«Укр­спирт» за­кри­ва­ють на ау­дит

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Дер­жав­не під­при­єм­ство спир­тної та лі­ке­ро-го­ріл­ча­ної про­ми­сло­во­сті «Укр­спирт» про­во­дить те­хні­чний ау­дит, ау­дит го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті й ба­лан­су за­ли­шків. У зв’ яз­ку з цим бу­дуть тим­ча­со­во при­пи­не­ні йо­го ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті. Як по­ві­дом­ля­є­ться на сай­ті під­при­єм­ства, за­зда­ле­гідь бу­ли про­ве­де­ні пе­ре­го­во­ри й до­ся­гну­те вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня з най­біль­ши­ми опе­ра­то­ра­ми ал­ко­голь­но­го рин­ку. То­вар­на про­ду­кція «Укр­спир­ту», за­зна­ча­ють на під­при­єм­стві, по­ста­ча­ти­ме­ться всім кон­тр­аген­там згі­дно із за­зда­ле­гідь укла­де­ни­ми до­го­во­ра­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.