«На­ція жи­ве у мо­ві. Бо якщо не там, то де?»

В уні­вер­си­те­ті угор­сько­го мі­ста Ні­ре­дьга­за від­кри­ли ка­фе­дру укра­їн­ської мо­ви і куль­ту­ри

Den (Ukrainian) - - День України -

Зна­ко­ва для укра­їн­сько-угор­сько­го до­бро­су­сід­ства по­дія від­бу­ла­ся за уча­сті го­ло­ви За­кар­пат­сько­ї­ОДА Ген­на­дія Мо­ска­ля, ке­рів­ни­ка кон­суль­ства Укра­ї­ни у м. Ні­ре­дьга­за Ар­ка­дія Гу­па­ла, на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни Ла­сло Брен­зо­ви­ча, упов­но­ва­же­но­го уря­ду Угор­щи­ни Іштва­на Гре­жі, ке­рів­ни­ків ме­рії, пред­став­ни­ків гро­мад­сько­сті.

Пре­зен­та­ці­ї­ві­дро­дже­но­го на­у­ко­во-осві­тньо­го під­роз­ді­лу пе­ре­ду­ва­ло уро­чи­сте від­кри­т­тя ме­мо­рі­аль­но­ї­до­шки іні­ці­а­то­ру за­сну­ва­н­ня та пер­шо­му ке­рів­ни­ку ка­фе­дри укра­їн­ської і ру­син­ської фі­ло­ло­гії (роз­по­ча­ла ро­бо­ту у 1993 ро­ці) уні­вер­си­те­ту м. Ні­ре­дьга­за, про­фе­со­ру, до­кто­ру Угор­сько­їа­ка­де­мі­ї­на­ук Іштва­ну Удва­рі, ав­то­ру фун­да­мен­таль­них на­у­ко­вих праць.

Пі­сля смер­ті на­у­ков­ця у 2005 ро­ці ка­фе­дра по­ча­ла по­сту­по­во згор­та­ти свою ді­яль­ність, і в 2013 ро­ці ви­кла­да­н­ня на ній при­пи­ни­ло­ся. «Зва­жа­ю­чи на те, що Укра­ї­на є най­біль­шим су­сі­дом Угор­щи­ни, прем’єр-мі­ністр Ві­ктор Ор­бан осо­би­сто іні­ці­ю­вав від­ро­дже­н­ня ка­фе­дри укра­ї­ні­сти­ки в уні­вер­си­те­ті м. Ні­ре­дьга­за, — на­го­ло­сив під час її пре­зен­та­ції уря­до­вий упов­но­ва­же­ний І.Гре­жа. — Те­пер укра­ї­ні­сти­ка бу­де при­су­тня у трьох ви­шах Угор­щи­ни — Бу­да­пешт­сько­му, Се­гед­сько­му та Ні­ре­дьгазь­ко­му уні­вер­си­те­тах».

За­ві­ду­ва­чем ка­фе­дри при­зна­че­но до­кто­ра на­ук, ви­пу­скни­цю Се­гед­сько­го уні­вер­си­те­ту, до­кто­ра фі­ло­ло­гії Ві­кто­рію Ште­фу­цу. В екс­клю­зив­но­му ко­мен­та­рі для «Дня» В.Ште­фу­ца ска­за­ла: «Пі­сля за­вер­ше­н­ня про­це­су акре­ди­та­ці­ї­ми бу­де­мо на­вча­ти сту­ден­тів фа­ху фі­ло­ло­га-пе­ре­кла­да­ча та про­дов­жи­мо за­по­ча­тко­ва­ну про­фе­со­ром І. Удва­рі на­у­ко­ву ро­бо­ту — за­йма­ти­ся пе­ре­кла­да­ми лі­те­ра­тур­них та істо­ри­чних праць. Здо­бу­ва­ти осві­ту на ка­фе­дрі бу­де 15 сту­ден­тів. У пла­нах — ті­сна спів­пра­ця з Ужго­род­ським на­ціо­наль­ним уні­вер­си­те­том, Бе­ре­гів­ським угор­ським ін­сти­ту­том ім. Ф.Ра­ко­ці ІІ та На­ціо­наль­ним пе­да­го­гі­чним уні­вер­си­те­том ім. М. Дра­го­ма­но­ва».

Під час це­ре­мо­ні­їІ. Гре­жа про­ци­ту­вав гра­фа Іштва­на Се­че­ні, ви­да­тно­го пи­сьмен­ни­ка, за­снов­ни­ка Угор­сько­їа­ка­де­мі­ї­на­ук: «На­ція жи­ве у мо­ві. Бо якщо не там, то де?». Ці сло­ва на­ціо­наль­ний ге­рой Угор­щи­ни мо­вив у той час, ко­ли в угор­сько­му су­спіль­стві всу­ціль до­мі­ну­ва­ла ні­ме­цька мо­ва, а для Укра­ї­ни во­ни є акту­аль­ни­ми і сьо­го­дні.

ФОТО АВТОРА

Ва­силь ІЛЬНИЦЬКИЙ, Ні­ре­дьга­за, Угор­щи­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.