Iн­вен­та­ри­за­ція ще три­ває...

Львів­ська га­ле­рея ми­стецтв не­до­ра­хо­ву­є­ться 224 ста­ро­дру­ків

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

«Д ень» уже по­ві­дом­ляв про без­пре­це­ден­тний скан­дал у Львів­ській на­ціо­наль­ній га­ле­реї ми­стецтв ім. Бо­ри­са Во­зни­цько­го — то­ді йшло­ся про зни­кне­н­ня 95 ки­ри­ли­чних ви­дань XVII — XVIІІ сто­літь та двох ру­ко­пи­сів. Втра­ту на кіль­ка, а мо­же — й де­кіль­ка міль­йо­нів до­ла­рів ви­яви­ли на по­ча­тку сі­чня 2017-го під час ін­вен­та­ри­за­ції в га­ле­реї за­га­лом і в Му­зеї ми­сте­цтва ста­ро­дав­ньої укра­їн­ської кни­ги, який є від­ді­лом ЛНГМ, зокре­ма, про що ге­не­раль­ний ди­ре­ктор га­ле­реї Та­рас Во­зняк по­ві­до­мив пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни та Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри.

Кіль­ка днів то­му ін­форм­а­ген­ція «Ди­вись.info» з по­си­ла­н­ням на по­ін­фор­мо­ва­не дже­ре­ло по­ві­до­ми­ла, що ча­сти­ну зни­клих із Львів­ської га­ле­реї ми­стецтв ста­ро­дру­ків ви­яви­ли на екс­по­зи­ції, ще ча­сти­ну — на екс­по­зи­ції в ін­ших му­зе­ях, ку- ди во­ни бу­ли пе­ре­да­ні тим­ча­со­во. «Ста­ло ві­до­мо, що ча­сти­на ра­ри­те­тів, на­справ­ді, ні­ку­ди не зни­ка­ла, ає в му­зеї — на екс­по­зи­ці­ях. По­за тим, ча­сти­ну ста­ро­дру­ків у ме­жах обмі­ну пе­ре­да­ли для екс­по­ну­ва­н­ня в ін­ші му­зеї. Що­прав­да, на­ра­зі не­ві­до­мо, скіль­ки ста­ро­дру­ків зна­йшло­ся. Про це ста­не ві­до­мо пі­сля опри­лю­дне­н­ня ре­зуль­та­тів ро­бо­ти спе­ці­аль­ної ко­мі­сії. А це має від­бу­ти­ся вже за кіль­ка ти­жнів», — іде­ться, зокре­ма, у зга­да­ній пу­блі­ка­ції.

У свою чер­гу, ген­ди­рек

тор ЛНГМ Та­рас ВО­ЗНЯК на­звав та­ку ін­фор­ма­цію « Ди­вись.info» «ка­чкою» й озву­чив « Дню » но­ву кіль­кість зни­кло­го — 224 ста­ро­дру­ки. Во­дно­час за­зна­чив, що й ця ци­фра не є оста­то­чною, по­за­як у га­ле­реї ще три­ває звір­ка.

Що­до ціл­ко­ви­тих її ре­зуль­та­тів, то, най­імо­вір­ні­ше, за сло­ва­ми Та­ра­са Во­зня­ка, їх опри­лю­днять на­при­кін­ці по­то­чно­го ти­жня або на по­ча­тку на­сту­пно­го, ко­ли за­кін­чи­ться ін­вен­та­ри­за­ція.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.