ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1840 — ви­йшло у світ пер­ше ви­да­н­ня « Ко­бза­ря » Та­ра­са Шев­чен­ка — епо­халь­на подія в лі­те­ра­ту­рі та ду­хов­но­му жит­ті Укра­ї­ни. 1890 — на­ро­див­ся Ми­ко­ла Зе­ров, ви­да­тний укра­їн­ський по­ет, бли­ску­чий пе­ре­кла­дач, та­ла­но­ви­тий лі­те­ра­ту­ро­зна­вець, лі­дер «нео­кла­си­ків». Роз­стрі­ля­ний ка­та­ми-«че­кі­ста­ми» в Ка­ре­лії (ур­очи­ще Сан­дар­мох) у ли­сто­па­ді 1937 р. 1933 — у Ні­меч­чи­ні ство­ре­но та­єм­ну дер­жав­ну по­лі­цію — ге­ста­по. 1939 — уряд Ве­ли­ко­бри­та­нії ухва­лив за­кон про обов’яз­ко­ву вій­сько­ву слу­жбу. 1945 — ра­дян­ські тан­ки прор­ва­лись до цен­тру Бер­лі­на. 1945 — по­мер Пав­ло Ско­ро­пад­ський, укра­їн­ський по­лі­ти­чний та вій­сько­вий ді­яч, геть­ман Укра­їн­ської дер­жа­ви (кві­тень — гру­день 1918 р.). На­ро­див­ся 1873 р. 1986 — о 1 го­ди­ні 23 хв. ста­ла­ся най­біль­ша те­хно­ген­на ава­рія в істо­рії люд­ства — ви­бу­хнув че­твер­тий ре­актор Чор­но­биль­ської АЕС. Су­мар­на ра­діо­актив­ність ви­ки­ну­тих у по­ві­тря ре­чо­вин у 30 — 40 ра­зів пе­ре­ви­щу­ва­ла по­ка­зни­ки при ви­бу­ху атом­ної бом­би в Хі­ро­сі­мі 1945 р. 1994 — у Пів­ден­но- Афри­кан­ській Ре­спу­блі­ці від­бу­ли­ся пер­ші між­ра­со­ві пар­ла­мент­ські ви­бо­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.