Вчи­ти­ся – без бар’єрів

В уря­ді роз­по­чи­на­ють про­ект зі ство­ре­н­ня но­во­го осві­тньо­го про­сто­ру у 200 шко­лах

Den (Ukrainian) - - День України -

Ро­бо­ту над роз­роб­кою і за­про­ва­дже­н­ням іні­ці­а­ти­ви роз­по­ча­ли Мі­ні­стер­ство ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та ЖКГ і Мі­ні­стер­ство осві­ти і на­у­ки, по­ві­дом­ля­ють на сай­ті МОН. За сло­ва­ми мі­ні­стра ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та

ЖКГ Ген­на­дія ЗУБКА, ме­та про­е­кту — ство­ри­ти осві­тній про­стір, ком­фор­тний як з то­чки зо­ру обла­шту­ва­н­ня та те­хні­чно­го за­без­пе­че­н­ня шкіл, так і з то­чки зо­ру на­пов­не­н­ня на­вчаль­но­го про­це­су. «Але для цьо­го має бу­ти ініціатива від обла­сних адмі­ні­стра­цій та го­лів гро­мад», — на­го­ло­шує Ген­на­дій Зуб­ко.

Зав­да­н­ня­ми Мін­ре­гіо­ну у про­е­кті бу­дуть бу­ді­вель­ні ро­бо­ти, вста­нов­ле­н­ня обла­дна­н­ня та про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня, про­ве­де­н­ня швид­кі­сно­го ін­тер­не­ту, Wi-Fi, ство­ре­н­ня умов для ін­клю­зив­но­го на­вча­н­ня, ре­монт під’їзних до­ріг до шкіл і ство­ре­н­ня без­бар’єр­но­го про­сто­ру.

У 50 з 200 шкіл, де ство­рять та­кий ін­но­ва­цій­ний про­стір, МОН пі­ло­ту­ва­ти­ме осві­тні про­гра­ми та ма­те­рі­а­ли для пер­шо­го кла­су Но­вої укра­їн­ської шко­ли. «Пі­ло­тні шко­ли та вчи­те­лі пер­шо­го кла­су, що там ви­кла­да­ють, ста­нуть пер­шо­про­хід­ця­ми, — ци­ту­ють на сай­ті МОН мі­ні­стра осві­ти і на­у­ки Лі­лію ГРИНЕВИЧ. — Са­ме во­ни апро­бу­ють но­вий стан­дарт по­ча­тко­вої шко­ли, про­гра­ми та осві­тні ма­те­рі­а­ли, що за­сто­со­ву­ва­ти­муть у на­вчаль­но­му про­це­сі. На осно­ві їхніх за­ува­жень сфор­му­лю­ють змі­ни та по­прав­ки до пі­ло­то­ва­них ма­те­рі­а­лів, пі­сля чо­го їх за­про­ва­дять по всій Укра­ї­ні у 2018 ро­ці, ко­ли пер­ший клас пі­де в Но­ву укра­їн­ську шко­лу».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.