Джаз на... по­ло­тні

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Свій вер­ні­саж ки­їв­ський ху­дож ник на звав « Spring - time... ве­сна па­нує». У екс­по зи ції пред с тав ле ні по - лот на на му зич ну те ма ти ку з джа зо вим ко ло ри том. У жи во - пис них ком по зи ці ях му зи ка «грає» у рі­зних ри­тмах і ім­про­ві­за­ці­ях, а та­кож це про­яв­ля­є­ться у ди­на­мі­чних лі­ні­ях та ко­льо- ро­вій га­мі пред­став­ле­них ро біт. Сам ав тор ха рак те ри зує свій стиль як «гро­те­скний ре­а­лізм із до­мі­шкою мо­дер­ні­зму».

— Моя те­хні­ка — це мікс ві­до­мих і не­ві­до­мих те­хнік, — роз­ка­зав в одно­му з ін­терв’ю В. Брейш. — Щось ді­зна­ю­ся, до чо­гось при­хо­жу сам. Я не до­три­му­ю­ся жо­дних ка­но­нів, я пе­ре­ко­на­ний, що са­ме в цьо­му — і ди­на­мі­ка, і про­грес. Ми­сте­цтво по­вин­но бу­ти рі­зним, як весь світ, як всі лю­ди. Ме­ні б хо­ті­ло­ся, щоб пі­сля по­ба­че­них мо­їх кар­тин у лю­ди­ни за­ли­ши­ли­ся якісь по­чу­т­тя. Зна­є­те, у ко­жній кар­ти­ні по­вин­ні на­рів­ні спів­існу­ва­ти ска­за­не і не­ви­мов­не ху­до­жни­ком... Гля­дач по­ви­нен від­чу­ва­ти: мої ге­рої жи­ві і го­то­ві в будь-який мо­мент змі­ни­ти­ся. Я лю­блю пра­цю­ва­ти се­рі­я­ми, адже се­рія — це як про­по­зи­ція: на­пи­сав і чи­та­єш. Да­лі — абзац. А в ре­зуль­та­ті ви­хо­дить ці­ла по­вість...

■ Ви­став­ка «Springtime... ве­сна па­нує» від­бу­ва­є­ться у рам­ках се­рії «Му­зи­ка у твор­чо­сті су­ча­сних ху­до­жни­ків», яку ор­га­ні­за­то­ри під­го­ту­ва­ли до кон­кур­су Єв­ро­ба­че­н­ня-2017. По­зна­йо­ми­тись з ори­гі­наль­ни­ми по­ло­тна­ми ху­до­жни­ка мо­жна до 14 трав­ня.

25 кві­тня у «Шо­ко­ла­дно­му бу­ди­но­чку» В’яче­слав Брейш пред­ста­вить свої но­ві ро­бо­ти

ІЛЮСТРАЦІЮ НА­ДА­НО ОР­ГА­НІ­ЗА­ТО­РА­МИ ВИСТАВКИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.