Джа­ма­ла ви­йшла за­між

І при­свя­ти­ла ко­ха­но­му пі­сню «Лю­би­ти»

Den (Ukrainian) - - День України -

Ві­до­ма спів­а­чка Джа­ма­ла та Се­їт-Бе­кір Су­ле­йма­нов по­єд­на­ли се­бе пу­та­ми шлю­бу 26 кві­тня. Мо­ло­ді лю­ди офі­цій­но ста­ли чо­ло­ві­ком та дру­жи­ною в Іслам­сько­му куль­тур­но­му цен­трі мі­ста Ки­є­ва. Но­во­спе­че­не по­друж­жя про­йшло обряд ні­ках — в іслам­сько­му сі­мей­но­му пра­ві шлюб, укла­де­ний між чо­ло­ві­ком і жін­кою. Про цю по­дію у facebook по­ві­до­мив му­фтій Са­їд Ісма­гі­лов, який одру­жу­вав па­ру.

На­га­да­є­мо, Се­їт-Бе­кір Су­ле­йма­нов — крим­ський та­та­рин за по­хо­дже­н­ням, ро­дом з Сім­фе­ро­по­ля. Він за­кін­чив На­ціо­наль­ний ки­їв­ський уні­вер­си­тет ім. Т. Шев­чен­ка, фа­куль­тет при­кла­дно­ї­фі­зи­ки, а кар’єру при­свя­тив ана­лі­ти­чній еко­но­мі­ці. Бе­кір та­кож є ві­до­мим акти­ві­стом, уча­сник Єв­ро­май­да­ну і ГО «Крим SOS», від­сто­ює пра­ва крим­сько­ї­мо­ло­ді та ви­му­ше­них пе­ре­се­лен­ців. Впер­ше про ко­ха­но­го хло­пця спів­а­чки Джа­ма­ли гро­мад­ськість ді­зна­ла­ся в ве­ре­сні 2016 ро­ку. То­ді па­ра з’яви­ла­ся ра­зом на Ман­хет­тен­сько­му фе­сти­валь ко­ро­тко­ме­тра­жних філь­мів, який про­хо­див у Ки­є­ві. До ре­чі, за кіль­ка днів до ве­сі­л­ля Джа­ма­ла при­свя­ти­ла пі­сню сво­є­му ко­ха­но­му під на­звою «Лю­би­ти», яку ви­ко­на­ла в ефі­рі шоу «Го- лос кра­ї­ни» (те­ле­ка­нал «1 + 1»), а 12 трав­ня у сто­ли­чно­му « Па­ла­ці спор­ту» пе­ре­мо­жни­ця Єв­ро­ба­че­н­ня2016 пред­ста­вить соль­ну про­гра­му «I Believe in U» (за на­звою її одно­ймен­но­го син­глу).

«День» ві­тає Джа­ма­лу та її чо­ло­ві­ка з ви­зна­чною по­ді­єю у їхньо­му жит­ті!

ФОТО З «ФЕЙСБУК»-СТОРІНКИ САЇДА ІСМАГІЛОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.