Кіль­кість жертв про­те­стів у Ве­не­су­е­лі до­ся­гла 24 осіб

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Що­най­мен­ше троє лю­дей за­ги­ну­ли у Ве­не­су­е­лі під час про­те­стів у по­не­ді­лок. Один із за­ги­блих був при­хиль­ни­ком пре­зи­ден­та Ні­ко­ла­са Ма­ду­ро. З по­ча­тку кві­тня жер­тва­ми ву­ли­чно­го на­силь­ства ста­ли май­же три де­ся­тки осіб, близь­ко со­тні отри­ма­ли по­ра­не­н­ня. Май­же 800 лю­дей опи­ни­лись за ґра­та­ми. На­пе­ре­до­дні опо­зи­цій­ні акти­ві­сти пе­ре­кри­ли го­лов­ні ав­то­ма­гі­стра­лі кра­ї­ни, вла­шту­вав­ши «си­дя­чий страйк » . Уже кіль­ка мі­ся­ців Ве­не­су­е­ла пе­ре­бу­ває в гли­бо­кій по­лі­ти­чній кри­зі. Кон­се­рва­тив­на і пра­ва опо­зи­ція зви­ну­ва­чує гла­ву дер­жа­ви в сер­йо­зних еко­но­мі­чних про­бле­мах і ви­ма­гає про­ве­де­н­ня ре­фе­рен­ду­му про від­сто­ро­не­н­ня Ма­ду­ро, чиї пов­но­ва­же­н­ня до­бі­га­ють кін­ця 2018 ро­ку. По­лі­ти­чна кри­за за­го­стри­ла­ся че­рез рі­ше­н­ня Вер­хов­но­го су­ду, який на­дав пре­зи­ден­то­ві пра­во ді­я­ти в об­хід пар­ла­мен­ту. Во­дно­час одно­му з лі­де­рів опо­зи­ції та гу­бер­на­то­ро­ві шта­ту Мі­ран­да Ен­рі­ке Ка­прі­ле­су за­бо­ро­ни­ли обі­йма­ти ви­бор­ні по­са­ди про­тя­гом 15 ро­ків. Пре­зи­дент зви­ну­ва­чує в чер­го­вій хви­лі на­силь­ства опо­зи­цію, яка на­чеб­то пра­гне вла­шту­ва­ти дер­жав­ний пе­ре­во­рот. Аби по­ка­за­ти на­ро­до­ві, що він пов­ні­стю кон­тро­лює си­ту­а­цію в кра­ї­ні, Ма­ду­ро по­ши­рив ві­део, де грає у бейс­бол.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.