«Він не при­пи­нить бо­роть­би...»

Укра­їн­сько го по літв’яз ня Рус ла­на Зей тул ла­є­ва ро­сійсь кий суд при го­во­рив до 12 ро­ків по­збав­ле­н­ня во лі

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Пів­ні­чно-Кав­казь­кий окру­жний вій­сько­вий суд, що у Ро­сто­ві-на-До­ну, ви­знав жи­те­ля Кри­му вин­ним за ч. 1 ст. 205.5 Кри- мі­наль­но­го ко­де­ксу РФ, а са­ме — за ор­га­ні­за­цію ді­яль­но­сті те­ро­ри­сти­чно­го осе­ред­ку. Про це по­ві­до­мив у Facebook адво­кат в’яз- ня Едем Се­ме­для­єв. Йде­ться про ор­га­ні­за­цію осе­ред­ку між­на­ро­дно­їі­слам­сько­ї­пар­тії«Хі­зб утТа­хрір», ви­зна­но­їв Ро­сі­ї­те­ро- ри­сти­чною ор­га­ні­за­ці­єю (про де­та­лі спра­ви та стра­те­гію за­хи­сту — у ма­те­рі­а­лі « Дня » «Суд «за без­за­ко­н­ням», №73 за 26 кві­тня 2017 ро­ку). Ру­слан Зей­тул­ла­єв за­су­дже­ний до 12 ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі з від­бу­ва­н­ням по­ка­ра­н­ня в ко­ло­нії су­во­ро­го ре­жи­му. По­літв’язень від­ки­дає аб­сур­дні зви­ну­ва­че­н­ня ро­сій­ських слід­чих.

У день ого­ло­ше­н­ня ви­ро­ку, 26 кві­тня, крим­ча­нин при­пи­нив го­ло­ду­ва­н­ня, роз­по­ча­те 4 кві­тня (одна з при­чин го­ло­дов­ки — не­спра­ве­дли­вість су­ду). Як по­яснив у Facebook Едем Се­ме­для­єв, Зей­тул­ла­єв зро­бив це на про­ха­н­ня ро­ди­чів, близь­ких, лі­де­рів і ав­то­ри­те­тних пред­став­ни­ків крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду, адво­ка­тів, а та­кож че­рез різ­ке по­гір­ше­н­ня ста­ну здо­ров’я. Адво­кат ре­зю­мує: «Та­кож він (Ру­слан. — Ред.) ска­зав, що це йо­го пер­ша го­ло­дов­ка, але не оста­н­ня, і він не при­пи­нить бо­роть­би за пра­ва сво­го на­ро­ду».

ФОТО АНТОНА НАУМЛЮКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.