Ри­нок зем­лі по­чне­ться про­да­жем прав орен­ди

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Пер­шим ета­пом за­пу­ску рин­ку зем­лі в Укра­ї­ні має ста­ти за­пуск про­да­жу прав орен­ди на зе­мель­ні ді­лян­ки для сіль­сько­го­спо­дар­ських по­треб (ем­фі­тев­зис), пе­ре­ко­на­ний мі­ністр аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Та­рас Ку­то­вий. «Моя по­зи­ція та­ка: на ни­ні­шньо­му ета­пі ми мо­же­мо го­во­ри­ти ви­клю­чно про про­даж­прав орен­ди на зем­лю і про бан­ків­ську за­ста­ву прав орен­ди, щоб під ці пра­ва мо­жна бу­ло за­лу­ча­ти до­да­тко­ві ін­ве­сти­ції агра­рі­ям. Пра­ва вла­сно­сті на зем­лю за­ли­ша­ться у се­лян, і ці пра­ва не бу­дуть пре­дме­том го­спо­дар­ських від­но­син», — за­явив мі­ністр. Він ска­зав, що має на­мір озву­чи­ти свою по­зи­цію в уря­ді, але по­зи­ція Ка­бмі­ну ста­не ві­до­мою пі­сля то­го, як усі мі­ні­стри ви­зна­ча­ться зі сво­єю дум­кою з цьо­го пи­та­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.