По­дро­би­ці

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Уне­ді­лю бі­ля на­се­ле­но­го пун­кту При­шиб Лу­ган­ської обла­сті, на те­ри­то­рії, яка кон­тро­лю­є­ться ро­сій­ськи­ми оку­па­цій­ни­ми вій­ська­ми, був пі­дір­ва­ний ав­то­мо­біль ОБСЄ, вна­слі­док чо­го пред­став­ник ці­єї мі­сії, гро­ма­дя­нин США, за­ги­нув, ін­ші йо­го ко­ле­ги за­зна­ли по­ра­нень. При­чи­на — під­рив на мі­ні. Ін­ци­дент цей є ви­ня­тко­вим, адже та­кої тра­ге­дії не тра­пля­ло­ся.

Тер­мі­но­во з’яви­лась за­ява від Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка про не­об­хі­дність вво­ду на Дон­бас ми­ро­твор­чо­го кон­тин­ген­ту під егі­дою ООН. Про це йшло­ся у те­ле­фон­ній роз­мо­ві з держ­се­кре­та­рем США Ре­ксом Ті­лер­со­ном. У

Пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Спе­ці­аль­ної мо­ні­то­рин­го­вої мі­сії ОБСЄ в Укра­ї­ні Оле­ксандр ХУГ за­явив, що за­кла­да­н­ня мін на до­ро­зі, де пі­ді­рвав­ся па­труль ор­га­ні­за­ції, су­пе­ре­чить Мін­сько­му ме­мо­ран­ду­му від 2014 ро­ку, і за­кли­кав всі сто­ро­ни роз­мі­ну­ва­ти те­ри­то­рії. Са­мі жпро­ро­сій­ські бан­ди­ти «ЛНР» за­яви­ли, що ав­то­мо­біль ОБСЄ «від­хи­лив­ся від основ­но­го мар­шру­ту і ру­хав­ся дру­го­ря­дни­ми до­ро­га­ми». Тоб­то по­їхав по про­кла­де­но­му ро­сі­я­на­ми мін­но­му по­лю. Го­ло­ву­ю­чий в ОБСЄ го­ло­ва Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ Ав­стрії Се­ба­стьян КУРЦ за­ува­жив, що ді­яль­ність мі­сії «за­над­то ча­сто ускла­дне­на по­гро­за­ми, обме­же­н­ням до­сту­пу, шля­хом де­з­ін­фор­ма­ції або зни­ще­н­ня її те­хні­чних за­со­бів». Ге­не­раль­ний се­кре­тар ор­га­ні­за­ції Лам­бер­то ЗА­НЬЄР

у по­не­ді­лок, 24 кві­тня, за­явив: «ОБСЄ роз­по­ча­ла роз­слі­ду­ва­н­ня сі три­ває не бо­роть­ба із «те­ро­ри­ста­ми», яких Пу­тін за­пи­сав у тра­кто­ри­сти і ша­хта­рі, а вій­на із агре­со­ром і оку­пан­том, тоб­то РФ та її на­йман­ця­ми. Як Укра­ї­на мо­же га­ран­ту­ва­ти без­пе­ку будь-ко­му в Лу­ган­ську чи До­не­цьку?

Пер­ший ві­це-спі­кер Вер­хов­ної Ра­ди Іри­на ГЕРАЩЕНКО на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці» від­ре­а­гу­ва­ла: «Ра­ні­ше бо­йо­ви­ки тіль­ки по­гро­жу­ва­ли спо­сте­рі­га­чам СММ ОБСЄ, за­ля­ку­ва­ли їх, бло­ку­ва­ли і не пу­ска­ли ма­ши­ни, об­шу­ку­ва­ли, кла­ли облич­чям у сніг і так три­ма­ли. Те­пер по­ча­ли під­ри­ва­ти. Оче­ви­дно, що це акт за­ля­ку­ва­н­ня, ти­ску на мі­сію з ме­тою зу­пи­ни­ти її ро­бо­ту, за­ва­ли­ти іні­ці­а­ти­ву збіль­ше­н­ня мі­сії».

«Усім нам бу­ло ду­же бо­ля­че ді­зна­тись про за­ги­бель пред­став­ни­ків мі­сіє ОБСЄ на Дон­ба­сі, — де при­су­тня РФ (про рі­вень пред­став­ни­ків РФ ми всі вже зна­є­мо), ні­ко­ли не прийме рі­ше­н­ня та­ко­го пла­ну. РФ це не ви­гі­дно, адж е то­ді всі зло­чи­ни Крем­ля бу­дуть фі­ксу­ва­ти­ся. А це озна­ча­ти­ме, що РФ по­зба­ви­ться ін­стру­мен­ту де­ста­бі­лі­за­ції Укра­ї­ни. Во­на не для то­го роз­по­чи­на­ла вій­ну про­ти нас, щоб від цьо­го від­мов­ля­ти­ся. То­му я не ві­рю в за­кли­на­н­ня про мо­жли­вість вво­ду во­єн­ної мі­сії на Дон­бас і вва­жаю, що єди­ний ар­гу­мент, який у нас є, це на­ша зда­тність зав­да­ти агре­со­ру ду­же бо­лю­чо­го уда­ру у від­по­відь, для то­го, щоб йо­го втра­ти не бу­ли спів­від­но­сні із ти­ми пе­ре­ва­га­ми, які він хо­че отри­ма­ти від сво­єї агре­сії».

Те­му мо­жли­во­го вво­ду ми­ро­твор­чої мі­сії ООН на Дон­бас під­ні­ма­ють дав­но, що ви­кли­кає ба­га­то спір­них пи­тань. Зро­зумі­ло, що РФ як член Ра­ди Без­пе­ки ООН бу­де са­бо­ту­ва­ти вве­де­н­ня та­кої мі­сії. від­по­від­аль­ність за за­ги­бель їхньо­го чле­на на оби­дві сто­ро­ни. Аб­со­лю­тно оче­ви­дно, що вин­на в цьо­му сто­ро­на оку­пан­та. Існує тер­мін — тим­ча­со­во не­під­кон­троль­на Укра­ї­ні те­ри­то­рія. Звід­си ви­пли­ва­ють і юри­ди­чні на­слід­ки від­по­від­аль­но­сті. За­раз ту те­ри­то­рію кон­тро­лює РФ. Не­хай РФ і від­по­від­ає за свої зло­чи­ни. Не ви­клю­чаю, що під­рив ав­то­мо­бі­ля ОБСЄ був про­во­ка­ці­єю РФ. Пе­ре­ко­на­ний, що сві­то­вій спіль­но­сті дав­но тре­ба при­йма­ти більш сер­йо­зні за­хо­ди аждо вве­де­н­ня во­єн­ної мі­сії ООН. Вза­га­лі існує про­бле­ма з тим, що мі­сце­ве на­се­ле­н­ня до­сте­мен­но не ро­зу­міє ро­лі ОБСЄ. Тіль­ки якщо з на­шо­го бо­ку три­ває роз’ясне­н­ня сфе­ри ді­яль­но­сті ОБСЄ, то на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії РФ ро­би­ла все, щоб ОБСЄ спри­йма­ли як сто­ро­ну кон­флі­кту. Та­ке ви­крив­ле­н­ня ро­зу­мі­н­ня ді­яль­но­сті ОБСЄ ро­би­ли нав­ми­сно. Оку­пант не

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.