Гра «втем­ну»

Оку­по­ва­на те­ри­то­рія Лу­ган­щи­ни за­ли­ши­ла­ся без укра­їн­ської еле­ктро­енер­гії, але із ро­сій­ським «сві­тлом»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Уніч на вів­то­рок оку­по­ва­на ча­сти­на Лу­ган­щи­ни бу­ла ви­мкну­та від енер­го­по­ста­ча­н­ня з віль­но­ї­те­ри­то­рі­ї­Украї ни. На від­мі­ну від ба­га­тьох по­ві­дом­лень у со­ці­аль­них ме­ре­жах про « бле­ка­ут » , чор­ні дні «лу­ган­до­нії» та «тем­ну» для оку­пан­та, май­же одра­зу цей же оку­пант за­без­пе­чив більш-менш ста­біль­не жив­ле­н­ня під­кон­троль­ній йо­му те­ри­то­рії. Зви­чай­но, до­по­мо­гла ба­га­то­ли­ка РФ, яка де-фа­кто і є цим оку­пан­том, але во­дно­час по­зи­ціо­нує се­бе як бла­го­дій­ник. При­чо­му ОРДЛО го­ту­ва­лось до та­ко­го роз­ви­тку по­дій до­сить дав­но. Ще у ве­ре­сні 2014 ро­ку, ко­ли бо­йо­ви­ки по­шко­ди­ли транс­фор­ма­тор на Ща­стин­ській ТЕС, яка жи­вить всю Лу­ган­ську область, тра­пи­лась по­за­шта­тна ситуація зі зни­кне­н­ням сві­тла на всій те­ри­то­рі­ї­Лу­ган­щи­ни. Транс­фор­ма­тор по­но­ви­ли, але цей ви­па­док став яскра­вим уро­ком за­ле­жно­сті віль­но­їі оку­по­ва­но­ї­те­ри­то­рій від кон­кре­тно­го об’ єкта, який бу­кваль­но при­ле­глий до лі­нії фрон­ту. Вза­га­лі не тре­ба за­бу­ва­ти скла­дність ін­фра­стру­кту­ри в цьо­му про­ми­сло­во­му ре­гіо­ні, який був роз­рі­за­ний по жи­во­му агре­со­ром. Ось тіль­ки що зро­би­ла укра­їн­ська сто­ро­на для то­го, щоб за­без­пе­чи­ти свою не­за­ле­жність від ура­зли­во­го Ща­стя?

Пре­зи­дент Цен­тру гло­ба­лі­сти­ки «Стра­те­гі­ї­ХХІ» Ми­хай­ло Гон­чар у ко­мен­та­рі « Дню » за­зна­чив: « Вра­хо­ву­ю­чи те, як про­ля­га­ють лі­ні­ї­еле­ктро­пе­ре­дач на те­ри­то­рі­ї­Дон­ба­су, то, ко­ли лі­нія фрон­ту ста­бі­лі­зу­ва­лась, «Укр­енер­го» ста­ла опра­цьо­ву­ва­ти ва­рі­ан­ти пе­ре­орі­єн­та­ці­ї­по­ста­ча­н­ня еле­ктро­енер­гі­ї­на Лу­ган­щи­ні із ТЕС у Ща­сті на ро­бо­ту в рам­ках об’ єд­на­но­ї­енер­го­си­сте­ми Укра­ї­ни » . Він та­кож вва­жає, що «ви­мкне­н­ня ОРДЛО від енер­го­по­ста­ча­н­ня для Укра­ї­ни ні­чим не за­гро­жує. « Укр­енер­го » ви­ко­на­ло від­по­від­ний ком­плекс за­хо­дів, які і до­зво­ли­ли без про­блем здій­сни­ти ці дії. На жаль, це бу­ло зро­бле­но за­пі­зно. Ви­ми­ка­ти ОРДЛО тре­ба бу­ло одра­зу пі­сля Мін­ська-2. Ін­ша спра­ва, що ми ро­зу­мі­є­мо справ­жні мо­ти­ви ви­мкне­н­ня і те, чо­му це бу­ло зро­бле­но так пі­зно. При­чи­на цьо­го по­ля­гає в при­ро­ді олі­гар­хі­чно-кле­пто­кра­ти­чно­го прав­ля­чо­го ре­жи­му, який орі­єн­ту­є­ться на ін­те­ре­си олі­гар­хії, а не на на­ціо­наль­ні».

Остан­ній мо­мент — а са­ме за­пі­зне­ність та­ко­го рі­ше­н­ня — дій­сно пі­до­зрі­ла. Борг в 5,5 млрд грн на­ко­пи­чу­вав­ся не один день. При­чо­му ле­во­ва час­тка цьо­го бор­гу ле­жить на під­при­єм­ствах гру­пи ДТЕК, тоб­то під­кон­троль­них Ре­на­ту Ахме­то­ву. З одним уто­чне­н­ням — під­кон­троль­них до «на­ціо­на­лі­за­ції», а на­справ­ді «віджи­му» їх бо­йо­ви­ка­ми. Ці за­хо­ди бо­йо­ви­ки здій­сни­ли пі­сля то­го, як роз­по­ча­лась «бло­ка­да» оку­по­ва­них те­ри­то­рій, яка в свою чер­гу до­сі ви­кли­кає ба­га­то за­пи­тань. Так чи іна­кше, мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що про борг в 5,5 млрд зга­да­ли пі­сля то­го, як став­ся цей «віджим». З дру­го­го бо­ку — що за­ва­жа­ло офі­цій­но­му Ки­є­ву пра­цю­ва­ти із Ахме­то­вим що­до по­га­ше­н­ня бор­гу про­тя­гом май­же трьох ро­ків у са­мо­му Ки­є­ві? Ви­хо­дить, по­да­тки ці під­при­єм­ства Укра­ї­ні пла­ти­ли, а за еле­ктро­енер­гію чо­мусь ні. Див­на ситуація, тим біль­ше вра­хо­ву­ю­чи те, що сфе­ра енер­ге­ти­ки в укра­їн­ських умо­вах не­чи­стих схем бру­дні­ша за сфе­ру по­да­тків.

«Борг ДТЕК за енер­го­по­ста­ча­н­ня вла­ді був ві­до­мий дав­но, — го­во­рить «Дню» на­ро­дний де­пу­тат V, VI, VII скли­кань, а за­раз го­ло­ва ГО « Си­ла пра­ва » Ан­дрій Сен­чен­ко. — Усі во­ни зна­ли, що від­бу­ва­є­ться, і роз­по­ді­ля­ли ці не­спла­че­ні гро­ші між со­бою. Тоб­то Ахме­тов ді­лив­ся із вер­хів­кою укра­їн­ської вла­ди. У си­ту­а­ції, ко­ли під ти­ском гро­мад­сько­сті вла­да ви­му­ше­на бу­ла ого­ло­си­ти бло­ка­ду ОРДЛО, то під­при­єм­ства ДТЕК на оку­по­ва­ній те­ри­то­рі­їв­же не мо­жна бу­ло ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти в схе­мі по­двій­но­ї­мо­ра­лі. До то­го во­ни роз­по­від­а­ли, що на­чеб­то пла­тять в Укра­ї­ні по­да­тки, а на­справ­ді фі­нан­су­ва­ли оку­по­ва­ну те­ри­то­рію і та­ким чи­ном до­по­ма­га­ли РФ во­ю­ва­ти про­ти Укра­ї­ни. Пі­сля то­го і Ахме­то­ву, і вла­ді ста­ла не ці­ка­ва ця схе­ма. І тіль­ки то­му во­ни пі­шли на при­пи­не­н­ня еле­ктро­по­ста­ча­н­ня».

Є, прав­да, ще одна вер­сія що­до кро­ку при­пи­не­н­ня енер­го­по­ста­ча­н­ня. У під­сум­ку про­гра­шною сто­ро­ною в цій істо­рії опи­нив­ся ли­ше Рі­нат Ахме­тов, який пі­сля по­ча­тку «бло­ка­ди» по­чав за­зна­ва­ти зби­тків, а зго­дом вза­га­лі втра­тив низ­ку під­при­ємств. З усьо­го ви­дно, що до­не­цький олі­гарх «про­гу­дів» свої під­при­єм­ства в той час, як мав своє­ча­сно за­без­пе­чи­ти обо­ро­ну Дон­ба­су ще влі­тку 2014-го. При­найм­ні він міг взя­ти при­клад з олі­гар­ха із су­сі­дньо­ї­о­бла­сті Іго­ря Ко­ло­мой­сько­го. Те­пер вій­на до­зво­ли­ла ін­шим олі­гар­хам оста­то­чно по­сла­би­ти до­не­цький клан, по­чи­на­ю­чи з «бло­ка­ди», від­по­від­аль­ність за яку з са­мо­го по­ча­тку взя­ли на се­бе до­бро­воль­ці. Але чи ви­грає Укра­ї­на?

« Існує ду­же ве­ли­ка ймо­вір­ність то­го, що оку­пант по­ці­лить в ТЕС мі­ста Ща­стя, — ді­ли­ться дум­ка­ми із «Днем» ра­дник го­ло­ви лу­ган­сько­ї­ВЦА Ві­та­лій Шве­дов. — До тих пір по- ки во­ни бу­ли за­ле­жні від на­шої те­ри­то­рії, то це бу­ло своє­рі­дним бу­фе­ром для без­пе­ки ТЕС Ща­стя. При цьо­му за­раз оку­по­ва­на те­ри­то­рія Лу­ган­щи­ни отри­мує еле­ктро­енер­гію з те­ри­то­рі­ї­РФ, хоч і не до­ста­тньо­ї­по­ту­жно­сті — 160-180 Вт. Існує проблема бі­ля Трьо­хі­збен­ки. Ма­гі­страль­ні ме­ре­жі про­ля­га­ють по сто­ро­ні опор з бо­ку оку­пан­та, і якщо бу­дуть по­шко­дже­н­ня у них, то бу­дуть про­бле­ми і у нас. Окрім то­го, ми да­є­мо фа­кти­чно ко­зир в ру­ки оку­пан­ту, що до­зво­ляє йо­му го­во­ри­ти про те, що Укра­ї­на на­чеб­то від­мов­ля­є­ться від сво­їх те­ри­то­рій. Ще до то­го ми по­кро­ко­во бло­ку­ва­ли тор­го­вель­ні від­но­си­ни вздовж лі­ні­ї­ро­зме­жу­ва­н­ня. Це під­ри­ває в то­му чи­слі те­ри­то­рію, яка під­кон­троль­на Укра­ї­ні, адже ба­га­то хто тут орі­єн­то­ва­ний на оку­по­ва­ний Лу­ганськ. Та­ким чи­ном ми да­є­мо мо­жли­вість РФ за­мі­ща­ти укра­їн­ські то­ва­ри в ОРДЛО, вре­шті­решт Кремль там на­віть ввів рубль. Пі­сля ви­зна­н­ня па­спор­тів «ЛНР» і «ДНР» РФ ще біль­ше ство­ри­ла умо­ви ін­те­гра­ції ОРДЛО в свою зо­ну впли­ву. Зре­штою, ви­мкне­н­ням енер­го­по­ста­ча­н­ня ми вла­сни­ми ру­ка­ми ство­рю­є­мо там ав­то­ном­ну від нас, але за­ле­жну від РФ те­ри­то­рію. З одно­го бо­ку, ми го­во­ри­мо про ін­те­гра­цію, з дру­го­го — все ро­би­мо нав­па­ки. Все це го­во­рить про те, що у нас не­має єди­но­їстра­те­гії . Рі­ше­н­ня, які при­йма­ють, си­ту­а­тив­но­го ха­ра­кте­ру. Між Лу­ган­ською ВЦА, Мі­ні­стер­ством з оку­по­ва­них те­ри­то­рій та уря­дом ціл­ко­ви­та роз­бі­жність — всі існу­ють са­мі по со­бі. На­віть у Лу­ган­ській ВЦА ба­га­то хто на­чеб­то пра­цює з пе­ре­се­лен­ця­ми то­що, але при цьо­му на­віть не бу­ли на при­ле­глих до ОРДЛО те­ри­то­рі­ях».

Фа­кти­чно «ра­на», яку на­ніс Дон­ба­су оку­пант, вже на­ши­ми зу­си­л­ля­ми за­гро­жує оста­то­чною ам­пу­та­ці­єю ча­сти­ни укра­їн­ських те­ри­то­рій. При аб­со­лю­тно про­гра­шній з на­шо­го бо­ку ін­фор­ма­цій­ній по­лі­ти­ці оку­пант ско­ри­став­ся і ко­ри­сту­є­ться не­си­стем­ни­ми кро­ка­ми укра­їн­ської сто­ро­ни, ко­ли на по­ча­тку ро­ку вла­да го­во­ри­ла про ре­ін­те­гра­цію Дон­ба­су та на­віть де­о­ку­па­цію в цьо­му ро­ці, а на пра­кти­ці обру­бує з ним остан­ні ни­то­чки, що з’єд­ну­ють.

Ви­ни­кає ще один про­блем­ний аспект. І «бло­ку­ва­н­ня » ван­та­жу ( що­прав­да, без бло­ку­ва­н­ня « гу­ма­ні­тар­ки » ) , і ви­мкне­н­ня енер­го­по­ста­ча­н­ня на оку­по­ва­ній те­ри­то­рі­ї­де-юре від­бу­ва­ю­ться у від­но­си­нах із те­ри­то­рі­єю, яка, ви­яв­ля­є­ться, не є оку­по­ва­ною. Аб­со­лю­тний аб­сурд, який, так чи іна­кше, має мі­сце бу­ти. За три ро­ки вій­ни не бу­ло прийня­то ні за­ко­ну про оку­по­ва­ні те­ри­то­рії, ні ґрун­тов­ної, все­бі­чної стра­те­гії з де­о­ку­па­ції. Але при цьо­му існу­ють за­яви, на­пів­та­єм­ні до­ку­мен­ти та оче­ви­дна не­по­слі­дов­ність. Але чи дій­сно вла­да не­по­слі­дов­на? Мо­жли­во, її по­слі­дов­ність має ін­шу, не­дер­жав­ни­цьку ло­гі­ку? При­найм­ні в су­спіль­стві та­ке пи­та­н­ня на­зрі­ло дав­но.

На за­пи­та­н­ня, чи не бу­де пра­во­вих про­блем в Укра­ї­ни у зв’яз­ку з від­клю­че­н­ням де-фак- то оку­по­ва­них те­ри­то­рій від енер­го­по­ста­ча­н­ня, Ан­дрій Сен­чен­ко від­по­вів: «Я на­га­даю, що існу­ють між­на­ро­дні кон­вен­ції, які ре­гу­лю­ють ста­тус оку­по­ва­них те­ри­то­рій. Згі­дно з ни­ми для то­го щоб мо­жна бу­ло до­ве­сти факт оку­па­ці­ї­краї ни в то­му ви­пад­ку, якщо оку­пант сам цьо­го не ви­знає, тре­ба до­ве­сти низ­ку ознак. На­при­клад, за­раз ОРДЛО є ру­бльо­вою зо­ною, на­яв­ність ку­ра­то­рів у псев­до­ор­га­нів вла­ди, на­яв­ність оку­па­цій­них військ і ін­стру­кто­рів, під­ру­чни­ки, які за­во­зять із кра­ї­ни­о­ку­пан­та. Факт оку­па­ці­ї­та­кож ба­га­то ра­зів ви­зна­но укра­їн­ськи­ми су­да­ми. Та­ким чи­ном не­об­хі­дно ви­зна­ти в за­ко­но­дав­чо­му по­лі, що ОРДЛО є оку­по­ва­ною те­ри­то­рі­єю».

« Рі­ше­н­ня про від­клю­че­н­ня від енер­го­по­ста­ча­н­ня оку­по­ва­но­ї­ча­сти­ни Лу­ган­щи­ни вір­не, але мо­ти­ви йо­го прийня­т­тя аб­сур­дні, — про­дов­жує дум­ку Ан­дрій Сен­чен­ко. — Го­лов­ний мо­тив — не­спла­та за енер­го­по­ста­ча­н­ня. Від­чу­т­тя та­ке, що про­сто ви­мкну­ли енер­го­по­ста­ча­н­ня яко­мусь під­при­єм­цю чи за­во­ду. На­го­ло­шу­ва­ти тре­ба на то­му, що ця те­ри­то­рія оку­по­ва­на ін­шою кра­ї­ною. Згі­дно із Же­нев­ською Кон­вен­ці­єю, на­га­даю, всі обв’яз­ки жит­тє­за­без­пе­че­н­ня ле­жать на кра­ї­ні­о­ку­пан­ту. В да­но­му ви­пад­ку — це РФ. Для де­о­ку­па­ці­їв осно­ві має ле­жа­ти під­ви­ще­н­ня ці­ни оку­па­ці­ї­для кра­ї­ни- агре­со­ра. Ана­ло­гі­чна ситуація у нас бу­ла в Кри­му, ко­ли ми ви­ми­ка­ли по­да­чу во­ди по пів­ні­чно­крим­сько­му ка­на­лу. Її­ви­ми­ка­ли не для то­го, щоб по­гір­ши­ти умо­ви жи­т­тя крим­чан, а для то­го, щоб ма­кси­маль­но під­ви­щи­ти ці­ну оку­па­ці­ї­для оку­пан­та. Те ж са­ме що­до енер­го­по­ста­ча­н­ня, яке ви­ли­лось для РФ у ба­га­то­мі­льяр­дні зби­тки. Ана­ло­гі­чна ситуація із ОРДЛО. До жо­дно­ї­гу­ма­ні­тар­но­ї­ка­та­стро­фи це не при­зве­де. Ва­жли­во зро­би­ти все, щоб умо­ви для оку­пан­та ста­ли не­по­силь­ни­ми».

Бе­зу­мов­но, та­кий під­хід є аб­со­лю­тно ло­гі­чним. Але чи дій­сно він аде­ква­тний ха­ра­кте­ру ни­ні­шньо­ї­вій­ни з агре­со­ром, який більш ніж три­ста ро­ків не по­ли­шає сво­їх злих на­мі­рів що­до Укра­ї­ни? Крім то­го, чи вра­хо­ву­є­ться при цьо­му осо­бли­вість на­стро­їв як на схо­ді Укра­ї­ни, так і став­ле­н­ня до Дон­ба­су ін­ших укра­їн­ців пі­сля фей­ко­вих « ре­фе­рен­ду­мів » та ін­ших пло­дів ро­сій­сько­ї­про­па­ган­ди? На­га­да­є­мо, що в 2010 ро­ці де­які ек­спер­ти та на­віть ро­сій­ські опо­зи­ціо­не­ри ви­слов­лю­ва­лись про те, що Укра­ї­на обі­гра­ла Пу­ті­на так зва­ни­ми Хар­ків­ськи­ми уго­да­ми. Мов­ляв, Ки­їв здав в орен­ду Ро­сі­їір­жа­вий ме­та­ло­брухт за ша­ле­ною ці­ною в 40 млрд до­ла­рів. Що ж ста­ло­ся на­справ­ді, всім ві­до­мо. Тож роз­мо­ви про « не­по­мір­ну ці­ну оку­па­ції » , мо­жли­во, аде­ква­тні до аде­ква­тних дер­жав. Кремль діє за вла­сною азі­ат­ською ло­гі­кою, де ди­кта­то­ри-мі­льяр­де­ри і «хо­ло­пи» в ла­птях сто­лі­т­тя­ми спів­і­сну­ють ор­га­ні­чно. Як во­ни ка­жуть: « Хоч ка­мі­н­ня з не­ба » . Мі­сце­ві гро­ма­дя­ни на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях зде­біль­ше в цьо­му «ка­мін­ні» бу­дуть зви­ну­ва­чу­ва­ти ли­ше Ки­їв, який до­сі не про­яв­ляє чі­тко­ї­лі­ні­ї­що­до них. Ни­ні­шня вій­на по­чи­на­є­ться не з оку­па­ці­ї­те­ри­то­рій, а зі сві­до­мо­сті гро­ма­дян.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.