Ан­на ДАНИЛЬЧУК,

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

про­ре­ктор з на­у­ко­во-пе­да­го­гі­чної ро­бо­ти, єв­ро­ін­те­гра­ції та ро­бо­ти зі сту­ден­та­ми Схі­дно­єв­ро­пей­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки:

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.