Ан­дрій СА­ВА­РЕЦЬ, екс­перт CASE Укра­ї­на:

Den (Ukrainian) - - Економіка -

У кон­це­пці­ї­Мін­фі­ну про ре­фор­му­ва­н­ня ми­тни­ці пра­виль­но ска­за­но, що ця слу­жба має бу­ти не­за­ле­жною. Але це, зно­ву- та­ки, мо­же при­зве­сти до то­го, що слу­жба вну­трі­шньо­ї­без­пе­ки ста­не, по су­ті, го­лов­ним ко­ру­пці­о­ген­ним чин­ни­ком, оскіль­ки ні­ко­му не під­ко­ря­ти­ме­ться. І якщо по­спіл­ку­ва­ти­ся з і нспе­кто­ра­ми на кор­до­ні, то во­ни роз­ка­жуть: я зро­бив оформ­ле­н­ня і тут же по­ви­нен на­пи­са­ти по­ясне­н­ня, чо­му я зро­бив са­ме так. По­тім я по­ви­нен пі­ти в СБУ та роз­по­ві­сти, що я зро­бив. Над ко­жним і нспе­кто­ром не по­ви­нен сто­я­ти по­лі­цей­ський, ес­бе­у­шник то­що. Це по­ро­джує ли­ше кру­го­ву по­ру­ку та ко­ру­пцій­ні змо­ви

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.