Ко­ро­ле­ва Єли­за­ве­та від­зна­чи­ла 40-річ­чя Motability

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ко­ро­ле­ва Єли­за­ве­та ІІ взя­ла участь у це­ре­мо­нії, що від­бу­лась вчо­ра у Він­дзор­сько­му па­ла­ці, з на­го­ди від­зна­че­н­ня 40-річ­чя за­сну­ва­н­ня до­бро­чин­но­ї­про­гра­ми під на­звою Motability, яка до­по­ма­гає лю­дям з обме­же­ни­ми мо­жли­во­стя­ми бу­ти більш не­за­ле­жним зав­дя­ки до­сту­пно­му транс­порт­но­му за­со­бу. На фото ко­ро­ле­ва сто­їть по­руч з кла­си­чним три­ко­лі­сним ав­то­мо­бі­лем Blue trike (си­нім три­ци­кле­том), який ви­пу­скав­ся у 1960 і 1970-х ро­ках. Як пе­ре­дає ви­да­н­ня startsat60.com, ко­ро­лів­ська ро­ди­на по­ши­ри­ла по­ві­дом­ле­н­ня, у яко­му від­зна­ча­є­ться: «До­бро­чин­на про­гра­ма до­зво­ляє лю­дям

P з обме­же­ни­ми мо­жли­во­стя­ми, їхнім ро­ди­нам та опі­ку­нам d орен

u ду­ва­ти но­вий ав­то­мо­біль,b ску­тер i s tr чи ін­ва­лі­дну ко­ля­ску з i дви­гу­ном, d ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи піль­гиd що­до моn a біль­но­сті. Ко­ро­ле­ва,d яка є по­кро­ви­те­лем мо­біль­но­стіn з 1977 ро­ку, i по­да­ру­ва­ла п’ятьом та­ким по­ку­пцям-піль­го­ви­кам клю­чі від їхніх но­вих ав­то­мо­бі­лів».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.