Еле­ктро­енер­гія... шкіль­но­го ви­ро­бни­цтва

Хер­сон­ська ЗОШ №21 ста­не по­ста­чаль­ни­ком до на­ціо­наль­ної енер­го­си­сте­ми

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

«Зе­ле­на шко­ла», збу­до­ва­на у с. Ан­то­нів­ка не­по­да­лік Хер­со­на за су­ча­сни­ми енер­го­збе­ре­жни­ми те­хно­ло­гі­я­ми, по­ка­за­ла ефе­ктив­ні ре­зуль­та­ти енер­го­спо­жи­ва­н­ня за під­сум­ка­ми по­пе­ре­дньо­го опа­лю­валь­но­го се­зо­ну. Про це по­ві­дом­ля­ють на пор­та­лі «Де­цен­тра­лі­за­цій­ний ма­ра­фон» у Facebook. Зокре­ма, екс­плу­а­та­ція но­во­ї­енер­го­ефе­ктив­но­ї­спо­ру­ди пло­щею 1,2 ти­ся­чі ква­дра­тних ме­трів обі­йшла­ся май­же в 10 ра­зів де­шев­ше, ніж су­сі­дній зви­чай­ний кор­пус з та­кою ж пло­щею.

Еле­ктро­енер­гі­єю но­вий кор­пус за­без­пе­чу­ва­ли но­ві со­ня­чні ба­та­реї, а опа­ле­н­ням — те­пло­вий на­сос. Ста­рий кор­пус обі­гра­ва­ла зви­чай­на твер­до­па­лив­на ко­тель­ня. Тіль­ки на за­ку­пів­лю ву­гі­л­ля та торф’яних бри­ке­тів у ми­ну- ло­му опа­лю­валь­но­му се­зо­ні ви­тра­ти­ли 178,8 ти­ся­чі гри­вень, не­де­ше­во обі­йшла­ся й еле­ктри­ка.

Ра­зом з тим «зе­ле­ній шко­лі» вда­ло­ся не ли­ше зна­чно зеко­но­ми­ти, а й за­ро­би­ти. Не­вдов­зі Ан­то­нів­ська ЗОШ пла­нує ста­ти єди­ним на­вчаль­ним за­кла­дом Укра­ї­ни, що по­ста­ча­ти­ме еле­ктро­енер­гію для на­ціо­наль­но­ї­енер­го­си­сте­ми. В те­плий пе­рі­од, ко­ли на Хер­сон­щи­ні ба­га­то со­ня­чних днів, су­ча­сні ге­ліо­ба­та­ре­ї­на да­ху но­во­го на­вчаль­но­го кор­пу­су ви­ро­бля­ють на­ба­га­то біль­ше енер­гії, ніж по­трі­бно для по­треб шко­ли. Тож її про­да­ва­ти­муть по «зе­ле­но­му та­ри­фу», а ко­шти від та­ко­ї­ви­гі­дно­ї­спра­ви на­прав­ля­ти­муть на по­тре­би шко­ли. Во­ни ста­нуть у при­го­ді на уте­пле­н­ня бу­дів­лі ста­ро­го кор­пу­су, де сьо­го­дні на­вча­є­ться 130 учнів, що зде­ше­вить її обі­грів. Пі­дго­тов­ку від­по­від­но­го па­ке­ту до­ку­мен­тів для ви­хо­ду на енер­го­ри­нок уже роз­по­ча­то. Для цьо­го по­трі­бно бу­де під­го­ту­ва­ти та на­да­ти те­хно­ло­гі­чну схе­му енер­го­по­ста­ча­н­ня, отри­ма­ти сер­ти­фі­ка­ти на обла­дна­н­ня то­що.

На­га­да­є­мо, « зе­ле­на шко­ла » в Ан­то­нів­ці збу­до­ва­на зав­дя­ки під­трим­ці пред­став­ни­цтва НЕФКО в Укра­ї­ні в ме­жах про­гра­ми фон­ду «Пів­ні­чна ініціатива гу­ма­ні­тар­ної під­трим­ки та енер­го­ефе­ктив­но­сті». За­клад збу­до­ва­но за спів­фі­нан­су­ва­н­ня з Фін­лян­дії(3,5 млн грн) та Хер­сон­сько­ї­мі­сько­ї­ра­ди (2 млн грн). У но­во­му кор­пу­сі шко­ли мо­жуть на­вча­ти­ся до 200 ді­тей — вдві­чі біль­ше, ніж ра­ні­ше. Но­вий кор­пус пе­ред­ба­чає сім кла­сів, спаль­ню, ігро­ву кім­на­ту, чи­таль­ний та акто­вий за­ли, ту­а­ле­ти з ду­шо­ви­ми ка­бі­на­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.