Трамп пла­нує ско­ро­че­н­ня до­по­мо­ги Укра­ї­ні USAID

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Обі­цян­ка пре­зи­ден­та До­наль­да Трам­па до­три­му­ва­ти­ся по­лі­ти­ки «Аме­ри­ка по­над усе» вклю­чає план що­до зна­чно­го ско­ро­че­н­ня до­по­мо­ги кра­ї­нам, які роз­ви­ва­ю­ться, і об’єд­на­н­ня USAID з Дер­жав­ним де­пар­та­мен­том. Про це з по­си­ла­н­ням на про­ект бю­дже­ту США на 2018 рік пи­ше Foreign Policy. Опри­лю­дне­на в бе­ре­зні адмі­ні­стра­ці­єю США про­по­зи­ція що­до бю­дже­ту пе­ред­ба­ча­ла ско­ро­че­н­ня на тре­ти­ну до­по­мо­ги кра­ї­нам, які роз­ви­ва­ю­ться, про­те мі­сти­ла за­ма­ло по­дро­биць. Згі­дно із 15-сто­рін­ко­вим бю­дже­тним до­ку­мен­том Дер­жде­пар­та­мен­ту, отри­ма­ним Foreign Policy, пе­ре­гляд бю­дже­ту вклю­чає в се­бе пе­ре­адре­са­цію ко­штів із про­гра­ми до­по­мо­ги на роз­ви­ток у про­гра­му, яка ті­сно пов’ яза­на з ці­ля­ми на­ціо­наль­ної без­пе­ки. Де­які ско­ро­че­н­ня сто­су­ва­ти­му­ться кра­їн, які вва­жа­ю­ться стра­те­гі­чно ва­жли­ви­ми, пи­ше ви­да­н­ня. На­при­клад, зов­ні­шню до­по­мо­гу Укра­ї­ні, яка спря­мо­ва­на на за­охо­че­н­ня по­лі­ти­чних та еко­но­мі­чних ре­форм, про­по­ну­є­ться ско­ро­ти­ти на 68,8%. Про­ект пе­ред­ба­чає ско­ро­че­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня до 177 млн 880 тис. із ра­ні­ше за­пла­но­ва­них май­же 571 млн до­ла­рів. При цьо­му, як пи­ше ви­да­н­ня, з огля­ду на різ­ку дво­пар­тій­ну опо­зи­цію до ско­ро­че­н­ня іно­зем­ної до­по­мо­ги, Кон­грес, швид­ше за все, не по­го­ди­ться на всі про­по­но­ва­ні ско­ро­че­н­ня. Ре­спу­блі­кан­ський се­на­тор Лінд­сі Грем пі­шов да­лі й ого­ло­сив бю­джет Трам­па мер­тво­на­ро­дже­ним.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.