Не­до­би­ток

Den (Ukrainian) - - Культура -

Зна ме ни ті ру ї ни став ки Гіт ле ра « Вер вольф » ( « Пе - ре вер тень » ) під Він ни цею, бі ля се ли ща Стри жав ка, — це низ ка за­лі­зо­бе­тон­них брил рі­зно­го роз мі ру, роз ки да - них по чи ма лій ді лян ці об го род же но го сіт час - тим пар ка ном лі су. На вхо ді — бу ди но чок з ка - сою і ту а ле том, до рос - лий кви ток — 20 гри - вень, ди тя чий — 10. До квит ків ви да ють ще план-ма пу з по знач ка - ми, що де бу ло, але зо рі - єн ту ва ти ся все од но склад но, бо чіт ко про - кла де ної ту рис тич ної стеж ки не ма, рів но як і вка зів ни ків бі ля са мих об’ єк тів. Точ но мож на іден ти фі ку ва ти тіль ки ба сейн, що збе ріг ся яки - мось ди вом. Одне сло во, по тен цій но при бут ко ва те ри то рія так са мо по то - че­на укра­їн­ськи­ми зли­дня­ми і не­хлюй­ством, як ту теш ній ліс ко ро ї дом.

Бе­тон по­тем­нів від ча су, по тріс кав ся, за ріс мо хом і ли шай ни ком і був би схо­жий на ціл­ком при род ні ви хо ди скаль - них по рід ( при най м ні, для не оз б ро є но­го гео ло - гі­чним зна­н­ням ока), як­би не ар­ма­ту­ра. Ме­та­ле­ві гну ті шти рі 20— 30 см за вдов ж ки, з гос т ри ми кра­я­ми, стир­чать ін­ко­ли прос то з зем лі, на че во - ло си ни з ті ла на пів по - хо­ва но го чу до вись ка. Якщо втра ти ти пиль - ність, мож на зі псу ва ти взут тя або на віть по ра - ни­ти но­гу.

Блу ка ю чи в цій сос но вій, про сяк ну тій квіт нем хо ло дом ти ші, спій мав се бе на дум ці, що реш т ки « Пе ре вер т - ня » — уна оч не на ме та - фо ра су час ної си ту а ції з на циз мом і по діб ни ми йо му лю ди но не на вис - ниць ки ми ідео ло гі я ми: зруй но ва ний, по хо ва - ний, але не до кін­ця. Все ще на ви­ду, все ще не­без­пе­чний і мо­же під­ло і по­дріб но му вда ри ти, ін фі - ку­ва­ти, ба на­віть по­ка­лі­чи ти чи вби ти. Обе реж - ність і осо бис та гі гі є - на — не за ва дять. І, на від мі ну від ру їн бун ке - ра, на час тут по­кла­да­ти­ся не вар то.

Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День», Стри­жав­ка—Ки­їв

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.