Да­ні­ель БАЄР,

екс-по­сол США до ОБСЄ:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

“Са­ме Бі­лий дім, а не по­сол США в ООН Гей­лі має за­яви­ти, що Ро­сія є ви­ну­ва­тцем кон­флі­кту та під­го­ту­ва­ти но­ві сан­кції та одно­ча­сно по­си­ли­ти спіль­ний з єв­ро­пей­ськи­ми со­ю­зни­ка­ми ди­пло­ма­ти­чний тиск на Пу­ті­на за­ра­ди при­пи­не­н­ня ці­єї без­глу­здої, сфа­бри­ко­ва­ної вій­ни ”

(ukrainian.voanews.com)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.