Па­кет рі­шень – у ро­бо­ті

Мін­при­ро­ди до кін­ця ро­ку роз­ро­бить си­сте­му мо­ні­то­рин­гу, зві­тно­сті та ве­ри­фі­ка­ції ви­ки­дів пар­ни­ко­вих га­зів

Den (Ukrainian) - - День України -

Мін­при­ро­ди за під­трим­ки Сві­то­во­го бан­ку за­раз ве­де актив­ну ро­бо­ту що­до впро­ва­дже­н­ня ефе­ктив­ної си­сте­ми мо­ні­то­рин­гу, зві­тно­сті та ве­ри­фі­ка­ції ви­ки­дів пар­ни­ко­вих га­зів в Укра­ї­ні (МЗВ). Про це по­ві­до­мив мі­ністр еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Остап СЕМЕРАК під час ро­бо­чої зу­стрі­чі, при­свя­че­ної пи­та­н­ням ви­ко­на­н­ня між­на­ро­дних зо­бов’язань Укра­ї­ни що­до змі­ни клі­ма­ту та впро­ва­дже­н­ня рин­ко­вих ме­ха­ні­змів від­по­від­но до Ди­ре­кти­ви 2003/87/ЄС­про впро­ва­дже­н­ня си­сте­ми тор­гів­лі кво­та­ми на ви­ки­ди пар­ни­ко­вих га­зів, по­ві­дом­ляє прес-слу­жба Мін­при­ро­ди.

«На­ціо­наль­на си­сте­ма тор­гів­лі кво­та­ми на ви­ки­ди пар­ни­ко­вих га­зів ста­не для Укра­ї­ни аб­со­лю­тно но­вим ін­стру­мен­том ре­а­лі­за­ції дер­жав­ної по­лі­ти­ки в сфе­рі змі­ни клі­ма­ту. То­му для нас є ва­жли­вою між­на­ро­дна під­трим­ка та до­свід ін­ших кра­їн що­до впро­ва­дже­н­ня на­ціо­наль­но­го рин­ку тор­гів­лі кво­та­ми на ви­ки­ди пар­ни­ко­вих га­зів. Це єв­ро­пей­ські прин­ци­пи ре­а­лі­за­ції клі­ма­ти­чної по­лі­ти­ки», — по­я­снив Остап Семерак.

Во­дно­час він під­кре­слив, що без на­ле­жної си­сте­ми мо­ні­то­рин­гу пар­ни­ко­вих га­зів в Укра­ї­ні на­вряд чи вда­сться ство­ри­ти справ­жній на­ціо­наль­ний ри­нок тор­гів­лі кво­та­ми. То­му Мін­при­ро­ди за­раз роз­ро­бляє па­кет пра­во­вих, ме­то­до­ло­гі­чних та те­хні­чних рі­шень, не­об­хі­дних для впро­ва­дже­н­ня та за­без­пе­че­н­ня функ- ціо­ну­ва­н­ня си­сте­ми мо­ні­то­рин­гу та зві­тно­сті пар­ни­ко­вих га­зів у від­по­від­но­сті до ви­мог єв­ро­пей­сько­го за­ко­но­дав­ства.

«Уже на кі­нець 2017 ро­ку ми пла­ну­є­мо ви­не­сти на роз­гляд уря­ду та пар­ла­мен­ту За­кон Укра­ї­ни «Про си­сте­му мо­ні­то­рин­гу, зві­тно­сті та ве­ри­фі­ка­ції пар­ни­ко­вих га­зів», — роз­по­вів мі­ністр. Він при­пу­стив, що на ство­ре­н­ня та ре­а­лі­за­цію си­сте­ми мо­ні­то­рин­гу, зві­тно­сті та ве­ри­фі­ка­ції ви­ки­дів пар­ни­ко­вих га­зів Укра­ї­ні зна­до­би­ться не біль­ше ніж три ро­ки і опі­сля мо­жна бу­де го­во­ри­ти про ство­ре­н­ня на­ціо­наль­ної си­сте­ми тор­гів­лі пар­ни­ко­ви­ми га­за­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.