Гро­ші чи лю­бов?

27 кві­тня фран­ків­ці по-но­во­му про­чи­та­ють Мо­льє­ра

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Уре­пер­ту­а­рі На­ціо­наль­но­го дра­ма­ти­чно­го те­а­тру ім. І. Фран­ка з’яви­ла­ся но­вин­ка. Ре­жи­сер Пе­тро Іль­чен­ко звер­нув­ся до ві­до­мої п’єси «Ску­пий, або Шко­ла бре­хні» Жа­на-Ба­ті­ста Мо­льє­ра, а го­лов­ну роль за­про­по­ну­вав зі­гра­ти Пе­тру Пан­чу­ку. Бли­ска­ви­чність сю­же­тних пе­ри­пе­тій, при­стра­сті, роз­ча­ру­ва­н­ня, та­єм­ни­ці... Ску­пість так ча­сто йде ру­ка об ру­ку з пі­до­зрі­лі­стю, і са­ме з цих двох зол най­біль­ший ко­ме­діо­граф Фран­ції ство­рив сво­го ге­роя. Гар­па­гон — ба­тько двох ді­тей, які раз у раз, сти­ка­ю­чись з ба­тьків­ськи­ми грі­ха­ми, ні­як не мо­жуть зна­йти ща­стя... У п’єсі за­ко­ха­ні ба­га­ті й бі­дні, мо­лодь і ста­рі, і ко­жен по­ви­нен зро­би­ти ви­бір — гро­ші або лю­бов. Це спе­ктакль із єв­ро­пей­ською « кар­тин­кою » ( сце­но­граф — Оле­ксій Ва­кар­чук, ху­до­жник по ко­стю­мах — На­та­лія Ру­дюк), який ар­ти­сти ро­зі­гру­ють азар­тно і тро­шки на­віть із ху­лі­ган­ством, де по­єд­на­ла­ся мо­льє­рів­ська лег­кість, яскра­ва те­а­траль­ність, а та­кож до­да­ні кра­плі сьо­го­де­н­ня.

— Мо­льєр ство­рив но­вий вид дра­ми — ви­со­ку ко­ме­дію про люд­ські по­ро­ки. Хі­ба не ста­ли гро­ші сим­во­лом но­вої ві­ри для ба­га­тьох на­ших су­ча­сни­ків? Наш час ви­ма­гає ще­дро­сті на до­бро­ту, лю­бов, до­по­мо­гу, і са­ме те­атр по­ви­нен пі­ді­йма­ти ці те­ми, — вва­жає П. ІЛЬ­ЧЕН­КО. — Дра­ма­тург смі­є­ться із Гар­па­го­на, адже лю­ди­на, яка зро­би­ла гро­ші сен­сом усьо­го сво­го жи­т­тя — не тіль­ки оги­дна, а й смі­шна. До ре­чі, на­сту­пно­го ро­ку бу­де­мо від­мі­ча­ти юві­лей — 350-річ­чя мо­льє­рів­ської п’єси «Ску­пий». Цей твір є зраз­ком ви­со­кої сві­то­вої дра­ма­тур­гії, са­ме яку по­ви­нен пред­став­ля­ти наш те­атр.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.