Про­ти на­силь­ства в сім’ї

у Хер­со­ні об’єд­на­лись 12 гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День» Хер­сон

Дня­ми два­над­цять гро­мад­ських об’єд­нань під­пи­са­ли ме­мо­ран­дум про спів­пра­цю в на­прям­ку за­хи­сту прав по­стра­жда­лих від на­силь­ства в сім’ї та про­ве­де­н­ня гро­мад­ської кам­па­нії «Хер­сон — те­ри­то­рія, віль­на від на­силь­ства». Як за­зна­ча­ють іні­ці­а­то­ри ме­мо­ран­ду­му з ГО «Лі­га со­ці­аль­них пра­ців­ни­ків Укра­ї­ни » , Хер­сон за­ли­ша­є­ться одним із не­ба­га­тьох міст в Укра­ї­ні, де не­має без­пе­чно­го при­тул­ку для жі­нок, у яко­му мо­жна бу­ло б отри­ма­ти пси­хо­ло­гі­чну, юри­ди­чну та со­ці­аль­ну до­по­мо­гу всім, хто має в цьо­му по­тре­бу.

«Сім ви­їздів па­тру­лів по­лі­ції ли­ше за остан­ню до­бу з при­во­ду на­силь­ства в сім’ї, — за­зна­чив під час під­пи­са­н­ня ме­мо­ран­ду­му т. в. о прес-офі­це­ра управ­лі­н­ня па­труль­ної по­лі­ції в Хер­со­ні Ан­дрій КОВАНИЙ. — Згі­дно із за­ко­ном, па­труль­ні мо­жуть за­бра­ти крив­дни­ка ли­ше на три го­ди­ни, по­тім він по­вер­та­є­ться до­до­му, до жін­ки, якій ні­ку­ди по­ді­тись, то­му та­кий за­клад ду­же по­трі­бен у мі­сті».

Про­су­ва­н­ня ідеї ство­ре­н­ня та­ко­го за­кла­ду — го­лов­ний прі­о­ри­тет ін­фор­ма­цій­ної кам­па­нії про­ти на­силь­ства в сім’ї у Хер­со­ні. Від­по­від­ну пе­ти­цію акти­ві­сти за­ре­є­стру­ва­ли на сай­ті мі­ської ра­ди. «За да­ни­ми ста­ти­сти­ки, що­рі­чно в Хер­со­ні фі­ксу­є­ться орі­єн­тов­но 1500 ви­пад­ків на­силь­ства в сім’ях. Як мі­ні­мум 30% жі­нок по­тер­па­ють від на­силь­ства в Укра­ї­ні. Для до­по­мо­ги хер­сон­кам, які опи­ни­ли­ся в скла­дних жит­тє­вих об­ста­ви­нах, під­ви­ще­н­ня обі­зна­но­сті мі­стян що­до про­ти­дії на­силь­ству в сім’ї вва­жа­є­мо за не­об­хі­дне: 1) ство­ри­ти в Хер­со­ні ко­му­наль­ний за­клад — кри­зо­вий центр для чле­нів сі­мей, де вчи­не­но на­силь­ство або існує ре­аль­на за­гро­за йо­го вчи­не­н­ня; 2) на­да­ти при­мі­ще­н­ня й від­по­від­не фі­нан­су­ва­н­ня на утри­ма­н­ня кри­зо­во­го цен­тру; 3) ство­ри­ти ці­ло­до­бо­ву те­ле­фон­ну «га­ря­чу лі­нію» в Хер­со­ні, за якою ме­шкан­ці мі­ста мо­жуть отри­ма­ти під­трим­ку та кон­суль­та­цію; 4) роз­ро­би­ти мі­сце­ву про­гра­му з про­ти­дії на­силь­ства в сім’ях», — іде­ться в текс­ті звер­не­н­ня. На­ра­зі еле­ктрон­на пе­ти­ція до мі­ської ра­ди на­бра­ла ли­ше 66 го­ло­сів із не­об­хі­дних 250. До кін­ця збо­ру під­пи­сів за­ли­ши­ло­ся де­сять днів.

Ра­зом з тим, гро­мад­ські акти­ві­сти зби­ра­ю­ться про­дов­жу­ва­ти свою кам­па­нію. Ко­ор­ди­на­тор гро­мад­ської кам­па­нії «Хер­сон — те­ри­то­рія, віль­на від на­силь­ства » Дар’ я ДОБРИНІНА за­зна­чає, що во­ни пла­ну­ють про­во­ди­ти но­ві прес-кон­фе­рен­ції, ву­ли­чні акції, зу­стрі­чі з де­пу­та­та­ми мі­ської ра­ди та роз­роб­ку мі­сце­вої про­гра­ми з про­ти­дії на­силь­ству в сім’ях.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.