Без ідей...

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

«АТМО­СФЕ­РА — ГНІТЮЧА»

«Та­кої на­пру­же­ної атмо­сфе­ри ні­ко­ли не бу­ло ні на ви­бо­рах го­ло­ви НСЖУ, ні на ета­пі пе­ред­ви­бор­чих пе­ре­го­нів, — про­ко­мен­ту­вав «Дню» один із лі­де­рів пе­ре­го­нів, ди­ре­ктор Ми­ко­ла­їв­сько­го ко­ле­джу пре­си та те­ле­ба­че­н­ня, про­дю­сер ка­на­лу «Так-TV», се­кре­тар НСЖУ Гліб ГОЛОВЧЕНКО. — Це бу­ла одна з най­бру­дні­ших кам­па­ній— бу­ли до кан­ди­да­тів за­сто­со­ва­ні по­гро­зи, за­ля­ку­ва­н­ня, мо­ре бру­ду ви­ли­то. На жаль, му­си­мо кон­ста­ту­ва­ти, що Спіл­ка жур­на­лі­стів взя­ла най­гір­ший до­свід укра­їн­ських по­лі­ти­чних про­це­сів...» За сло­ва­ми Го­лов­чен­ка, який­за ре­зуль­та­та­ми пер­шо­го ту­ру го­ло­су­ва­н­ня по­сів тре­тє мі­сце, вся ця пе­ред­ви­бор­ча кам­па­нія по­ка­за­ла, що май­бу­тнє ор­га­ні­за­ції — у «під­ві­ше­но­му ста­ні». «Якщо ка­жуть, що на­ша кра­ї­на роз­ді­ле­на на дві ча­сти­ни, то Спіл­ка жур­на­лі­стів пі­сля цих ви­бо­рів бу­де роз­ді­ле­на на ве­ли­ку кіль­кість ма­лень­ких «груп впли­вів». І ні­чо­го хо­ро­шо­го це ор­га­ні­за­ції не обі­цяє», — до­дає Головченко.

Ще один кан­ди­дат на по­са­ду го­ло­ви Оле­ксандр БУХТАТИЙ, який про­йшов у дру­гий тур і в ре­зуль­та­ті по­сів дру­ге мі­сце, у сво­їх ви­слов­лю­ва­н­нях був більш ка­те­го­ри­чним. «Атмо­сфе­ра — гнітюча, — від­зна­чив Оле­ксандр Бухтатий. — Я дня­ми по­вер­нув­ся з По­па­сної, ба­га­то спіл­ку­вав­ся з вій­сько­ви­ми... І ко­ли за­раз див­люсь на все це шоу — про­сто брид­ко. Го­лов­на бі­да — що не бу­ло які­сної дис­ку­сії про­грам, жо­дно­го кон­стру­ктив­но­го діа­ло­гу. Так, зі­бра­ли­ся, щоб про­сто по­ба­чи­ти­ся. А йде­ться про до­лю Спіл­ки на п’ять ро­ків. При­кро, що Спіл­ка не об’єд­нує ме­діа, а, нав­па­ки, — сва­рить. А ще — я див­люсь в очі де­ле­га­там і ба­чу, що лю­ди не під­три­му­ють клю­чо­вої ідеї — щоб На­ціо­наль­на спіл­ка жур­на­лі­стів ста­ла на­ціо­наль­ною за змі­стом. На­то­мість лю­ди під­три­му­ють кон­фор­мізм, обе­ре­жний­діа­лог з Ро­сі­єю, во­ю­ють про­ти «мо­ви во­ро­жне­чі». Цейз’їзд по­ка­зує справ­жній­стан справ у Спіл­ці».

Ві­до­ма жур­на­ліс­тка, го­лов­ний ре­да­ктор гро­мад­сько-по­лі­ти­чної га­зе­ти «Бі­ло­піль­щи­на» На­та­лія КАЛІНІЧЕНКО, яка на­пе­ре­до­дні з’їзду на сво­їй­сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці» за­пу­сти­ла цикл пу­блі­ка­цій про те, як від­бу­ва­ю­ться ви­бо­ри го­ло­ви НСЖУ, го­во­рить, що не є де­ле­га­том, але пропу­сти­ти «це ви­до­ви­ще не мо­гла». «Ме­ді­а­во­лон­тер­ством у со­ці­аль­них ме­ре­жах ви­рі­ши­ла за­йма­ти­ся то­му, що по­ба­чи­ла, як «оби­ра­ють» де­ле­га­тів на з’їзд від Сум. Із се­ми де­ле­га­тів при­їха­ли тіль­ки двоє. Ча­сти­на не за­хо­ті­ла бра­ти в цьо­му шоу уча­сті. Я ж хо­ті­ла осо­би­сто по­ба­чи­ти, чим тут, у сто­ли­ці, від­рі­зня­є­ться атмо­сфе­ра від ре­гіо­наль­ної. Ні­чим. І це при­кро. Ко­го все вла­што­вує, ті го­ло­су­ва­ли сьо­го­дні за мі­фі­чну ста­біль­ність, тоб­то за То­мі­лен­ка. Хто хо­че ожи­ви­ти Спіл­ку — го­ло­су­вав за ін­ших кан­ди­да­тів. Але не­при­єм­но вра­зи­ли, по­вто­рюсь, роз­брат та чва­ри. Жо­дної єд­но­сті, жо­дно­го діа­ло­гу, би­тви ідей... — го­во­рить На­та­лія Калініченко. — Але тут ва­жли­во бу­ло бу­ти, щоб ро­зу­мі­ти — хто є хто у на­шійСпіл­ці. Всі все по­ба­чи­ли. Ви­снов­ки зро­би­ли». Змін не бу­де.

На­пру­же­ною на­звав ро­бо­ту з’їзду ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту жур­на­лі­сти­ки КНУ ім. Т.Шев­чен­ка Во­ло­ди­мир РІЗУН. За йо­го сло­ва­ми, са­ме Спіл­ка мо­гла об’єд­на­ти цех дов­ко­ла прин­ци­пів та сми­сло­вих ідей. Але по­ки цьо­го не від­бу­ло­ся: «У Спіл­ці за об’єд­нав­чи­ми ре­ча­ми ма­ють сто­я­ти спіль­ні на­ціо­наль­ні ін­те­ре­си і су­спіль­ні ін­те­ре­си. А в нас си­ту­а­ція та­ка, що не­має єди­ної жур­на­ліст­ської спіль­но­ти. Жур­на­лі­сти роз­ді­ле­ні між при­ва­тни­ми олі­гар­хі­чни­ми чи по­лі­ти­чни­ми сфе­ра­ми впли­ву. А де ж власна по­зи­ція? Ча­сто со­лі­дар­ність за­кін­чу­є­ться на ре­да­кції чи ме­діа-хол­дин­гу. Зви­чай­но, НСЖУ ма­ла б бу­ти об’єд­нав­чою пла­тфор­мою для жур­на­лі­стів. Але для цьо­го має бу­ти по­тре­ба і во­ля у жур­на­лі­стів до об’єд­на­н­ня, до ство­ре­н­ня ме­ді­а­кор­по­ра­ції на­ціо­наль­но­го рів­ня. А во­ля мо­же з’яви­ти­ся там, де є сві­до­мість, пев­ні ідеї та прин­ци­пи. Мо­же­мо ді­а­гно­сту­ва­ти, що на сьо­го­дні в ме­діа-сфе­рі не­має ідей­ної уста­нов­ки, на­віть ро­зу­мі­н­ня ва­жли­во­сті бу­ти в сми­сло­вій­спіль­но­ті».

У дру­гий­день з’їзду ор­га­ні­за­то­ри за­пла­ну­ва­ли ва­жли­ві кон­фе­рен­ції з роз­дер­жав­ле­н­ня га­зет і роз­ви­тку Су­спіль­но­го мов­ле­н­ня, а та­кож кон­фе­рен­цію з без­пе­ко­вої те­ма­ти­ки з со­лі­дною іно­зем­ною де­ле­га­ці­єю спі­ке­рів. Однак за­ли бу­ли на­пів­по­ро­жні­ми. Біль­шість де­ле­га­тів вже роз’їха­ли­ся по до­мів­ках, до на­сту­пно­го мас­шта­бно­го зїзду, до на­сту­пних ви­бо­рів го­ло­ви ор­га­ні­за­ції...

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.