До­гра­ли­ся...

Den (Ukrainian) - - Економіка -

« Лу­ган­ське енер­ге­ти­чне об’єд­на­н­ня» з 25 кві­тня при­пи­няє по­ста­ча­н­ня еле­ктро­енер­гії до не­кон­тро­льо­ва­ної ча­сти­ни Лу­ган­ської обла­сті. Як по­ві­до­мив ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ЛЕО Во­ло­ди­мир Гри­цай в ефі­рі Лу­ган­сько­го обла­сно­го те­ле­ба­че­н­ня: «Ми отри­ма­ли до­ку­мен­ти від ДП «Енер­го­ри­нок», які під­твер­дже­ні до­ку­мен­том Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля за під­пи­сом мі­ні­стра Іго­ря На­са­ли­ка, що з 25 кві­тня бу­де пов­ні­стю при­пи­не­но пе­ре­ті­ка­н­ня еле­ктро­енер­гії на не­кон­тро­льо­ва­ну сто­ро­ну » . Гри­цай за­ува­жив, що те­хні­чні слу­жби вжи­ва­ють пев­них за­хо­дів, і з 25 кві­тня, з ну­льо­вої го­ди­ни, пе­ре­ті­ка­н­ня має бу­ти пов­ні­стю від­клю­че­не». За йо­го сло­ва­ми, бу­де та­кож­при­пи­не­не по­ста­ча­н­ня еле­ктро­енер­гії для по­треб По­па­снян­сько­го во­до­ка­на­лу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.