Олім­пій­ські ін­ве­сти­ції в май­бу­тнє

Як до­по­мог­ти ре­а­лі­зу­ва­ти­ся укра­їн­ським спортс­ме­нам­ве­те­ра­нам

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Атле­ти з най­ви­зна­чні­ши­ми до­ся­гне­н­ня­ми з по­над 70 кра­їн — пе­ре­мож­ці та при­зе­ри олім­пі­ад і чем­піо­на­тів — з 21 по 30 кві­тня бе­руть участь у Все­сві­тніх іграх май­стрів, які від­бу­ва­ю­ться в Оклен­ді, Но­ва Зе­лан­дія. Там во­ни під­твер­джу­ють свою не­пе­ре­мо­жність, щоб на­ди­хну­ти на звер­ше­н­ня мо­ло­дих спортс­ме­нів. Ігри про­хо­дять удев’яте — пер­ші від­бу­ли­ся у 1985 ро­ці в То­рон­то і, за тра­ди­ці­єю, про­во­дя­ться че­рез рік пі­сля Олім­пій­ських. Чо­ти­ри ро­ки то­му в Ту­ри­ні укра­їн­ська ко­ман­да зайня­ла дев’яте мі­сце се­ред 74 уча­сни­ків.

«За­раз ідуть тре­ну­ва­н­ня. За пла­ном атле­ти ма­ють бу­ти пред­став­ле­ні у 28 ви­дів спор­ту і 45 ди­сци­плі­нах — це ду­же мас­шта­бна по­дія. В Укра­ї­ні існу­ють про­бле­ми з фі­нан­су­ва­н­ням та­ких за­хо­дів, але на­ра­зі вже 35 на­ших спортс­ме­нів при­їха­ли на зма­га­н­ня. Ва­жли­во, що під час ці­є­ї­по­ді­ї­ві­дбу­ду­ться два чем­піо­на­ти сві­ту — зі спор­тив­но­го орі­єн­ту­ва­н­ня та важ­ко­ї­атле­ти­ки», — акцен­тує Бо­г­дан МАКУЦ, олім­пій­ський чем­піон, ке­рів­ник де­ле­га­ції укра­їн­ських спортс­ме­нів-ве­те­ра­нів на Все­сві­тніх іграх май­стрів-2017.

Ве­те­ра­ни спор­ту, які бе­руть участь у цих зма­га­н­нях, — укра­їн­ці, які при­не­сли сла­ву на­шій дер­жа­ві та за­ли­ши­ли про­фе­сій­ну спор­тив­ну кар’єру. Зде­біль­шо­го, сьо­го­дні во­ни за­йма­ю­ться ор­га­ні­за­цій­ною ді­яль­ні­стю у га­лу­зі спор­ту або тре­нер­ством. Але, як по­ка­зує пра­кти­ка, не всі з ве­те­ра­нів зна­хо­дять се­бе пі­сля ве­ли­ко­го спор­ту.

СІМ РО­КІВ НА АДАПТАЦІЮ

Олім­пій­ська чем­піон­ка Оле­на Го­во­ро­ва ка­же, що на адаптацію ідуть ро­ки. Їй на це зна­до­би­ло­ся сім ро­ків. «Є спе­ці­аль­ні про­гра­ми від­нов­ле­н­ня спортс­ме­нів пі­сля спор­ту. Ка­жуть, що в се­ре­дньо­му тре­ба сім ро­ків, щоб утвер­ди­ти­ся в но­вій ді­яль­но­сті. Для цьо­го спортс­ме­нам по­трі­бна під­трим­ка — осві­тня, кон­суль­та­тив­на, пси­хо­ло­гі­чна то­що, — роз­по­від­ає Оле­на ГО­ВО­РО­ВА, олім­пій­ська чем­піон­ка, го­ло­ва Ко­мі­сії атле­тів На­ціо­наль­но­го олім­пій­сько­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни. — Знаю, що ба­га­то спортс­ме­нів хо­чуть і мо­жуть пі­сля за­вер­ше­н­ня кар’єри бу­ти тре­не­ра­ми мо­ло­ді­жних ко­манд. І тут не­об­хі­дна під­трим­ка дер­жа­ви і бі­зне­су — щоб і спорт в Укра­ї­ні роз­ви­вав­ся, і спортс­ме­ни, які за­вер­ши­ли кар’єру, змо­гли се­бе ре­а­лі­зу­ва­ти. Це все мо­жли­во і по­трі­бно зро­би­ти за­ра­ди на­шо­го май­бу­тньо­го — на­ших ді­тей, яких не­об­хі­дно ви­хо­ву­ва­ти здо­ро­ви­ми. У нас є ду­же та­ла­но­ви­ті лю­ди — ті, хто го­то­вий бу­кваль­но на ру­ках під­ня­ти укра­їн­ський спорт».

Спортс­ме­ни ви­зна­ють: спорт — це їхній ви­бір, і во­ни зав­жди зна­ли, що з ча­сом по­ста­не пи­та­н­ня: «А що по­тім?». Вла­сне, це до­ля спортс­ме­нів всьо­го сві­ту. Але роз­ви­не­ні кра­ї­ни на­ма­га­ю­ться да­ти ве­те­ра­нам під­трим­ку, щоб во­ни са­мо­ре­а­лі­зу­ва­ли­ся пі­сля ве­ли­ко­го спор­ту. У нас за- ко­ном за­крі­пле­ні сти­пен­ді­ї­за­ле­жно від за­слуг, але не­має на­ла­го­дже­ної си­сте­ми пе­ре­да­чі до­сві­ду від май­стрів до під­ро­ста­ю­чо­го по­ко­лі­н­ня.

«ОСНОВНУ РОЛЬ ВІ­ДІ­ГРАЄ ЛЮДСЬКИЙ ФА­КТОР»

То як до­по­мог­ти ве­те­ра­нам спор­ту ре­а­лі­зу­ва­ти­ся? Цьо­го Укра­ї­на мо­же по­вчи­ти­ся в Ізра­ї­лю. «Спорт — це ін­ве­сти­ці­їв май­бу­тнє дер­жа­ви, бо при­ще­плю­ю­чи мо­ло­ді від­по­від­ну куль­ту­ру, ми ро­сти­мо здо­ро­ве по­ко­лі­н­ня. В Ізра­ї­лі не іде­аль­на ситуація, але там, на від­мі­ну від Укра­ї­ни, є дер­жав­ні стру­кту­ри, які ма­кси­маль­но спри­я­ють то­му, щоб гро­ма­дян­ське су­спіль­ство і бі­знес до­по­ма­га­ли ве­те­ра­нам. Так, дер­жа­ва спо­ну­кає бі­знес фі­нан­су­ва­ти спор­тив­ні фе­де­ра­ції і ко­ман­ди. Та­кож в Ізра­ї­лі не­має прі­о­ри­те­тних ви­дів спор­ту — на­ма­га­ю­ться роз­ви­ва­ти ко­жен вид, — го­во­рить Аль­берт ФЕЛЬДМАН, ди­ре­ктор укра­їн­сько-ізра­їль­сько­го Ін­сти­ту­ту стра­те­гі­чних до­слі­джень іме­ні Гол­ди Ме­їр. — Ба­га­то ро­блять ізра­їль­ські мі­ста, і в кон­текс­ті де­цен­тра­лі­за­ці­ї­нам бу­де ці­ка­вий їхній до­свід. На­при­клад, пев­не мі­сто ви­зна­ча­є­ться, що роз­ви­ва­ти­ме якийсь вид спор­ту, і то­ді під­клю­ча­є­ться бі­знес, гро­мад­ськість: мі­стя­ни вва­жа­ють, що це спра­ва че­сті — фі­нан­су­ва­ти сво­їх спортс­ме­нів. Тре­ба нам це ро­би­ти — щоб ті чи ін­ші мі­ста ста­ва­ли сто­ли­ця­ми пев­них ви­дів спор­ту. На­го­ло­шую, що ство­ре­н­ня фон­дів, які фі­нан­су­ють спорт в Ізра­ї­лі, іні­ці­ю­ють де­пу­та­ти, які по­тім шу­ка­ють під­трим­ки в бі­зне­су. Та­кож там існу­ють про­гра­ми для ве­те­ра­нів спор­ту, які до­зво­ля­ють отри­му­ва­ти тре­не­рам і спортс­ме­нам не­ве­ли­кі сти­пен­дії— на час пе­ре­ква­лі­фі­ка­ції чи на­вча­н­ня.

В Укра­ї­ні під­трим­кою спортс­ме­нів-ве­те­ра­нів за­йма­є­ться Асо­ці­а­ція ве­те­ра­нів спор­ту Укра­ї­ни. Її фа­хів­ці ка­жуть, що за­слу­га спортс­ме­нів-ве­те­ра­нів, які сьо­го­дні про­дов­жу­ють тре­ну­ва­ти мо­ло­дих, ще й то­му, що во­ни не да­ють мо­жно­влад­цям за­бра­ти остан­ні спор­тив­ні ба­зи та та­бо­ри. Сьо­го­дні ве­ли­ка вла­да — у ру­ках мі­сце­вих ке­рів­ни­ків ра­йо­нів і обла­стей, які, вла­сне, мо­жуть і по­вин­ні за­йма­ти­ся роз­ви­тком спор­ту.

«Основну роль ві­ді­грає людський фа­ктор: чи лю­бить пре­зи­дент, го­ло­ва обла­сті, ра­йо­ну спорт, і як він до ньо­го ста­ви­ться, — кон­ста­тує Ва­дим ГУТЦАЙТ, олім­пій­ський чем­піон, пре­зи­дент На­ціо­наль­ної фе­де­ра­ції фе­хту­ва­н­ня Укра­ї­ни. — До­свід по­ка­зує: якщо у ке­рів­ни­ка обла­сті є ін­те­рес до спор­ту, то він ви­ді­ля­ти­ме ко­шти на йо­го роз­ви­ток. Ні — зна­чить, спорт за­не­па­да­ти­ме. Нам сьо­го­дні вкрай ва­жли­во го­во­ри­ти про роз­ви­ток ди­тя­чих спор­тив­них шкіл і баз, про здо­ров’я. Тут важ­ко пе­ре­оці­ни­ти роль спів­пра­ці дер­жа­ви, бі­зне­су і гро­мад­сько­сті — тіль­ки так ми мо­же­мо роз­ви­ва­ти спорт і да­ва­ти ве­те­ра­нам мо­жли­во­сті для са­мо­ре­а­лі­за­ції».

Пи­та­н­ня — і в за­ко­но­дав­чій пло­щи­ні, на­го­ло­шу­ють ек­спер­ти, адже в Укра­ї­ні не­має по­ля для ді­яль­но­сті фон­дів, які фі­нан­су­ють спорт. Ві­ктор ТКАЧЕНКО, го­ло­ва Асо­ці­а­ції ве­те­ра­нів спор­ту Укра­ї­ни, пе­ре­ко­на­ний: «Щоб спорт про­цві­тав і по­ча­ло­ся ре­аль­не спон­сор­ство, як у ба­га­тьох кра­ї­нах, нам не­об­хі­дна від­по­від­на за­ко­но­дав­ча ба­за. За­кон про бла­го­дій­ну ді­яль­ність тут не діє — нам по­трі­бний за­кон про ме­це­нат­ські ор­га­ні­за­ції. І це пи­та­н­ня дер­жа­ви, На­ціо­наль­но­го олім­пій­сько­го ко­мі­те­ту і всіх за­ці­кав­ле­них».

ФОТО НАДАНО МІЖНАРОДНОЮ АСОЦІАЦІЄЮ ВЕ­ТЕ­РА­НІВ СПОР­ТУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.