У Ки­є­ві – свя­то хо­кею

У сто­ли­чно­му Па­ла­ці­спор­ту до 28 кві­тня про­хо­дять ма­тчі у дру­го­му еше­ло­ні чем­піо­на­ту сві­ту — ди­ві­зіо­ні ІА

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ва­дим ЛУБЧАК, «День» Фото Оле­ксан­дра КОСАРЄВА

У Ки­є­ві три­ває чем­піо­нат сві­ту з хо­кею. За дві ва­кан­сії в ТОП-ди­ві­зіо­ні без­ком­про­мі­сну бо­роть­бу ве­дуть на­ціо­наль­ні збір­ні Ав­стрії, Угор­щи­ни, Ка­зах­ста­ну, Ре­спу­блі­ки Ко­рея, Поль­щі та Укра­ї­ни. На пло­щі бі­ля Па­ла­цу спор­ту — спе­ці­аль­ний­фан-се­ктор. Атмо­сфе­ра тут час­тко­во, ли­ше менш мас­шта­бно, на­га­дує чем­піо­нат Єв­ро­пи з фут­бо­лу Єв­ро- 2012: со­тні іно­зем­них вбо­лі­валь­ни­ків у ко­стю­мах сво­їх на­ціо­наль­них збір­них, на­ціо­наль­ні пра­по­ри і гім­ни кра­їн уча­сниць, ім­про­ві­зо­ва­на сце­на, гу­чна му­зи­ка, чи­ма­ло рі­зно­ма­ні­тних сма­ко­ли­ків та... без- кі­не­чні роз­мо­ви де­ся­тка­ми мов про хо­кей. Най­біль­ше вбо­лі­валь­ни­ків Укра­ї­ни та Поль­щі.

По­при дві пер­ші по­раз­ки Укра­ї­ни ( Поль­щі 1: 2 та Угор­щи­ні 3:5), на­ші фа­ни за­ли­ша­ю­ться опти­мі­ста­ми і про­дов­жу­ють вбо­лі­ва­ти за ко­ман­ду-го­спо­да­ря чем­піо­на­ту.

На­га­да­є­мо, збір­ні Ав­стрії, Поль­щі та Ре­спу­блі­ки Ко­рея ми­ну­ло­го ро­ку ви­сту­па­ли в ди­ві­зіо­ні ІА, а ось ко­ман­ди Ка­зах­ста­ну та Угор­щи­ни то­рік ви­ле­ті­ли з елі­тно­го ди­ві­зіо­ну і те­пер зно­ву бо­ро­ти­му­ться за пра­во по­вер­ну­ти­ся у ТОП-16 хо­кей­них ко­манд сві­ту. Ма­тчі з уча­стю на­ціо­наль­ної збір­ної Укра­ї­ни на­жи­во транс­лює те­ле­ка­нал UA.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.