­тни­ці в про­ти­прав­ну ді­яль­ність. Він на­го­ло­шує, що сьо­го­дні ця слу­жба в основ­но­му при­тя­гує до від­по­від­аль­но­сті ми­тни­ків за не­за­кон­ну ви­на­го­ро­ду в 200—300 до­ла­рів. А всі за­три­ма­н­ня на рів­ні за­сту­пни­ка на­чаль­ни­ка ми­тни­ці — го­ло­ви ДФС обла­сті чи­нять СБУ та НАБУ.

«У кон­це­пції Мінфіну про ре­фор­му­ва­н­ня ми­тни­ці пра­виль­но ска­за­но, що ця слу­жба має бу­ти не­за­ле­жною. Але це, зно­ву-та­ки, мо­же при­зве­сти до то­го, що слу­жба вну­трі­шньої без­пе­ки ста­не, по су­ті, го­лов­ним ко­ру­пці­о­ген­ним чин­ни­ком, оскіль­ки ні­ко­му не під­ко­ря­ти­ме­ться. І якщо по­спіл­ку­ва­ти­ся з ін­спе­кто­ра­ми на кор­до­ні, то во­ни роз­ка­жуть: я зро­бив оформ­ле­н­ня і тут же по­ви­нен на­пи­са­ти по­ясне­н­ня, чо­му я зро­бив са­ме так. По­тім я по­ви­нен пі­ти в СБУ та роз­по­ві­сти, що я зро­бив...» Екс­перт упев­не­ний, що над ко­жним ін­спе­кто­ром не по­ви­нен сто­я­ти по­лі­цей­ський, ес­бе­у­шник то­що. Це по­ро­джує ли­ше кру­го­ву по­ру­ку та ко­ру­пцій­ні змо­ви, — го­во­рить він.

РУЧНЕ УПРАВ­ЛІ­Н­НЯ ТА КОЛАПС

Не схва­лює він і спро­бу ство­ри­ти єди­ні під­хо­ди до ви­зна­че­н­ня ми­тної вар­то­сті то­ва­рів. «Це мо­же при­зве­сти до ру­чно­го управ­лі­н­ня», — ка­же екс­перт і ра­дить біль­ше ува­ги при­ді­ля­ти на­пов­нен­ню ми­тниць ці­но­вою ін­фор­ма­ці­єю та да­ни­ми що­до про­фі­лів ри­зи­ків за вар­ті­стю то­ва­рів, яки­ми по­вин­ні б ді­ли­ти­ся про­філь­ні бі­знес-асо­ці­а­ції.

Острі­ко­ва та­ко­жне у за­хва­ті від ре­форм, про­по­но­ва­них Мін­фі­ном. «Ме­ні не від­по­ві­ли, чим го­ло­ва пред­став­ни­цтва по­да­тко­вої слу­жби, на­при­клад, у Львів­ській обла­сті, бу­де кра­щим, ніж­ко­ли­шній ке­рів­ник Львів­ської ми­тни­ці, — ди­ву­є­ться на­ро­дний де­пу­тат. — Якщо ми за­би­ра­є­мо в обла­сної лан­ки пов­но­ва­же­н­ня, про­пи­са­ні сьо­го­дні в Ми­тно­му ко­де­ксі, і пе­ре­да­є­мо їх уго­ру — ке­рів­ни­ко­ві єди­ної ми­тни­ці, то це, ско­рі­ше за все, про­сто озна­чає колапс. То­му що ко­жно­му по­сту до­ве­де­ться звер­та­ти­ся за до­зво­лом про­ве­сти, ска­жі­мо, огляд, до ке­рів­ни­ка єди­ної ми­тни­ці. Мо­жна де­ле­гу­ва­ти пов­но­ва­же­н­ня від ке­рів­ни­цтва єди­ної ми­тни­ці ке­рів­ни­кам пред­став­ництв. Але для чо­го то­ді весь цей га­лас?»

РІ­ШЕ­Н­НЯ ПО­ВИН­НА ПРИ­ЙМА­ТИ СИ­СТЕ­МА

«Адже рі­ше­н­ня про ми­тну вар­тість при­ймає і за­раз не ке­рів­ник ми­тни­ці, не на­чаль­ник по­ста, а про­стий ін­спе­ктор. А він у бу­дья­ко­му ра­зі за­ли­ши­ться на сво­є­му мі­сці, і при­йма­ти рі­ше­н­ня бу­де са­ме він. Але на­справ­ді так бу­ти не по­вин­но — рі­ше­н­ня по­вин­на при­йма­ти си­сте­ма. І ко­ли ми цьо­го доб’ємо­ся про­грам­но-те­хні­чним шля­хом, без змін до Ми­тно­го ко­де­ксу, ми­тни­ця по­чне пра­цю­ва­ти як на­ле­жить. Пи­та­н­ня в то­му, чо­му Мін­фін не взяв­ся до що­ден­ної ро­бо­ти са­ме на рів­ні про­грам­но-те­хні­чно­го ком­пле­ксу і не до­ма­га­є­ться, щоб усі ін­спе­кто­ри бу­ли озна­йом­ле­ні з про­фі­ля­ми ри­зи­ків і ба­чи­ли, як пра­цю­ють їхні ко­ле­ги в ін­ших ре­гіо­нах». Острі­ко­ва впев­не­на, що ре­фор­ма ми­тної слу­жби має бу­ти най­пер­ше на­прав­ле­на на те, щоб по­зба­ви­ти її ни­ні­шньої фі­скаль­ної спря­мо­ва­но­сті та на­да­ти їй зна­че­н­ня пра­во­охо­рон­но­го ор­га­ну.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.