Тран­спорт — ін­ди­ка­тор зро­ста­н­ня

Den (Ukrainian) - - Економіка -

«Укра­їн­ська еко­но­мі­ка про­дов­жує де­мон­стру­ва­ти озна­ки від­нов­ле­н­ня. За сві­жи­ми да­ни­ми Держ­ста­ту, з по­ча­тку ро­ку транс­порт­ні під­при­єм­ства пе­ре­ве­зли май­же 153 міль­йо­ни тонн ван­та­жів, що на 8,4% біль­ше по­ка­зни­ків від­по­від­но­го пе­рі­о­ду 2016-го», — на­пи­сав прем’ єр- мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці». За йо­го сло­ва­ми, Ка­бмін про­дов­жує актив­но шу­ка­ти пар­тне­рів і роз­ви­ва­ти но­ві мар­шру­ти. Зна­чних ре­зуль­та­тів че­ка­ють від про­е­ктів Но­во­го Шов­ко­во­го шля­ху з Ки­таю до Єв­ро­пи і в транс­ка­спій­сько­му й кав­казь­ко­му на­прям­ках.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.