У Ту­реч­чи­ні за­три­ма­но со­тні офі­це­рів по­лі­ції за пі­до­зрою у при­че­тно­сті до ру­ху Гю­ле­на

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У Ту­реч­чи­ні у ніч із вів­тор­ка на се­ре­ду 803 осо­би за­три­ма­но за пі­до­зрою у при­че­тно­сті до ру­ху іслам­сько­го про­по­від­ни­ка Фе­тхул­ла­ха Гю­ле­на, яко­го ту­ре­цька вла­да обви­ну­ва­чує в ор­га­ні­за­ці­ї­с­про­би вій­сько­во­го пе­ре­во­ро­ту у ли­пні ми­ну­ло­го ро­ку. Як по­ві­дом­ляє агент­ство Reuters з по­си­ла­н­ням на дже­ре­ла в ор­га­нах без­пе­ки Ту­реч­чи­ни, біль­шість за­три­ма­них є офі­це­ра­ми по­лі­ції, оскіль­ки об’єктом рей­дів бу­ла «стру­кту­ра» ор­га­ні­за­ці­ї­Гю­ле­на у по­лі­ці­ї­Ту­реч­чи­ни. За­га­лом в ме­жах ці­є­ї­хви­лі за­три­мань ви­да­но близь­ко ти­ся­чі ор­де­рів на арешт ймо­вір­них при­хиль­ни­ків ру­ху Гю­ле­на. За да­ни­ми дже­ре­ла агент­ства, усі за­три­ма­ні ма­ють бу­ти пе­ре­ве­зе­ні до сто­ли­ці кра­ї­ни Ан­ка­ри. Про за­три­ма­н­ня 803 осіб під час ні­чних рей­дів по­ві­дом­ляє та­кож ту­ре­цьке дер­жав­не ін­форм­агент­ство Anadolu, яке за­зна­чає, що в спе­цо­пе­ра­ці­ях бра­ли участь май­же 8,5 тис. ту­ре­цьких по­лі­цей­ських. На­га­да­є­мо, під час ре­пре­сив­них за­хо­дів, роз­гор­ну­тих ту­ре­цькою вла­дою пі­сля не­вда­ло­ї­с­про­би пе­ре­во­ро­ту, близь­ко 120 тис. осіб бу­ли звіль­не­ні з ро­бо­ти, а по­над 40 тис. бу­ли за­три­ма­ні або ув’язне­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.