ВІД РЕ­ДА­КЦІЇ

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Що­до си­ту­а­ції з мо­ги­лою Ле­сі Укра­їн­ки — у На­ціо­наль­ній­по­лі­ції Ки­є­ва по­ві­дом­ля­ють, що вже роз­шу­ку­ють злов­ми­сни­ків, які ви­кра­ли звід­ти брон­зо­ві еле­мен­ти. Від­діл ко­му­ні­ка­ції сто­ли­чної по­лі­ції опи­сує пе­ре­біг по­дій: «До Го­ло­сі­їв­сько­го управ­лі­н­ня по­лі­ції із за­явою звер­нув­ся охо­ро­нець Бай­ко­во­го кла­до­ви­ща... За­яв­ник по­ві­до­мив, що під час об­хо­ду те­ри­то­рії ви­явив по­шко­дже­н­ня пам’ ятни­ка на мо­ги­лі, зокре­ма від­су­тність брон­зо­вих еле­мен­тів. На мі­сце по­дії ві­дра­зу ж ви­їха­ла слід­чо-опе­ра­тив­на гру­па, яка про­ве­ла де­таль­ний огляд те­ри­то­рії та всі не­об­хі­дні слід­чі дії. Слід­чим від­ді­лом Го­ло­сі­їв­сько­го управ­лі­н­ня по­лі­ції від­кри­то кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за ч. 1 ст. 297 ( « На­ру­га на мо­ги­лою, ін­шим мі­сцем по­хо­ва­н­ня або над ті­лом по­мер­ло­го») Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни. За вчи­не­н­ня пра­во­по­ру­ше­н­ня пе­ред­ба­че­но по­збав­ле­н­ня во­лі на три ро­ки».

Про­бле­ма ван­да­лі­зму на цвин­та­рях не но­ва. Так, у жов­тні 2015 ро­ку у про­гра­мі «ТСН. Ра­нок» те­ле­ка­на­лу «1+1» по­ві­дом­ля­ли, що на Бай­ко­во­му кла­до­ви­щі ми­слив­ці за ко­льо­ро­вим ме­та­лом по­гра­бу­ва­ли по­над 70 на­д­гроб­ків. При то­му, за­зна­ча­ли жур­на­лі­сти, нав­ко­ло не­кро­по­ля існує чи­ма­ло пун­ктів при­йо­му ме­та­лу — ту­ди, на дум­ку ди­ре­кції цвин­та­ря, ван­да­ли від­но­си­ли на­гра­бо­ва­не. То­ді ке­рів­ни­цтво Бай­ко­во­го кла­до­ви­ща звер­ну­ло­ся до по­лі­ції, щоб до­по­мо­гла охо­ро­ня­ти те­ри­то­рію. Адже на той­мо­мент по­над 72 ге­кта­ри те­ри­то­рії охо­ро­ня­ла ли­ше одна (!) лю­ди­на.

«День» на­ма­гав­ся зв’яза­ти­ся з ке­рів­ни­цтвом Бай­ко­во­го кла­до­ви­ща, але на мо­мент під­го­тов­ки но­ме­ру це не вда­ло­ся. Втім, ми про­дов­жи­мо те­му, щоб ді­зна­ти­ся, як сьо­го­дні за­без­пе­чу­є­ться охо­ро­на місць по­хо­вань, чи ка­ра­ють ко­гось за ван­да­лізм і чи від­сте­жу­ю­ться сум­нів­ні над­хо­дже­н­ня до пун­ктів ме­та­ло­бру­хту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.