«Апо­стол» по­вер­та­є­ться!..

«День» ді­знав­ся но­ві по­дро­би­ці за­три­ма­н­ня пі­до­зрю­ва­них у ви­кра­ден­ні ле­ген­дар­но­го ста­ро­дру­ку

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

«На слід ви­кра­да­чів ви­йшли май­же одра­зу, пра­цю­ва­ли з ни­ми май­же весь цей час (близь­ко ро­ку. — Авт.). Тоб­то ви­кра­да­чі бу­ли у по­лі зо­ру пра­во­охо­рон­ців, на­ші опе­ра­тив­ни­ки пра­цю­ва­ли в їх се­ре­до­ви­щі. Ве­ли їх так дов­го, бо хо­ті­ли впев­ни­ти­ся, що кни­га са­ме у них. То­му що основ­ним зав­да­н­ням бу­ло по­вер­не­н­ня дер­жав­но­ї­цін­но­сті — цьо­го «Апо­сто­ла», — роз­по­від­ає «Дню» Яро­слав Тра­ка­ло, ре­чник На­ціо­наль­но­ї­по­лі­ці­ї­Украї ни.

ПРАЦЮВАЛА ПОТУЖНА ЗЛОЧИННА ГРУ­ПА

Трьох осіб за­три­ма­ли 25 кві­тня у ре­сто­ра­ні у Ки­є­ві, ко­ли во­ни на­ма­га­лись збу­ти ви­кра­де­ну з На­ціо­наль­но­ї­бі­бліо­те­ки Укра­ї­ни іме­ні В. І. Вер­над­сько­го кни­гу — «Апо­стол» Іва­на Фе­до­ро­ва, на­дру­ко­ва­ний у Мо­скві 1564 ро­ку. «Спо­ча­тку «про­дав­ці» за­про­си­ли 150 ти­сяч до­ла­рів, але зі­йшли­ся на 100 ти­ся­чах. Однак, оскіль­ки тор­гу­ва­ли­ся во­ни зі спів­ро­бі­тни­ка­ми по­лі­ції, в ре­зуль­та­ті отри­ма­ють не гро­ші, а тер­мін!», — по­ді­лив­ся де­та­ля­ми мі­ністр вну­трі­шніх справ Ар­сен Ава­ков у Facebook. За­три­ма­н­ня бу­ло спіль­ною між­ві­дом­чою спе­цо­пе­ра­ці­єю Де­пар­та­мен­ту кар­но­го роз­шу­ку і Де­пар­та­мен­ту кри­мі­наль­но­ї­ро­звід­ки На­ціо­наль­но­ї­по­лі­ції , а та­кож Де­пар­та­мен­ту за­хи­сту на­ціо­наль­но­ї­дер­жав­но­сті Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни.

За­три­ма­на трій­ця вхо­ди­ла до одно­ї­зло­чин­но­ї­гру­пи. Одра­зу пі­сля за­три­ма­н­ня пра­во­охо­рон­ці про­ве­ли п’ять об­шу­ків, три­ває до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня. «Це сер­йо­зна злочинна гру­па, яка за­йма­лась ви­кра­де­н­ням ан­ти­ква­рі­а­ту на за­мов­ле­н­ня. На­ра­зі ми вста­нов­лю­є­мо ка­на­ли їхньо­го збу­ту. Зокре­ма, оскіль­ки «Апо­стол» мав бу­ти про­да­ний до Ро­сій­сько­ї­Фе­де­ра­ції , не ви­клю­ча­є­мо, що ця злочинна гру­па має між­дер­жав­ні зв’яз­ки, — до­дає Яро­слав Тра­ка­ло. — Що­до слід­чих дій мо­жу ска­за­ти ли­ше те, що во­ни три­ва­ють. Ви­лу­че­но ре­чі, які до­слі­джу­ва­ти­му­ться у цій спра­ві з ме­тою до­ве­де­н­ня ви­ни за­три­ма­них. Чи зна­йде­ні під час об­шу­ків ін­ші цін­но­сті? По­ки це та­єм­ни­ця слід­ства».

На­га­да­є­мо, «Апо­стол» 1564 ро­ку, пер­шу да­то­ва­ну дру­ко­ва­ну кни­гу в Ро­сії, ви­кра­ли з На­ціо­наль­но­ї­бі­бліо­те­ки Укра­ї­ни іме­ні Вер­над­сько­го 10 трав­ня 2016-го (при­чи­ни си­ту­а­ції«День» з’ясо­ву­вав у ма­те­рі­а­лі «...Чо­му не йде Апо­стол прав­ди і на­у­ки», №84 за 17 трав­ня 2016 ро­ку). Слід­чий від­діл Шев­чен­ків­сько­го управ­лі­н­ня На­цпо­лі­ці­їу Ки­є­ві одра­зу вніс ві­до­мо­сті про по­дію до Єди­но­го ре­є­стру до­су­до­вих роз­слі­ду­вань за ст. 185 («Кра­діж­ка») Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни. І от, май­же за рік, ста­ро­друк зна­йшли.

«МИ ВЖЕ ВТРАЧАЛИ НАДІЮ...»

Одра­зу пі­сля спе­цо­пе­ра­ці­ї­спе­ці­а­лі­сти бі­бліо­те­ки іме­ні Вер­над­сько­го огля­ну­ли кни­гу, щоб вста­но­ви­ти, чи справ­ді во­на з їхніх фон­дів. «За всі­ма озна­ка­ми — а це, на­при­клад, ха­ра­ктер­на опра­ва з чер­во­но­го окса­ми­ту, за­пи­си, пе­ча­тки бі­бліо­те­ки — все від­по­від­ає при­мір­ни­ку, який був у нас, — го­во­рить На­та­лія Бон­дар, за­ві­ду­вач від­ді­лу ста­ро­дру­ків та рід­кі­сних ви­дань НБУВ. — На­ші спів­ро­бі­тни­ки по­ба­чи­ли, що стан кни­ги та­кий, як і на мо­мент ви­кра­де­н­ня. Ілю­стра­ції є, опра­ва у та­ко­му са­мо­му ста­ні, тов­щи­на та­ка сама, ні­яких до­да­тко­вих ушко­джень не по­мі­тно. Щоб під­твер­ди­ти це на­пев­но, по­трі­бна де­таль­ні­ша екс­пер­ти­за».

У бі­бліо­те­ці про пе­ре­біг слід­ства май­же ні­чо­го не зна­ли. «Пра­во­охо­рон­ці кон­та­кту­ва­ли з на­ши­ми фа­хів­ця­ми, до­ти­чни­ми до ро­бо­ти зі ста­ро­дру­ка­ми, але нам про ре­зуль­та­ти слід­чих дій по­ві­дом­ля­ли ма­ло. На­сам­пе­ред, на­ші фа­хів­ці ін­фор­му­ва­ли пра­во­охо­рон­ців про пев­ні ре­чі. Ми спо­ді­ва­ли­ся, що ко­лись кни­гу зна­йдуть, але, якщо че­сно, вже втрачали надію. Якраз дня­ми ду­ма­ла, що ско­ро прой­де рік пі­сля ви­кра­де­н­ня і хо­че­ться за­пи­та­ти у слід­чих, що від­бу­ва­є­ться зі спра­вою, чи є спо­ді­ва­н­ня, що пам’ятка по­вер­не­ться. І ось та­ка но­ви­на!», — ра­діє Лі­дія По­пе­ре­чна, ке­рів­ник прес-слу­жби НБУВ. У бі­бліо­те­ці від­зна­ча­ють сим­во­лі­чний збіг: злов­ми­сни­ків за­три­ма­ли у день, ко­ли в Ін­сти­ту­ті кни­го­знав­ства НБУВ від­бу­лись на­у­ко­ві чи­та­н­ня на по­ша­ну Сте­па­на Пе­тро­ва, ви­да­тно­го бі­бліо­гра­фа і кни­го­знав­ця.

Те­пер у бі­бліо­те­ці спо­ді­ва­ю­ться, що кни­га по­вер­не­ться до фон­дів яко­мо­га ско­рі­ше. Між ін­шим, пі­сля гу­чно­ї­кра­діж­ки тут вжи­ли рі­зні за­хо­ди, щоб по­ді­бні ви­пад­ки не по­вто­рю­ва­ли­ся. «По­си­ле­ні за­хо­ди охо­ро­ни, роз­ро­бле­на но­ва ін­стру­кція, яка жорс­ткі­ше ре­гла­мен­тує ви­мо­ги для ко­ри­сту­ва­н­ня та­ки­ми ра­ри­те­тни­ми пам’ятка­ми, — пе­ре­ра­хо­вує Лі­дія По­пе­ре­чна. — Зде­біль­шо­го ста­ро­дру­ка­ми ці­кав­ля­ться на­у­ков­ці, які їх до­слі­джу­ють. Це істо­ри­ки, кни­го­знав­ці, ар­хе­о­гра­фи... Обме­жи­ти їх у до­сту­пі ми не мо­же­мо, але умо­ви на­да­н­ня ста­ро­дру­ків у ви­ко­ри­ста­н­ня в чи­таль­них за­лах з огля­ду на си­ту­а­цію ста­ли жорс­ткі­ши­ми».

Пред­став­ни­ки На­цпо­лі­ці­ї­по­ки не зна­ють то­чно, ко­ли «Апо­сто­ла» пе­ре­да­дуть бі­бліо­те­ці. «Зро­би­ти це мо­жна бу­де одра­зу, ко­ли кни­гу до­слі­дять ек­спер­ти і да­дуть по ній ви­сно­вок, — по­яснює Яро­слав Тра­ка­ло. — На да­но­му ета­пі не­мо­жли­во ска­за­ти, скіль­ки три­ва­ти­ме екс­пер­ти­за. Це не у на­шій ком­пе­тен­ції».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.