Свя­то у сти­лі «ру­хан­ка»

Чо­му, по­при брак ве­ло­до­рі­жок, все біль­ше ки­ян кру­тять пе­да­лі

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, фото Миколи ТИМЧЕНКА, «День»

■ Ве­ло­си­пе­ди­сти з усіх ра­йо­нів Ки­є­ва з’їжджа­ю­ться до огля­до­во­го май­дан­чи­ка в Ма­рі­їн­сько­му пар­ку. Пе­си­ки, яких тут ви­гу­лю­ють, гав­ка­ють услід їм. Ра­нок ви­дав­ся хо­ло­дним, але кру­ті­н­ня пе­да­лей вку­пі з ка­вою та смі­хом зі­грі­ва­ють. На май­дан­чи­ку зі­бра­лось по­над сто лю­дей — 25 кві­тня тут про­хо­ди­ла акція «Ве­ло­си­пе­дом на ро­бо­ту». Хтось одя­гне­ний по-спор­тив­но­му, хтось — у ко­стю­мі з кра­ва­ткою, хтось — на спор­тив­но­му ве­ло­си­пе­ді, хтось — на еле­ган­тно­му мі­сько­му.

■ «Де у Ки­є­ві чи по­бли­зу є мі­сця, де мо­жна їзди­ти ве­ло­си­пе­дом без пе­ре­шкод? — за­пи­ту­ва­ла у ве­ло­си­пе­ди­стів в. о. мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Уля­на СУПРУН, яка до­лу­чи­лась до акції. — Бо у Ки­є­ві є ба­га­то місць, де тре­ба спу­ска­ти­ся під зем­лю, щоб прой­ти ву­ли­цею. Хо­ті­ла б, щоб до­ро­гою на ро­бо­ту не до­во­ди­ло­ся вста­ва­ти з ве­ло­си­пе­да».

■ На акції го­во­ри­ли і про по­лі­ти­ку — не див­но, оскіль­ки по­руч Вер­хов­на Ра­да, Ка­бмін та Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я. «За­раз ми го­во­ри­мо про ре­фор­му си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я. Але одна з най­ва­жли­ві­ших ре­форм — змі­ни­ти нас як су­спіль­ство, щоб ми до­три­му­ва­ли­ся здо­ро­во­го спосо­бу жи­т­тя і не хво­рі­ли. І якщо ми бу­де­мо ча­сті­ше їзди­ти ве­ло­си­пе­дом на ро­бо­ту, чи на ви­хі­дні за­йма­ти­ме­мо­ся та­кою здо­ро­вою ру­хан­кою, то­ді бу­де­мо здо­ро­ви­ми», — до­да­ла Уля­на Супрун.

■ Про­кла­де­ний па­ру ро­ків то­му мар­шрут із Тро­є­щи­ни до Єв­ро­пей­ської пло­щі про­дов­жує зби­ра­ти схваль­ні від­гу­ки ве­ло­си­пе­ди­стів, але тре­ба роз­ви­ва­ти ве­ло­ін­фра- стру­кту­ру да­лі. Асо­ці­а­ція ве­ло­си­пе­ди­стів Ки­є­ва, яка кіль­ка ра­зів на рік ор­га­ні­зо­вує акцію «Ве­ло­си­пе­дом на ро­бо­ту», пра­гне, щоб до 2020 ро­ку 2% всіх по­їздок сто­ли­цею від­бу­ва­ли­ся на ве­ло­си­пе­ді. Та­кож — щоб не бу­ло за­ги­блих і тяж­ко трав­мо­ва­них ве­ло­си­пе­ди­стів і щоб у мі­сті існу­ва­ло 200 кі­ло­ме­трів зру­чних та які­сних ве­ло­шля­хів. Ни­ні, по су­ті, їх усьо­го 16 кі­ло­ме­трів — це зга­да­ний мар­шрут із Тро­є­щи­ни до цен­тру. При цьо­му ще у 2015 ро­ці мі­ський го­ло­ва Ки­є­ва Ві­та­лій КЛИ­ЧКО обі­цяв по­бу­ду­ва­ти три ве­ло­мар­шру­ти з Обо­ло­ні, Ви­но­гра­да­ря та Со­лом’ян­ки до цен­тру сто­ли­ці.

■ Про пла­ни з роз­ви­тку ве­ло­ін­фра­стру­кту­ри мер роз­по­вів, ко­ли при­їхав на акцію — зві­сно, на ве­ло­си­пе­ді. Зі­знав­ся, що пе­ред цим уже по­до­лав з 35 кі­ло­ме­трів. «Ми пе­ре­хо­ди­мо до екс­пе­ри­мен­ту, який пра­цює в усьо­му сві­ті, ко­ли сму­га гро­мад­сько­го транс­пор­ту су­мі­ща­є­ться зі сму­гою для ве­ло­си­пе­ди­стів, — по­ді­лив­ся Ві­та­лій Кли­чко. — І ми го­то­ві зро­би­ти ба­га­то ве­ло­до­рі­жок у мі­сті, але тре­ба на­ве­сти лад з пар­ку­ва­н­ням, яке сьо­го­дні ста­но­вить ве­ли­ку про­бле­му не тіль­ки для ве­ло­си­пе­ди­стів, а і для пі­шо­хо­дів. Уже два ро­ки че­ка­є­мо, ко­ли пар­ла­мент прийме за­ко­но­про­ект про штра­фу­ва­н­ня без­від­по­від­аль­них ав­то­вла­сни­ків та ева­ку­а­цію їх ав­то. Впев­не­ний, що 200 кі­ло­ме­трів ве­ло­шля­хів — за­ма­ло, ми змо­же­мо зро­би­ти біль­ше, щоб пе­ре­су­ва­ти­ся не тіль­ки цен­тром мі­ста. А вза­га­лі ве­ло­ін­фра­стру­кту­ра без ве­ло­си­пе­ди­стів роз­ви­ва­ти­ся не бу­де! Тож нам ва­жли­ва до­по­мо­га мі­стян».

■ На­о­ста­нок сто­ли­чний го­ло­ва за­про­сив усіх на від­кри­т­тя Ки­їв­сько­го ве­ло­тре­ка, яке від­бу­де­ться 20 трав­ня (про цей ам­бі­тний про­ект «День» пи­сав у ма­те­рі­а­лі «Гля­да­чі сю­ди по­вер­ну­ться», №70-71 за 21—22 кві­тня). Ве­ло­си­пе­дне свя­то три­ває!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.