Трамп від­клав пла­ни бу­дів­ни­цтва му­ру на кор­до­ні з Ме­кси­кою

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У про­е­кті за­ко­ну про фе­де­раль­ний бю­джет на 2017 рік, який під­го­ту­ва­ли у Ре­спу­блі­кан­ській пар­ті­ї­США та який в най­ближ­чі дні по­ви­нен бу­ти схва­ле­ний обо­ма па­ла­та­ми Кон­гре­су Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки, не вка­за­ні ви­тра­ти на зве­де­н­ня сті­ни на кор­до­ні з Ме­кси­кою. Пре­зи­дент США До­нальд Трамп ще в по­не­ді­лок був зму­ше­ний від­мо­ви­тись від на­мі­рів за­кла­сти фі­нан­су­ва­н­ня бу­дів­ни­цтва сті­ни у бю­дже­ті на по­то­чний рік, оскіль­ки ка­те­го­ри­чно про­ти цьо­го ви­сту­пи­ли в Де­мо­кра­ти­чній пар­ті­ї­США. А для ухва­ле­н­ня бю­дже­ту в Се­на­ті Кон­гре­су США не­об­хі­дне схва­ле­н­ня 60 зі 100 се­на­то­рів, у той час, ко­ли ре­спу­блі­кан­ці за­йма­ють ли­ше 52 мі­сця. Крім то­го, Трамп по­ки що від­мо­вив­ся від іде­ї­за­кла­сти ко­шти на зве­де­н­ня му­ру у бю­дже­ті на по­то­чний рік, оскіль­ки у ра­зі йо­го не­схва­ле­н­ня до су­бо­ти, 29 кві­тня, у США від­бу­де­ться ви­му­ше­не при­зу­пи­не­н­ня ро­бо­ти уря­ду че­рез від­су­тність бю­дже­ту на по­то­чний фі­нан­со­вий рік. А це при­зве­де до не­об­хі­дно­сті від­пра­ви­ти у не­опла­чу­ва­ні від­пус­тки со­тні ти­сяч пра­ців­ни­ків ор­га­нів вла­ди в кра­ї­ні. Утім, пре­зи­дент США за­пев­нив, що не змі­нив сво­є­ї­по­зи­ці­ї­що­до не­об­хі­дно­сті бу­дів­ни­цтва сті­ни на кор­до­ні з Ме­кси­кою — одні­є­їз клю­чо­вих пе­ред­ви­бор­чих обі­ця­нок Трам­па. Як по­ві­дом­ляє ви­да­н­ня The Washington Post, в адмі­ні­стра­ці­ї­пре­зи­ден­та США ви­сло­ви­ли спо­ді­ва­н­ня, що гро­ші на бу­дів­ни­цтво сті­ни, вар­тість якої, за по­пе­ре­дні­ми да­ни­ми, оці­ню­є­ться у по­над 21 млрд до­ла­рів США, вда­сться за­кла­сти у бю­дже­ті на 2018 рік.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.