«По­да­ру­нок, який спо­ну­ка­ти­ме ве­сти здо­ро­вий спо­сіб жи­т­тя»

На Він­нич­чи­ні вій­сько­вий ка­пе­лан обла­што­вує спорт­зал для бій­ців АТО

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця

Ке­рів­ник ка­пе­лан­сько­ї­слу­жби Він­ни­цько-Бра­цлав­сько­їє­пар­хі­ї­УПЦ Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту ієрей Ві­ктор Чвер­кун за­кли­кав не­бай­ду­жих він­ни­чан під­го- ту­ва­ти спорт­зал для бій­ців 131-го окре­мо­го роз­ві­ду­валь­но­го ба­таль­йо­ну. Не­за­ба­ром во­ни ма­ють по­вер­ну­ти­ся із зо­ни АТО на по­стій­не мі­сце дис­ло­ка­ції. На те­ри­то­рії вій­сько­вої ча­сти­ни є спорт­зал, який три­ва­лий час не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли за при­зна­че­н­ням. До при­їзду роз­ві­дни­ків

отець Ві­ктор пра­гне при­ве­сти при­мі­ще­н­ня у по­ря­док та уком­пле­кту­ва­ти йо­го спор­тив­ним ін­вен­та­рем.

«Я на­пи­сав на сво­їй сто­рін­ці у Facebook про те, що тре­ба під­го­ту­ва­ти для хло­пців спор­тив­ний по­да­ру­нок, який спо­ну­ка­ти­ме їх ве­сти здо­ро­вий спо­сіб жи­т­тя і за­бу­ти про шкі­дли­ві зви­чки. За­кли­кав усіх не­бай­ду­жих до­по­мог­ти у збо­рі спор­тив­но­го ін­вен­та­рю. Адже май­же у ко­жно­го вдо­ма є ги­рі, ган­те­лі, штан­ги, які за­йма­ють мі­сце, але не ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться. Про­шу по­ді­ли­ти­ся ни­ми з укра­їн­ськи­ми за­хи­сни­ка­ми, — за­кли­кає отець Ві­ктор. — При­мі­ще­н­ня для за­нять у нор­маль­но­му ста­ні, одно­ча­сно у ньо­му мо­жуть за­йма­ти­ся до ста бій­ців. Зав­дя­ки до­брим лю­дям ми вже зна­йшли ка­на­ти, за­раз пла­ну­є­мо при­дба­ти кіль­ка ма­тів. По­тро­ху зби­ра­є­мо ган­те­лі. Я га­даю, що для хло­пів бу­де ко­ри­сно, якщо пі­сля ви­ко­на­н­ня бо­йо­вих зав­дань у зо­ні АТО во­ни за­йма­ти­му­ться спор­том. Це під­ні­ме їхній дух, дасть біль­ше енер­гії, си­ли і зав­зя­т­тя йти бо­ро­ни­ти Укра­ї­ну».

На­ра­зі во­ї­ни 131-го ОРБ про­дов­жу­ють ви­ко­ну­ва­ти зав­да­н­ня з па­тру­лю­ва­н­ня ді­ля­нок фрон­ту, бло­ку­ва­н­ня про­хо­дів ДРГ бо­йо­ви­ків та роз­мі­ну­ва­н­ня те­ри­то­рій. Жо­ден бо­єць, як ка­же ка­пе­лан, не знає про те, що у вій­сько­вій ча­сти­ні во­лон­те­ри уком­пле­кто­ву­ють спор­тив­ний зал до їхньо­го при­їзду. Це бу­де сюр­приз. Ко­жен, хто хо­че до­по­мог­ти у під­го­тов­ці спорт­за­лу, по­ді­ли­ти­ся спор­тив­ним ін­вен­та­рем з укра­їн­ськи­ми роз­ві­дни­ка­ми, мо­же звер­та­ти­ся до Ві­кто­ра Чвер­ку­на за но­ме­ром те­ле­фо­ну (098) 53-64-418.

ФОТО НАДАНО КАПЕЛАНОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.