Ко­лір, знак, звук

У ки­їв­сько­му куль­тур­но-осві­тньо­му цен­трі «Май­стер-клас» від­бу­ла­ся уні­каль­на акція, в якій по­єд­на­ли­ся му­зи­ка й жи­во­пис

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День» Фото на­да­но ав­то­ром

В кон­цер­тній­за­лі Цен­тру ві­до­мий­пі­а­ніст Єв­ген Гро­мов ви­ко­нав «Сім слів Спа­си­те­ля на­шо­го Ісу­са Хри­ста, ска­за­них Їм на хре­сті» — один з цен­траль­них тво­рів Йо­зе­фа Гай­дна ( 1787). Цей­кон­церт збіг­ся з від­кри­т­тям у то­му ж при­мі­щен­ні ви­став­ки ци­клу кар­тин Ма­твія Вайс­бер­га «Сім днів» (1999), по­бу­до­ва­но­го на бі­блій­ній­мі­фо­ло­гії ство­ре­н­ня сві­ту.

По­ло­тна Вайс­бер­га — це в пер­шу чер­гу по­ту­жна екс­пре­сія ко­льо­рів, від пра­дав­ньої тем­ря­ви до сві­тла то­го дня, ко­ли, за Кни­гою Бу­т­тя, бу­ло ство­ре­но лю­ди­ну. Осо­бли­вість ци­клу та­кож у то­му, що в ньо­му по­сту­по­во на ко­жній­но­вій­кар­ти­ні окре­слю­ю­ться ви­ко­на­ні з гра­фі­чною ви­ра­зні­стю сим­во­ли тво­рі­н­ня — зна­ки жи­т­тя і при­ро­ди. Це по­єд­на­н­ня іє­ро­глі­фі­чно­сті і ко­льо­ру справ­ляє без пе­ре­біль­шень при­го­лом­шли­ве вра­же­н­ня.

«Сім слів», які яв­ля­ють со­бою цикл со­нат на осно­ві одно­ймен­ної ора­то­рії, Гро­мов по­єд­нав з кон­тра­стни­ми ін­тер­ме­ді­я­ми — ко­ро­тки­ми п’ єса­ми угор­сько­го ком­по­зи­то­ра Дьор­дя Кур­та­га (нар. 1926). Та­ким чи­ном, ду­хов­не зу­си­л­ля Гай­дна, ме­лан­хо­лі­чна го­стро­та Кур­та­га, ко­льо­ри йзна­ки Вайс­бер­га утво­ри­ли уні­каль­не єди­не ці­ле.

Пі­сля кон­цер­ту «День» звер­нув­ся за ко­мен­та­ря­ми до обох про­та­го­ні­стів ве­чо­ра.

Єв­ген ГРО­МОВ:

— Ко­ли ме­не­джер «Май­стер-кла­су» Іри­на Пле­хо­ва за­про­по­ну­ва­ла ме­ні по­єд­на­ти від­кри­т­тя ви­став­ки Ма­твія Вайс­бер­га з мо­їм соль­ним кон­цер­том, на яко­му я мав на­мір ви­ко­на­ти прем’єру кла­вір­ної вер­сії ле­ген­дар­них «Се­ми слів Спа­си­те­ля на­шо­го Ісу­са Хри­ста, ска­за­них Їм на хре­сті», ця ідея ві­дра­зу при­вер­ну­ла мою ува­гу. В очі впа­да­ла на­сам­пе­ред се­ми­ча­стин­ність як осно­во­по­ло­жна па­ра­лель по­бу­до­ви обох ци­клів (7 слів, 7 днів, 7 по­ло­тен, 7 со­нат). Про­стір при­мі­ще­н­ня та­кож вхо­див у від­чу­тний­ре­зо­нанс з ду­же не­тра­ди­цій­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ним кла­ві­ром і пе­ре­кла­де­ною на ньо­го му­зи­кою з силь­ним ду­хов­ним під­текс­том. Кар­ти­ни не­мов від­би­ва­ли в со­бі гай­днів­ське по­сла­н­ня.

До то­го ж, пе­ре­гля­нув­ши в день кон­цер­ту кіль­ка фо­то­гра­фій з ре­пе­ти­ції на­пе­ре­до­дні, я від­чув ви­ни­кне­н­ня до­да­тко­во­го пси­хо­ло­гі­чно­го і по­е­ти­чно­го ви­мі­ру між ци­кла­ми, яке я ви­рі­шив врів­но­ва­жи­ти вве­де­н­ням в про­гра­му де­кіль­кох мі­ні­а­тюр ме­мо- рі­аль­но­го жан­ру (по су­ті, епі­та­фій) ви­да­тно­го угор­сько­го ком­по­зи­то­ра Дьор­дя Кур­та­га як ін­тер­ме­дій­між со­на­та­ми Гай­дна. Не­зва­жа­ю­чи на сти­лі­сти­чну від­мін­ність і на­віть, у пев­но­му сен­сі, ан­та­го­нізм ком­по­зи­цій­двох ав­то­рів, ви­ни­кла хи­тка рів­но­ва­га між за­галь­ним та при­ва­тним, по­за­ча­со­вим і су­ча­сним, кла­си­чним та екс­пе­ри­мен­таль­ним.

Ма­твій ВАЙСБЕРГ:

— Осо­бли­во до­бре ви­хо­дить те, що не при­ду­му­є­ться, що са­ме со­бою скла­да­є­ться. В ме­не, на ща­стя, в жит­ті так бу­ває. Я це зро­зу­мів, ко­ли ді­знав­ся, що Гро­мов тут гра­ти­ме, ко­ли ві­шав кар­ти­ни, а Єв­ген ре­пе­ти­ру­вав, а по­тім во­ни ще йна­ла­што­ву­ва­ли ро­яль — це теж бу­ло ду­же по­трі­бне йпра­виль­не дій­ство — і осо­бли­во, ко­ли ви­яви­ло­ся, що в цей­про­стір сім мо­їх кар­тин «сі­да­ють» за­лі­зно. Хто ж це міг зна­ти? І ще — я не знав, ко­ли пла­ну­вав ви­став­ку, що Гро­мов гра­ти­ме са­ме «Сім слів» Гай­дна. А він, за­ду­му­ю­чи цей­кон­церт, не знав, що екс­по­ну­ва­ти­му­ться са­ме «Сім днів». Бу­ва­ють та­кі мо­мен­ти, ко­ли хо­че­ться ду­ма­ти, що світ вла­што­ва­ний­пра­виль­но. Ме­ні зда­є­ться, що сьо­го­дні ми в цьо­му пе­ре­ко­на­ли­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.