Ко­ле­ктив­ний за­хист чи без­від­по­від­аль­ність?

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Чо­му, за­ку­по­ву­ю­чи ва­кци­ни че­рез між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції, дер­жа­ва ста­вить у пріоритет де­ше­ву ці­ну, а не ефе­ктив­ність

Чо­му, за­ку­по­ву­ю­чи ва­кци­ни че­рез між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції, дер­жа­ва ста­вить у пріоритет де­ше­ву ці­ну, а не ефе­ктив­ність

24квіт ня по чав ся Укра - їнсь кий тиж день іму ні - за­ції. Не­за­дов­го до цьо­го мо їй мо лод шій донь ці нас тав час щеп лю ва тись вак ци - ною АКДП — від ко­клю­шу, ди­фте рії та прав цю. Однак пе ді атр у ра­йон­ній по­лі­клі­ні­ці від­ра­ди­ла це ро би ти. Не то му, що вак цин не - має, як це бу­ва­ло ра­ні­ше, а то­му, що во­на ін­дій­сько­го ви­ро­бни­цтва, і в ді­тей з’яв­ля­ю­ться по­бі­чні ре­а­кції, як-то по­чер­во­ні­н­ня та на­бряк на мі­сці уко­лу, під­ви­ще­н­ня тем­пе­ра ту ри. То му пе ді атр за про по ну - ва ла по че ка ти до трав ня, ко ли в апте­чній ме­ре­жі по­бли­зу по­лі­клі­ні­ки з’яви­ться ва­кци­на фран­цузь­ко го ви роб ниц т ва « Пен так сим » , ко­трою мо­жна за­хи­стись одра­зу від диф те рії, прав ця, каш лю ку, по­ліо­мі­є­лі­ту та ін­ва­зив­них ін­фе­кцій, та­ких, як ме­нін­гіт, се­пти­це­мія, ар­трит то­що. Ці­на ці­єї ва­кци­ни стар­тує від 500—600 гри­вень!

Пе ді атр пе ре ко ну ва ла, що кра ще щеп лю ва тись тим, чия якість ви кли кає біль ше до ві ри. Тим па че, при дбав ши вак ци ну в ап те ці- пар т не рі, мож на без кош - тов­но зро­би­ти ще­пле­н­ня без­по­се­ре­дньо в по­лі­клі­ні­ці, не до­ве­де­ться звер­та­тись до при­ва­тної клі­ні­ки та пла­ти­ти за кон­суль­та­цію лі­ка­ря та са­му про­це­ду­ру.

Опи­са­на си­ту­а­ція — не­по­оди­но­ка. Зна­йо­мі з Чер­ка­щи­ни пе­ре - по­ві­ли схо­жі істо­рії, у со­цме­ре­жі на тра пи ла на ана ло гіч ний ви па - док, опи са ний ма мою зі Льво ва. Це змо­ва фар­ма­цев­тів, без­від­по­від­аль ність чи нов ни ків чи гра на ди­тя­чо­му здо­ров’ї? «День» роз­би­рав­ся у си­ту­а­ції.

«УСІМ ПО СІМ»

Ва­кци­ни для Укра­ї­ни за­раз за­ку­по­вує Ди­тя­чий фонд ООН (ЮНІСЕФ), оскіль­ки Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я пе­ре­да­ло фун­кції при­дба­н­ня ме­ди­чних ви­ро­бів і лі­ків між­на­ро­дним аген ці ям. ЮНІСЕФ на за­мов­ле­н­ня МОЗ здій­снює за­ку­пів­лі за дво­ма про­гра­ма­ми — «Цен­тра­лі­зо­ва­на за­ку­пів­ля лі карсь ких за со бів ан ти рет ро ві - рус ної те ра пії для до рос лих, під - літ ків і ді тей ( лі ки від СНІДу) » і «Цен­тра­лі­зо­ва­на за­ку­пів­ля іму­но­біо­ло­гі­чних пре­па­ра­тів для ру­тин­ної іму ні за ції та об лад нан ня для кон т ро лю тем пе ра ту ри іму но бі о - ло гіч них пре па ра тів » . Так, у 2015 ро­ці фонд отри­мав май­же 312 міль­йо­нів гри­вень, з яких за­ку­пив ва­кцин на май­же 208 міль­йо­нів гри­вень, за­раз три­ває до­по­став ка у ре гі о ни пре па ра тів, при - дба них на зе ко ном ле ні кош ти. Для за­ку­пі­вель ва­кцин на 2016 рік ( че рез за трим ку із про ве ден - ням тен де рів за ку пів лі за зви чай «від­ста­ють» на рік) ЮНІСЕФ отри­мав 590 міль­йо­нів гри­вень, але до­сі не за­вер­ше­ні кон­кур­сні тор­ги.

Тоб то, з дер жав но го бюд же ту ви­ді­ле­но ко­шти, щоб за­без­пе­чи­ти аб­со­лю­тно усіх ді­тей ва­кци­на­ми, пе ред ба че ни ми у ка лен да рі щеп - лень. Пре­па­ра­тів справ­ді за­ку­пи­ли до стат ньо та за най ниж чи ми ці­на­ми. Ні­хто не ка­же, що якість сум нів на, а при дба ні ЮНІСЕФ пре па ра ти не без печ ні для здо - ров’ я, але як що є ін ші ва рі ан ти щеп лень від од них і тих же хво - роб, чо­му дер­жа­ва не мо­же обра­ти хо­ча б для ді­тей най­які­сні­ший ва­рі­ант, а не най­де­шев­ший?

Як по­яснив Сер­гій ПЛАТОВ, за­сту­пник на­чаль­ни­ка управ­лі­н­ня гро­мад­сько­го здо­ров’я МОЗ, Укра­ї­на — не та­ка ба­га­та дер­жа­ва, щоб за­раз до­зво­ли­ти со­бі ку­пу­ва­ти най­до­рож­чі ва­кци­ни, бо то­ді пев­ні ка­те­го­рії лю­дей зно­ву за­ли­ша­ться без не­об­хі­дних пре­па­ра­тів. Але для ба­тьків най­ва­жли­ві­ше — здо­ров’я ді­тей, і на­віть якщо опу­сти­ти та­кі ню­ан­си, що одним пре­па­ра­том одра­зу мо­жна за­хи­стись від п’яти хво­роб, а не від трьох, і за­ра­зом змен­ши­ти по­хо­ди до по­лі­клі­ні­ки, очі­ку­ва­н­ня у чер­гах і ри­зи­ки під­хо­пи­ти ін­ші за­хво­рю­ва­н­ня, то ці­на, яку пла­тить дер­жа­ва за ва­кци­ни, мам і тат хви­лює най­мен­ше. Якщо ли­ши­ли­ся ко­шти на до­за­ку­пів­лю, чо­му б одра­зу не спря­му­ва­ти їх на до­рож­чі пре­па­ра­ти?

ІМУНІТЕТ З ПОБІЧНИМИ ЕФЕКТАМИ

Опи са ну мною си ту а цію в по - лі клі ні ці Сер гій Пла тов на звав

Укра­ї­на має під­го­ту­ва­ти план дій для спів­пра­ці з між­на­ро­дни­ми аген­ці­я­ми та ви­ро­бни­ка­ми ва­кцин, яким тре­ба чі­тко по­да­ти си­гнал, що й ко­ли хо­че­мо ку­пу­ва­ти. Цю дум­ку під­твер­див го­лов­ний ди­тя­чий іму­но­лог Ки­є­ва Фе­дір Лапій. За­раз на фарм­рин­ку від­чу­ва­є­ться дефіцит ва­кцин, зга­да­но­го «Пен­та­кси­му» зокре­ма. То­му ко­ли Укра­ї­на ви­йшла на ри­нок для при­дба­н­ня не­об­хі­дних пре­па­ра­тів для ще­плень, про­сто не отри­ма­ла ба­жа­них про­по­зи­цій. За­яв­ки на ви­го­тов­ле­н­ня ва­кцин тре­ба по­да­ва­ти за­вча­сно, де­ко­ли на їхнє ви­го­тов­ле­н­ня по­трі­бно кіль­ка ро­ків. У та­ких умо­вах Укра­ї­на на­віть не має ви­бо­ру, а ку­пує те, що є, щоб зно­ву не ма­ти про­блем із низь­ки­ми по­ка­зни­ка­ми іму­но­про­фі­ла­кти­ки се­ред на­се­ле­н­ня

не­ві глас т вом з бо ку ме дич них пра­ців­ни­ків, до­дав­ши, що, бу­цім­то, між лі­ка­ря­ми та апте­ка­ря­ми є вза є мо ви гід на змо ва. Та кі фак ти дій­сно тра­пля­ю­ться. Але пи­та­н­ня у то му, чо му для дер жа ви еко но - мія ва­жли­ві­ша за якість?

« Ми за ку пи ли вак ци ну, яка ра­ні­ше у нас мен­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла­ся, оскіль­ки дій­сно за­ку­по­ву­вав ся « Пен так сим » . Та « Пен так - сим» ду­же до­ро­гий, і весь час ви­ни­ка­ла си­ту­а­ція, ко­ли зна­чна час- ти­на ді­тей бу­ла не­ва­кци­но­ва­на, а це ри­зик ін­фі­ку­ва­н­ня та за­хво­рю­ван ня, — по яс нює Сер гій Пла - тов. — У ви пад ку між на род них за ку пі вель вра хо ву ють ся дві по - зи­ції: ва­кци­на має бу­ти які­сна та без­пе­чна, а ці­на та­ка, щоб за пе­ре­ра­хо­ва­ні ко­шти мо­жна бу­ло її за­ку пи ти. Та ким чи ном ми змог ли за без пе чи ти вак ци на ми від каш - лю ку, диф те рії та прав ця у до - ста­тній кіль­ко­сті. Склад ці­єї ва­кци ни від різ ня єть ся від « Пен так - си­му», це рі­зні кла­си ва­кцин, во­ни не є рів­но­зна­чни­ми. Але є ін­ша сто­ро­на ме­да­лі: АКДП має ціль­но­клі тин ний ком по нент каш лю ку, що мо­же да­ва­ти біль­ше по­бі­чних ре­а­кцій, але та­кож і три­ва­лі­ший імунітет, що за­раз ре­ко­мен­до­ва­но Все світ ньою ор га ні за ці­єю охо ро - ни здо­ров’я».

За сло­ва­ми Сер­гія Пла­то­ва, лі­ка рі ма ють роз’ яс ню ва ти бать - кам, що по­бі­чні ре­а­кції за кіль­ка днів ми­на­ють, за­те у ди­ти­ни бу­де стій кі ший іму ні тет до за хво рю - вань. А за вдан ня дер жа ви ни ні, як по яс нює пред с тав ник МОЗ, у то­му, щоб за­без­пе­чи­ти ді­тей ва­кци­на­ми на сто від­со­тків. Мо­жли­во, у май бут ньо му ку пу ва ти муть їхні до­рож­чі ана­ло­ги.

«БУДЬ-ЯКУ ЕКОНОМІЮ ТРЕ­БА ПЕРЕРАХОВУВАТИ В ЕФЕ­КТИВ­НІСТЬ»

То хто від по ві дає за якість вак цин, по став ле них в Укра ї ну? Для МОЗ клю чо вим фак то ром є між­на­ро­дний сер­ти­фі­кат, ко­трий має ви­ро­бник на пев­ний пре­па­рат. Та кож мі ніс тер ст во пе ре ко нує, що сум­ні­ва­ти­ся у яко­сті за­ку­пле­них ва­кцин не­має під­став, оскіль­ки про це ду ри за ку пі вель ЮНІСЕФ від­по­від­а­ють між­на­ро­дним стан дар там, здій с ню ють ся в умо­вах пов­ної про­зо­ро­сті, а тен­де­ри від кри ті для ви­роб ни ків лі - кар­ських за­со­бів, пе­ре­ква­лі­фі­ко­ва них ВООЗ. Та як за ува жує На - та лія ВИН НИК, ви ко нав чий ди - рек тор гро мадсь кої ор га ні за ції «Імун­ний щит на­ції» , між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції не бе­руть на се­бе жод - ної від­по­від­аль­но­сті за якість ва­кцин: у до­го­во­рах із МОЗ про­пи­са­но, що без­пе­ка ви­ко­ри­ста­н­ня цих пре­па­ра­тів ле­жить на кра­ї­ні, де во­ни ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться.

«Усе ду­же хи­тро. Ви­хо­дить, що до­бро зро­бле­не, але від­по­від­аль­ність за ви­ко­ри­ста­н­ня ва­кцин ле­жить на нас. І кра­ї­на са­ма в цю си­ту­а­цію влі­зла, — про­дов­жує акти­віс­тка. — Ва­кци­ни АКДП на­ле­жать до пер­шо­го по­ко­лі­н­ня, ни­ми ще­плю­ва­ли­ся ще ми. Фарм­бі­знес роз­ви­ва­є­ться, сьо­го­дні є су­ча­сні­ші та менш ре­акто­ген­ні ва­кци­ни. Зви­чай­но, во­ни за вар­ті­стю зна­чно ви­щі. Еко­но­мія — це до­бре, але будь- яку економію тре­ба обра­хо­ву­ва­ти ін­шим сло­вом на бу­кву «Е» — ефе­ктив­ні­стю. Бо з та­ким під­хо­дом до­ві­ра до ва­кци­на­ції під­ри­ва­є­ться. При­хиль­ність ба­тьків до ще­плень все-та­ки ве­ли­ка, ба­тьки якраз хо­чуть за­хи­сти­ти сво­їх ді­тей, але пе­ре­жи­ва­ють за якість у пер­шу чер­гу. Ко­ли роз­по­від­а­ють, що та­ки­ми ва­кци­на­ми ще­плю­ю­ться у США чи Єв­ро­пі, це не так. Це пи­та­н­ня від­по­від­аль­но­сті за прийня­ті рі­ше­н­ня. Пи­та­н­ня то­го, що тре­ба ро­би­ти все для ді­тей, а не сто­я­ти на по­зи­ції, ко­ли ні­хто ні за що не від­по­від­ає».

ДЕФІЦИТ ПОЗБАВИВ УКРАЇНУ ВИ­БО­РУ

На та лія Вин ник пе ре ко на на, що Укра­ї­на має під­го­ту­ва­ти план дій для спів­пра­ці з між­на­ро­дни­ми аген ці я ми та ви роб ни ка ми вак - цин, яким тре­ба чі­тко по­да­ти си­гнал, що і ко ли хо че мо ку пу ва ти. Цю дум ку під твер див го лов ний ди тя чий іму но лог Ки єва Фе дір ЛАПІЙ. За­раз на фарм­рин­ку від - чу­ва­є­ться дефіцит ва­кцин, зга­да­но го « Пен так си му » зок ре ма. То - му ко­ли Укра­ї­на ви­йшла на ри­нок для при­дба­н­ня не­об­хі­дних пре­па­ра тів для щеп лень, прос то не от - ри ма ла ба жа них про по зи цій. За­яв­ки на ви­го­тов­ле­н­ня ва­кцин тре­ба по да ва ти за вчас но, де ко ли на їхнє ви­го­тов­ле­н­ня по­трі­бно кіль­ка ро­ків. У та­ких умо­вах Укра­ї­на на віть не має ви бо­ру, а ку пує те, що є, щоб зно­ву не ма­ти про­блем із низь­ки­ми по­ка­зни­ка­ми іму­но­про­фі­ла­кти­ки се­ред на­се­ле­н­ня.

« В умо вах де фі ци ту ми го во - ри­мо про ви­го­ди та ри­зи­ки, а ри­зик у то­му, що в нас є пра­вець, ви­пад­ки смер­тей від ко­клю­шу, то­му ми не ма­є­мо аль­тер­на­ти­ви, як ку­пу­ва­ти цю ва­кци­ну, — вва­жає Фе­дір Лапій. — У бю­дже­ті 2015 ро - ку бу­ло за­кла­де­но ко­шти на май­же 900 ти­сяч доз ва­кци­ни «Пен­так - сим», яка бу­ла б ду­же зру­чна для нас. Зва­жа­ю­чи на дефіцит ва­кцин у сві ті, Укра ї ні змог ли про да ти ли­ше 400 ти­сяч доз, це бу­ла вак - ци­на фран­цузь­ко­го ви­ро­бни­цтва, за ре зер во ва на для Ки таю. Ми її ви ко рис та ли за три- чо ти ри мі ся - ці. Бу ла до пос тав ка « Пен так си - му» у гру­дні 2016 ро­ку у кіль­ко­сті 90 ти­сяч доз. Але ли­ше Ки­їв по­тре­бує на рік 70 ти­сяч доз, тоб­то во­на за пів­то­ра мі­ся­ця ро­зі­йшла­ся. Сьо­го­дні ви­ни­кає си­ту­а­ція, ко­ли у сві ті є де фі цит ви роб ниц т ва вак цин, бо та ких ви роб ни ків на - справ­ді не­ба­га­то, а кра­ї­ни за­ми­слю­ю­ться про ви­ко­ри­ста­н­ня вак - цин з ціль­но­клі­тин­ним ко­клю­шним ком­по­нен­том, тоб­то АКДП».

Та кий тип вак цин іму но лог вва­жає ефе­ктив­ні­шим, адже вда­єть ся за по бі га ти за хво рю ван ням на ко­клюш у 85% ви­пад­ків, не­хай і з по біч ни ми ре ак ці я ми пі сля ще­пле­н­ня. До то­го ж, во­ни кра­ще фор­му­ють ко­ле­ктив­ний імунітет. Але це не зні­має від­по­від­аль­но­сті з дер жа ви за її не да ле ког ляд ну ме­ди­чну по­лі­ти­ку.

Пи тан ня вак ци на ції ди ти ни ми від­кла­ли до трав­ня. Че­сно, на­ра жа ти се ми мі сяч не ма ля на не - без­пе­ку не ду­же хо­че­ться. На­віть якщо за без­пе­ку до­ве­де­ться за­пла­ти­ти із вла­сної ки­ше­ні.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.