«Кремль отри­мав гу­чний ля­пас»

Ек­спер­ти — про об’єд­на­н­ня в ПАРЄ ко­а­лі­ції з ви­мо­гою від­став­ки про­ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та Агра­мун­та

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Скан­да­лом дов­ко­ла від­став­ки пре­зи­ден­та Пар­ла­мент­ській Асам­бле­ї­Ра­ди Єв­ро­пи (ПАРЄ) Пе­дро Агра­мун­та на­бу­ває но­во­го по­во­ро­ту. Спо­ча­тку Іспан­ський се­на­тор зму­ше­ний тим­ча­со­во від­мо­ви­ти­ся го­ло­ву­ва­ти на се­сії, яка роз­по­ча­лось цьо­го ти­жня, і на­віть ні­би по­го­джу­вав­ся пі­ти у від­став­ку в п’ятни­цю, а як ста­ло ві­до­мо учо­ра, він на­ма­га­є­ться ухи­ли­тись від від­став­ки.

На­га­да­є­мо, що при­во­дом до цьо­го скан­да­лу ста­ла по­їзд­ка 21 бе­ре­зня цьо­го ро­ку у Си­рію де­ле­га­ції чле­нів ПАРЄ від Іспа­нії, Іта­лії, Че­хі­ї­та Ро­сі­ї­на чо­лі з Пе­дро Агра­мун­том. Че­рез ти­ждень де­ле­га­ці­ї­Укра­ї­ни, Да­нії і Поль­щі в ПАРЄ іні­ці­ю­ва­ли за­яву у зв’яз­ку з ві­зи­том Агра­мун­та в Си­рію, яку бу­ло ор­га­ні­зо­ва­но дер­жа­вою-агре­со­ром.

24 кві­тня пре­зи­дент ПАРЄ, який є ві­до­мим дру­гом Ро­сі­їі по­стій­но за­кли­кає ска­су­ва­ти сан­кці­ї­про­ти ці­єї кра­ї­ни, обна­ро­ду­вав пер­ші офі­цій­ні по­ясне­н­ня з при­во­ду сво­їх дій. Він, зокре­ма під­кре­слив, що це був йо­го при­ва­тний ві­зит, не пов’яза­ний з ро­бо­тою в ПАРЄ, але при цьо­му зі­знав­ся, що мав про­ін­фор­му­ва­ти про сво­ї­на­мі­ри пред­став­ни­ків ін­ших по­лі­ти­чних груп.

Зро­зумі­ло, що та­кі по­ясне­н­ня не за­до­воль­ни­ли біль­шість де­пу­та­тів і то­му по­за­вчо­ра у Страс­бур­зі роз­по­ча­ли­ся над­зви­чай­ні слу­ха­н­ня що­до по­їзд­ки Агра­мун­та до Си­рії, які за­кін­чи­лись з ви­мо­гою від­став­ки пре­зи­ден­та ПАРЄ. Як по­ві­до­мив на сво­їй сто­рін­ці у Facebook го­ло­ва укра­їн­ської де­ле­га­ції в ПАРЄ Во­ло­ди­мир Ар’єв, три гру­пи в ПАРЄ — лі­бе­ра­ли, со­ці­а­лі­сти і кон­сер­ва­то­ри — на сво­їх за­сі­да­н­нях про­го­ло­су­ва­ли за не­до­ві­ру Агра­мун­ту.

Крім то­го, як за­зна­чає Deutsche Welle, ще одно­го уда­ру по ре­пу­та­ції пре­зи­ден­та ПАРЄ за­вда­ли зви­ну­ва­че­н­ня не­уря­до­вих ор­га­ні­за­цій з при­во­ду при­че­тно­сті Пе­дро Агра­мун­та до так зва­ної«ікря­но­ї­ди­пло­ма­тії» та йо­го не­ба­жан­ні роз­по­ча­ти не­за­ле­жне роз­слі­ду­ва­н­ня фа­ктів ко­ру­пці­ї­се­ред чле­нів ПАРЄ.

На­га­да­є­мо, що тер­мін «ікря­на ди­пло­ма­тія» впер­ше зга­ду­є­ться у зві­ті ні­ме­цько­ї­гро­мад­сько­ї­ор­га­ні­за­ці­ї­European Stability Initiative (ESI), яка у 2012 ро­ці ви­пу­сти­ла свою пер­шу до­по­відь про ви­пад­ки під­ку­пу до­по­від­а­чів та спо­сте­рі­га­чів ПАРЄ вла­дою Азер­бай­джа­ну. У до­по­віді йшло­ся про те, що єв­ро­пей­ські по­лі­ти­ки, се­ред яких зга­ду­ва­ло­ся й ім’я Пе­дро Агра­мун­та, отри­му­ва­ли ко­штов­но­сті, ки­ли­ми та чор­ну ікру від пред­став­ни­ків азер­бай­джан­сько­ї­вла­ди в обмін на схваль­ні до­по­віді про стан де­мо­кра­ті­їв цій кра­ї­ні.

Пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни Іри­на ГЕРАЩЕНКО так по­ясни­ла по­зи­цію укра­їн­ської де­ле­га­ції що­до не­об­хі­дно­сті від­став­ки Агра­мун­та: «Ми во­ю­є­мо не про­ти іспан­ських се­на­то­рів, хай би яке прі­зви­ще во­ни но­си­ли, а про­ти спроб РФ дис­кре­ди­ту­ва­ти ПАРЄ, зруй­ну­ва­ти між­на­ро­дні прин­ци­пи та іде­а­ли. Наш во­рог — Кремль. І ко­жній по­раз­ці Крем­ля ми бу­де­мо ра­ді­ти. А сьо­го­дні Кремль отри­мав гу­чний ля­пас».

Однак зда­є­ться, ще ра­но ра­ді­ти цій пе­ре­мо­зі, бо сам Агра­мунт ска­зав на по­ча­тку ти­жня, що ли­ше «в п’ятни­цю пе­ре­йде до обго­во­ре­н­ня сво­го ста­ту­су». Ар’єв, зокре­ма, так про­ко­мен­ту­вав цю си­ту­а­цію: «Те що він (Агра­мунт. — Авт.) чі­пля­є­ться за крі­сло, по­ка­зує, крім йо­го без­від­по­від­аль­но­сті, що єв­ро­пей­ські по­лі­ти­ки теж мо­жуть ді­я­ти, як пост­ра­дян­ські. Але тут, в Єв­ро­пі, це ви­кли­кає ша­ле­не обу­ре­н­ня. То­му, пі­сля спіл­ку­ва­н­ня з ко­ле­га­ми з ін­ших де­ле­га­цій, я зро­зу­мів що ка­та­стро­фі­чні на­слід­ки бу­дуть не ли­ше для Агра­мун­та, а й для Ко­ро­лів­ства Іспа­нія. Пря­мо зав­тра (у че­твер. — Ред.) під час ко­ро­лів­сько­го ві­зи­ту в ПАРЄ. І ба­га­то хто в Асам­бле­ї­на­ла­што­ва­ний рі­шу­че. Про­те са­ме цьо­го до­би­ва­є­ться РФ. Як і у ви­пад­ку з Укра­ї­ною — по­ка­за­ти ПАРЄ як ко­рум­по­ва­ну ор­га­ні­за­цію з гри­зо­тою все­ре­ди­ні. То­му укра­їн­ська де­ле­га­ція пра­цює над об’єд­на­н­ням ма­кси­маль­но­ї­кіль­ко­сті ко­лег нав­ко­ло не­д­опу­ще­н­ня руй­ну­ва­н­ня са­мо­їін­сти­ту­ції ».

«День» по­про­сив екс­пер­тів про­ко­мен­ту­ва­ти си­ту­а­цію дов­ко­ла від­став­ки Агра­мун­та і роз­по­ві­сти, що спо­ну­ка­ло де­пу­та­тів до та­ко­го рі­шу­чо­го кро­ку і як ця ор­га­ні­за­ція мо­же очи­сти­тись від ро­сій­сько­го впли­ву.

«ЯК БОРОТИСЯ З КОРУПЦІЄЮ У СВО­ЇХ ЛАВАХ, МАЄ ВИРІШИТИ САМА ПАРЄ» Дми­тро КУЛЕБА, по­стій­ний пред­став­ник Укра­ї­ни при Ра­ді Єв­ро­пи, Страс­бург:

— Пре­зи­дент ПАРЄ по­ві­до­мив під час вчо­ра­шніх пу­блі­чних слу­хань, що ці­є­їп’ятни­ці зро­бить за­яву «що­до сво­є­ї­си­ту­а­ції ». Очі­ку­є­ться, що це бу­де за­ява про від­став­ку. Однак вра­хо­ву­ю­чи кар­ко­лом­ність по­дій цьо­го ти­жня не мо­жна ви­клю­ча­ти будь-яко­го по­во­ро­ту в цій істо­рії.

Справ­жній шок у ПАРЄ ви­кли­кав ві­зит Агра­мун­та та двох ін­ших чле­нів Асам­бле­ї­до Си­рі­ї­під ро­сій­ською па­ра­соль­кою, їхні кон­та­кти з пре­зи­ден­том Аса­дом та не­ба­жа­н­ня дій­сно щи­ро ін­фор­му­ва­ти Асам­блею про усі об­ста­ви­ни ві­зи­ту.

Зав­дя­ки чо­му все-та­ки вда­ло­ся укра­їн­ській де­ле­га­ції по­ста­ви­ти пи­та­н­ня про не­до­ві­ру Агра­мун­ту? Це був ком­плекс фа­кто­рів: ко­ру­пцій­ний скан­дал, що на­би­рає обер­тів, по­слі­дов­ні зу­си­л­ля Агра­мун­та бу­дья­кою ці­ною по­вер­ну­ти Ро­сію до ПАРЄ, йо­го ві­зит у Си­рію зі Слу­цьким і на­сту­пні зло­чи­ни Аса­да ро­зі­грі­ва­ли атмо­сфе­ру. Де­ле­га­ція Вер­хов­но­ї­Ра­ди в ПАРЄ умі­ло зі­гра­ла на цій си­ту­а­ці­їі змо­гла за­пу­сти­ти про­цес, що здо­був зна­чну під­трим­ку в Асам­блеї. До­ти­сну­ти вда­ло­ся са­ме то­му, що зі­йшли­ся усі фа­кто­ри і сфор­му­ва­ла­ся ко­а­лі­ція, яка вва­жає, що Агра­мунт не має мо­раль­но­го пра­ва ке­ру­ва­ти Асам­бле­єю.

Якщо на тлі без­пре­це­ден­тної по­лі­ти­чно­ї­кри­зи в ПАРЄ Агра­мунт зна­йде в со­бі си­ли до­бро­віль­но пі­ти у від­став­ку, то це за­свід­чить, що Асам­блея як ін­сти­ту­ція зда­тна ефе­ктив­но ді­я­ти в умо­вах кри­зи і за­ли­ша­ти­ся вір­ною сво­їм цін­но­стям та прин­ци­пам. Та­кий сце­на­рій не від­по­від­ає ін­те­ре­сам Ро­сії. Якщо Агра­мунт за­ли­ши­ться на по­са­ді, то ко­ло­тне­ча в ПАРЄ про­дов­жи­ться і це дис­кре­ди­ту­ва­ти­ме Асам­блею, що від­по­від­ає ін­те­ре­сам Ро­сії.

У ра­зі до­бро­віль­но­ї­від­став­ки до кін­ця ро­ку очо­лю­ва­ти Асам­блею бу­де один з її ві­це- пре­зи­ден­тів. У сі­чні 2018 ро­ку від­бу­ду­ться ви- бо­ри но­во­го Го­ло­ви Асам­блеї. Їх ре­зуль­тат по­ки скла­дно пе­ред­ба­чи­ти.

І най­го­лов­ні­ше: як боротися з корупцією у сво­їх лавах, має вирішити сама ПАРЄ.

«СКАН­ДАЛ НАВ­КО­ЛО АГРА­МУН­ТА СЛУЖИТИМЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯМ ДЛЯ ІН­ШИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПОЛІТИКІВ» Да­рія ГАЙДАЙ, ана­лі­тик Iн­сти­ту­ту сві­то­вої по­лі­ти­ки, Ки­їв:

— Скан­дал нав­ко­ло пре­зи­ден­та ПАРЄ Пе­дро Агра­мун­та роз­гор­та­є­ться на тлі зро­ста­н­ня ме­дій­но­ї­та екс­пер­тно­ї­ува­ги до дій Ро­сі­їу ЄС. Про ко­ру­пцію в ПАРЄ го­во­ри­ли не один рік. Дру­жні від­но­си­ни окре­мих європейських політиків з Ро­сі­єю — теж не но­ви­на, як і на­ма­га­н­ня з до­по­мо­гою їхніх за­яв та ві­зи­тів ле­гі­ти­мі­зу­ва­ти ді­ї­Ро­сі­їу сві­ті. Са­ме то­му, обу­ре­н­ня та рі­шу­чий про­тест, з який зі­штов­хнув­ся в остан­ні кіль­ка днів Пе­дро Агра­мунт у сті­нах ПАРЄ, є ви­ня­тко­вим та по­ка­зо­вим ви­пад­ком. Сьо­го­дні ми спо­сте­рі­га­є­мо тен­ден­цію, ко­ли де­да­лі біль­ше за­хі­дно­єв­ро­пей­ських політиків «про­ки­да­ю­ться» і ро­зу­мі­ють, що їхні кра­ї­ни не ма­ють іму­ні­тет від ро­сій­сько­го впли­ву, що це не проблема ви­клю­чно Схі­дно­ї­Єв­ро­пи.

Агра­мунт за­яв­ляв, що узго­джу­вав свій ві­зит до Си­рі­їз МЗС Іспа­нії, хо­че це, як ви­яви­ло­ся, бу­ло бре­хнею. Йо­го по­ве­дін­ка, на­ма­га­н­ня за­кри­ти­ся від пре­си ви­кли­ка­ла обу­ре­н­ня ко­лег, оскіль­ки зав­дає уда­ру як ПАРЄ, так і Іспа­нії. Остан­нє ва­жли­во, адже у цій кра­ї­ні до­сі до­сить кри­ти­чно став­ля­ться до твер­джень про ро­сій­ську про­па­ган­ду, аген­тів впли­ву то­що. Пар­ла­мент­ська асам­блея РЄ об’єд­нує кра­ї­ни з рі­зни­ми ре­жи­ма­ми (не всі з них де­мо­кра­ти­чні), а чле­на­ми ПАРЄ є пар­ла­мен­та­рі на­ціо­наль­них пар­ла­мен­тів. Пов­но­ва­же­н­ня ці­є­їін­сти­ту­ції над­зви­чай­но обме­же­ні, як і мо­жли­во­сті впли­ва­ти на дер­жа­ви чле­ни чи на­віть на їхніх пред­став­ни­ків. То­му не вар­то очі­ку­ва­ти яки­хось рі­шу­чих дій, що зда­тні змі­ни­ти си­ту­а­цію.

Для Укра­ї­ни ва­жли­во, що про­ти Агра­мун­та ви­сту­пи­ли де­пу­та­ти із За­хі­дно­ї­Єв­ро­пи, що мі­цніє пе­ре­ко­на­н­ня про не­при­пу­сти­мість та­ких ті­сних, не­про­зо­рих кон­та­ктів з Мо­сквою. Для Ро­сі­їв­тра­та пра­ва го­ло­су у ПАРЄ че­рез агре­сію в Укра­ї­ні — це був пе­ред­усім імі­дже­вий про­граш, по­раз­ка спроб «ви­бі­ли­ти» се­бе пі­сля Кри­му. Так са­мо і скан­дал нав­ко­ло Агра­мун­та служитиме попередженням для ін­ших європейських політиків, які на­ві­ду­ва­ти­му­ться у Кремль. Дру­жба з Ро­сі­єю стає то­кси­чною.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.