У ПАРЄ ви­ма­га­ють від­став­ки пре­зи­ден­та

«Ві­двер­тий друг ро­сі­ян» Агра­мунт мо­же від­мо­ви­ти­ся від по­са­ди в п’ятни­цю

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Пер­ший день ве­сня­ної се­сії Пар­ла­мент­ської Асам­блеї Ра­ди Єв­ро­пи по­зна­чив­ся скан­да­лом: пре­зи­дент ПАРЄ, іспан­ський де­пу­тат Пе­дро Агра­мунт зму­ше­ний тим­ча­со­во від­мо­ви­ти­ся го­ло­ву­ва­ти на се­сії. Біль­ше то­го, учо­ра у Страс­бур­зі роз­по­ча­ли­ся над­зви­чай­ні слу­ха­н­ня що­до по­їзд­ки Агра­мун­та до Си­рії. Сам Агра­мунт не на­дав де­таль­них по­яснень, за­явив­ши, що до­пу­скає змі­ну сво­го ста­ту­су в ПАРЄ. «В п’ятни­цю я пе­ре­йду до обго­во­ре­н­ня сво­го ста­ту­су», — за­явив він. Ви­гля­дає так, що де­пу­та­ти не тіль­ки за­су­джу­ють та­ку по­ве­дін­ку Агра­мун­та, а й ви­ма­га­ють йо­го від­став­ки. Зокре­ма з та­ким за­кли­ком звер­нув­ся іта­лій­ський де­пу­тат Мі­шель Ні­ко­лет­ті. Йо­го під­три­мав го­ло­ва гру­пи Єв­ро­пей­ської на­ро­дної пар­тії, до­по­від­ач з пи­тань Укра­ї­ни Аксель Фі­шер (ФРН), на­го­ло­сив­ши, що ви­слов­лює свою не­до­ві­ру пре­зи­ден­то­ві ПАРЄ.

Пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни Іри­на Ге­ра­щен­ко на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці» теж за­яви­ла, що Агра­мунт має по­да­ти у від­став­ку сам. «Ме­та укра­їн­ської де­ле­га­ції — це не бо­роть­ба з іспан­ським се­на­то­ром, хоч яке б прі­зви­ще він мав. Ми про­ти спроб РФ ди­стан­цій­но ке­ру­ва­ти ПАРЄ, руй­ну­ва­ти цю ін­сти­ту­цію, дис­кре­ди­ту­ва­ти Асам­блею че­рез зни­ще­н­ня її прин­ци­пів та іде­а­лів. Та­ку по­зи­цію ми за­йма­ли по­слі­дов­но, нас не зав­жди чу­ли і вва­жа­ли емо­цій­ни­ми. Але прав­да зав­жди пе­ре­ма­гає. Шко­да, що нас не чу­ли, ко­ли ро­сі­я­ни та їхні на­йман­ці вби­ва­ли і про­дов­жу­ють вби­ва­ти укра­їн­ців, при цьо­му де­які чле­ни ПАРЄ до­зво­ля­ли со­бі від­ві­да­ти оку­по­ва­ний Крим. На­ша ме­та — за­хи­сти­ти між­на­ро­дні ін­сти­ту­ції від дис­кре­ди­та­ції і руй­ну­ва­н­ня, за­хи­сти­ти їх прин­ци­пи.

Я двад­цять ро­ків від­слід­ко­вую ро­бо­ту ПАРЄ, спо­ча­тку як по­лі­ти­чний жур­на­ліст, по­тім вже як по­лі­тик. Ні­ко­ли Асам­блея не пе­ре­жи­ва­ла та­ку гли­бо­ку по­лі­ти­чну кри­зу, до якої до­вів ор­га­ні­за­цію її ж пре­зи­дент — ві­двер­тий друг ро­сі­ян. І роз­во­ру­ши­ли цю про­бле­му і не­при­пу­сти­мість за­мов­чу­ва­н­ня йо­го по­зи­ції зокре­ма всі ми, чле­ни укра­їн­ської де­ле­га­ції», — на­го­ло­си­ла во­на.

На мо­мент під­го­тов­ки но­ме­ра ще не бу­ло ві­до­мо про ре­зуль­та­ти за­сі­да­н­ня. Не ви­клю­че­но, що ли­ше у п’ятни­цю Агра­мунт мо­же ухва­ли­ти рі­ше­н­ня пі­ти у від­став­ку. Дже­ре­ла «Дня» по­ясню­ють це тим, що він хо­че до­три­ма­ти­ся до кін­ця ти­жня, бо в че­твер у ПАРЄ ви­сту­пає Ко­роль Іспа­нії.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.