«Го­лов­на бі­да — що не бу­ло які­сної дис­ку­сії про­грам. З’їзд по­ка­зує справ­жній стан справ в ор­га­ні­за­ції», — Оле­ксандр БУХТАТИЙ

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

З’ їзд На­ціо­наль­ної спіл­ки жур­на­лі­стів Укра­ї­ни, на яко­му 20-21 кві­тня обра­ли но­вим го­ло­вою Сер­гія То­мі­лен­ка, став яскра­вим «ска­не­ром» си­ту­а­ції не ли­ше в цій19-ти­ся­чній (!) ор­га­ні­за­ції, а йдо пев­ної мі­ри в ме­діа-сфе­рі за­га­лом, зокре­ма у так зва­ній­ме­діа-спіль­но­ті.

По­над 240 де­ле­га­тів з’їзду з усі­єї кра­ї­ни, а та­кож ко­лег-жур­на­лі­стів, що за­ві­та­ли ви­сві­тлю­ва­ти за­хід, очі­ку­ва­ли не ли­ше обра­н­ня но­во­го ке­рів­ни­ка, і на­віть — не тіль­ки лі­нію роз­ви­тку ор­га­ні­за­ції на най­ближ­чі п’ять ро­ків. Ме­дій­ни­ки хо­ті­ли зро­зу­мі­ти — ку­ди вза­га­лі ру­ха­є­ться На­ціо­наль­на спіл­ка? Зна­йти від­по­віді на за­пи­та­н­ня — які про­бле­ми та ви­кли­ки сто­ять пе­ред Спіл­кою? Які кон­стру­ктив­ні ме­се­джі чи­слен­на твор­ча ор­га­ні­за­ція за­про­по­нує ко­ле­гам? Адже про­блем — більш ніж до­ста­тньо. Це і ре­фор­му­ва­н­ня ко­му­наль­ної пре­си; і за­пуск Су­спіль­но­го ТБ, і від­чу­тність мо­ло­ді в НСЖУ, і за­хист прав жур­на­лі­стів у при­фрон­то­вій­зо­ні; і пра­кти­чна до­по­мо­га ко­ле­гам, що пе­ре­бу­ва­ють в оку­па­ції чи по­ло­ні. Зре­штою, якою має бу­ти спіль­на «лі­нія по­ве­дін­ки» жур­на­ліст­сько­го це­ху в кра­ї­ні, що во­ює? Біль­шість цих пи­тань так чи іна­кше пі­ді­йма­ли­ся на з’їзді, але в пер­ший­день ко­ро­тко, по­бі­жно, і зде­біль­шо­го в ку­лу­а­рах.

По­при те, що чи­ма­ло про­фе­сій­них ко­лег на­зи­ва­ють Спіл­ку ана­хро­ні­змом і то­му не ба­чать до­ціль­но­сті бра­ти в нійу­часть, ор­га­ні­за­ція мо­гла б ста­ти пла­тфор­мою для дис­ку­сій­та пра­кти­чної до­по­мо­ги. А та­ки­ймас­шта­бний з’їзд, на яко­му зі­бра­ли­ся пред­став­ни­ки всіх ре­гіо­нів, міг би ста­ти уні­каль­ною спро­бою спіль­но­го ви­ро­бле­н­ня «по­ряд­ку ден­но­го» у ме­ді­а­сфе­рі. На­то­мість, все зде­біль­шо­го зве­ло­ся до одно­го — бо­роть­би за по­са­ду ке­рів­ни­ка. А від­так у кон­фе­ренц-за­лі, де від­бу­вав­ся з’їзд, увесь час бу­ла на­пру­же­на і, мо­жна ска­за­ти, де­що нер­во­ва атмо­сфе­ра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.