го­ло­ва Дер­жав­ної ре­гу­ля­тор­ної слу­жби: Ксе­нія ЛЯ­ПІ­НА,

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ми уві­йшли в кри­зу з істо­тним спа­дом пла­то­спро­мо­жно­го по­пи­ту. У лю­дей про­сто не­має гро­шей, що ду­же по­га­но по­зна­ча­є­ться на мі­кро­бі­зне­сі. Але се­ре­дній і ве­ли­кий бі­знес, за­мість то­го, щоб про­гра­му­ва­ти роз­ви­ток, по­ча­ли про­гра­му­ва­ти бо­роть­бу з ним. І не ли­ше в рі­тей­лі, ай у сфе­рі ко­му­ні­ка­цій то­що. Це ціл­ко­ви­то хи­бна стра­те­гія. То­му що се­ре­дній бі­знес має кон­ку­ру­ва­ти з ве­ли­ким, аби зро­ста­ти са­мо­му, але ні­як не з дрі­бним. І ко­ли ми чу­є­мо сьо­го­дні за­яви про те, що «спро­щен­ка» не­спра­ве­дли­ва, то цьо­му мо­жна ли­ше ди­ву­ва­ти­ся. Я за­кли­каю не ра­ту­ва­ти за якусь мі­фі­чну рів­ність, то­му що її не­має. А що ро­бить «спро­щен­ка»? Во­на слу­гує під­по­рою для мі­кро­бі­зне­су, яка ли­ше злег­ка ви­рів­нює йо­го стан по­рів­ня­но із се­ре­дні­ми під­при­єм­ця­ми. Але аж ні­як не зни­щує рів­ність і спра­ве­дли­вість

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.