«Зро­би­ли з Де­сен­ки... смі­тник»

Ки­я­ни обу­ре­ні пе­ре­тво­ре­н­ням при­бе­ре­жної сму­ги за­то­ки на зва­ли­ще. Ко­му­наль­ні слу­жби шу­ка­ють край­ньо­го

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, фото Миколи ТИМЧЕНКА, «День»

Жи­те­лі сто­ли­чно­го ма­си­ву «Рай­ду­жний» пам’ята­ють ча­си, ко­ли в за­то­ці рі­чки Де­сен­ка не­ре­сти­лась ри­ба, ці­єю ки­їв­ською рі­чкою хо­ди­ли ту­ри­сти­чні те­пло­хо­ди, а на бе­ре­зі мо­жна бу­ло вла­шту­ва­ти пі­кнік. Для ме­шкан­ців ме­га­по­лі­са кла­пти­ки зе­ле­ної те­ри­то­рії та ще й по­бли­зу во­ди — роз­кіш. Зна­йо­мі, ко­трі ме­шка­ють бі­ля та­ких місць, ра­ді­ють кон­та­кту з при­ро­дою, але ра­зом з тим за­сму­чу­ю­ться, ко­ли ба­чать, як ці оа­зи зни­щу­ю­ться.

Одна з про­гу­ля­нок уздовж за­то­ки рі­чки Де­сен­ка для ро­ди­ни Гринь за­кін­чи­ла­ся роз­ча­ру­ва­н­ням: на зви­чни­хзе­ле­них­га­ля­ви­на­хпо­бли­зу во­до­йми во­ни по­ба­чи­ли го­ри смі­т­тя. На ви­кла­де­ни­ху со­цме­ре­жі сві­тли­на­хви­дно, як па­гор­би з від­хо­дів по­де­ку­ди ся­га­ють ви­ще ко­лі­на. У са­мій во­до­ймі пла­ва­ли ши­ни, у гіл­ках­де­рев за­плу­та­лись по­лі­ети­ле­но­ві па­ке­ти... Скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що це не мі­сце від­по­чин­ку, а ор­га­ні­зо­ва­не сміт­тє­зва­ли­ще. Лю­дми­ла Гринь, ко­тра одна з пер­ших стри­во­жи­лась по­ба­че­ним, по­рів­ня­ла це з ко­чу­ва­н­ням Гри­бо­ви­цько­го сміт­тє­зва­ли­ща. Та ви­ник смі­тник на те­ри­то­рії, яка вва­жа­є­ться зо­ною від­по­чин­ку.

«Смі­т­тя за­ли­ши­ли не го­ре­ту­ри­сти. Йо­го за­во­зять ма­ши­на­ми, хо­ча про­їзд ав­то­мо­бі­лів сю­ди за­бо­ро­не­но. Хто дав на це до­звіл? Ку­ди ди­ви­ться Дер­же­ко­ін­спе­кція, слу­жби гі­дро­еко­ло­гії, КП «Ки­ї­вбла­го­устрій»? Мо­же, це їхня чу­до­ва ідея? Чим за­йма­ю­ться са­ні­тар­ні та еко­ло­гі­чні слу­жби мі­ста? Па­но­ве чи­нов­ни­ки, де ви? Ви це ба­чи­ли? Чи са­мі ство­ри­ли? Ша­нов­ні де­пу­та­ти Ки­їв­мі­ськра­ди, чле­ни по­стій­но ді­ю­чої ко­мі­сії з пи­тань зем­ле­ко­ри­сту­ва­н­ня, — по­ці­кав­те­ся, ко­му на­ле­жить ця мі­сце­вість за ка­да­стром? Хто це в нас та­кий ха­зяй­но­ви­тий? А мо­же, якраз хтось із вас? Дай­те від­по­відь гро­мад­сько­сті, не со­ром­те­ся, при­зна­вай­те­ся, ко­му ма­є­мо дя­ку­ва­ти?» — обу­рю­є­ться Лю­дми­ла Гринь у Facebook.

ЛАНЦЮГ БЕЗ­ВІД­ПО­ВІД­АЛЬ­НО­СТІ

Лю­дми­ла по­ча­ла штур­му­ва­ти всі слу­жби, при­че­тні до охо­ро­ни при­бе­ре­жних зон. На­ді­сла­ла за­пи­ти до Мі­ні­стер­ства еко­ло­гії та при­ро­дни­хре­сур­сів, Дні­пров­ської ра­йон­ної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції та Ки­їв­ра­ди. Хо­ті­ла з’ясу­ва­ти, хто не­се від­по­від­аль­ність за кон­троль і збе­ре­же­н­ня те­ри­то­рії. Крім то­го, у сво­ї­хзвер­не­н­нях ви­ма­га­ла при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті вин­ни­хі лі­кві­ду­ва­ти не­сан­кціо­но­ва­не зва­ли­ще.

У Мі­н­еко­ло­гії за­пит роз­гля­ну­ли до­во­лі швид­ко, бо про­сто пе­ре­адре­су­ва­ли йо­го на роз­гляд Дні­пров­ській РДА. Тут акти­віс­тці по­ві­до­ми­ли, що з 2004 ро- ку те­ри­то­рія пе­ре­бу­ває на ба­лан­сі ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства «Пле­со». Ре­да­кція звер­ну­лась за роз’ясне­н­ня­ми до ке­рів­ни­ка під­при­єм­ства Де­ни­са ПІКАЛОВА, і він за­пе­ре­чив, що ця зе­мель­на ді­лян­ка за­крі­пле­на за «Пле­сом». Та­кож Де­нис Пі­ка­лов по­ра­див з’ясу­ва­ти, в чи­є­му ж ко­ри­сту­ван­ні пе­ре­бу­ває те­ри­то­рія, а са­ме: у де­пар­та­мен­ту зе­мель­ни­хре­сур­сів Ки­їв­ської мі­ської держ­адмі­ні­стра­ції.

« Я пе­ре­ко­на­ний, якщо за­пи­та­є­те про це в де­пар­та­мен­ту зем­ле­устрою, ви­яви­ться, що це зем­лі за­галь­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня. Тоб­то що во­ни на­ле­жать гро­ма­ді Ки­є­ва і не пе­ре­бу­ва­ють на ба­лан­сі «Пле­са», у нас там не­має жо­дно­го об’ єкта, — по­яснює Де­нис Пі­ка­лов. — Та­ка ситуація до­во­лі ти­по­ва. У Пра­ви­ла­хбла­го­устрою мі­ста Ки­є­ва мі­сти­ться пункт, за яким кон­троль за бла­го­устро­єм на зем­лях, не на­да­ни­ху ко­ри­сту­ва­н­ня, ле­жить на рай­держ­адмі­ні­стра­ці­ях. Во­ни зо­бов’ яза­ні мо­ні­то­ри­ти та­кі ді­лян­ки, штра­фу­ва­ти у ра­зі по­яви на ни­хсмі­т­тя й під­три­му­ва­ти бла­го­устрій».

СПІЛЬ­НІ ПРИБИРАННЯ НІЧИЙНИХ ТЕ­РИ­ТО­РІЙ

Та у Дні­пров­ській РДА ви­рі­ши­ли пе­ре­кла­сти від­по­ві- даль­ність за утри­ма­н­ня за­то­ки Де­сен­ки на КП «Пле­со». Так, пі­сля за­пи­тів гро­ма­дян до Дні­пров­ської рай­держ­адмі­ні­стра­ції чи­нов­ни­ки під­го­ту­ва­ли іні­ці­а­тив­ний лист до «Пле­са» з ви­мо­гою при­ве­сти те­ри­то­рію, при­ле­глу до рі­чки Де­сен­ка, до на­ле­жно­го са­ні­тар­но­го ста­ну і по­стій­но утри­му­ва­ти її від­по­від­но до Пра­вил бла­го­устрою Ки­є­ва.

Лю­дми­лі Гринь у ра­йон­ній адмі­ні­стра­ції по­ясни­ли, що, згі­дно з Во­дним ко­де­ксом Укра­ї­ни, те­ри­то­рія вва­жа­є­ться при­бе­ре­жною за­хи­сною сму­гою. За екс­плу­а­та­цію, охо­ро­ну та утри­ма­н­ня вну­трі­шні­хво­дойм Ки­є­ва від­по­від­ає са­ме «Пле­со» — від­по­від­но до ста­ту­ту під­при­єм­ства пре­дме­том йо­го ді­яль­но­сті є, зокре­ма, до­гляд за при­бе­ре­жни­ми за­хи­сни­ми сму­га­ми.

Де­нис Пі­ка­лов за­ува­жив, що до пря­ми­хфун­кцій очо­лю­ва­но­го ним під­при­єм­ства прибирання смі­т­тя не на­ле­жить, але якщо з та­ки­ми про­ха­н­ня­ми звер­та­ю­ться чи­нов­ни­ки рай­держ­адмі­ні­стра­цій, то спіль­но ор­га­ні­зо­ву­ють прибирання. Не­що­дав­но та­ка акція від­бу­ла­ся по­бли­зу стан­ції ме­тро «Сла­ву­тич».

«Зви­чай­но, сміт­тє­зва­ли­ще тре­ба бу­де при­би­ра­ти. Якщо до нас звер­ну­ться, то ми за­мість то­го, щоб ви­ко­ну­ва­ти свої пря­мі обов’яз­ки, до­кла­де­мо зу­си­л­ля й ви­пра­ви­мо си­ту­а­цію. На жаль, є зе­мель­ні ді­лян­ки, які не­ефе­ктив­но утри­му­ю­ться, так іно­ді бу­ває», — ре­зю­мує Де­нис Пі­ка­лов.

ПРИКРИТТЯ ДЛЯ ДАЧ?

У гро­ма­ди є ін­ші при­пу­ще­н­ня, чо­му те­ри­то­рія за­то­ки пе­ре­тво­рю­є­ться на смі­тник. «Нам зда­є­ться, що так хо­чуть зайня­ти цю те­ри­то­рію під бу­дів­ни­цтво дач. За­раз во­зять ту­ди смі­т­тя, а по­тім бу­ду­ва­ти­муть ко­те­джі, — вва­жає Лю­дми­ла Гринь. — Хтось по-ти­хо­му ви­ді­ляє тут зем­лю. Але ж тут за­плав­на те­ри­то­рія. Шко­да, що з Ки­є­ва і Де­сен­ки про­сто зро­би­ли смі­тник. Бу­ла чи­ста зе­ле­на зо­на, лю­ди хо­ди­ли сю­ди на пі­кні­ки, від­по­чи­ва­ли, гра­ли в ба­скет­бол, а за­раз що? Ми з чо­ло­ві­ком уже ду­ма­ли, мо­же, вла­шту­ва­ти тут ні­чні чер­гу­ва­н­ня, бо смі­т­тя при­во­зять са­ме вно­чі».

Та­кі чер­гу­ва­н­ня ма­ли б ор­га­ні­зу­ва­ти пе­ред­усім ко­му­наль­ні слу­жби. Оскіль­ки во­ни від­мов­чу­ю­ться, до цьо­го їхпо­вин­на зму­си­ти гро­ма­да. Са­ме об­би­ва­ти по­ро­ги ка­бі­не­тів чи­нов­ни­ків ра­дить акти­віс­тка Те­тя­на Ан­дрій­ши­на. Іна­кше пред­став­ни­ки мі­сце­вої вла­ди про­сто пе­ре­кла­да­ти­муть від­по­від­аль­ність один на одно­го, а ба­жа­но­го ре­зуль­та­ту не бу­де. На дум­ку акти­віс­тки, за­раз зав­да­н­ня гро­ма­ди — до­ти­сну­ти ко­му­наль­ні слу­жби, зму­си­ти їхпе­ре­ві­ри­ти опу­блі­ко­ва­ні фа­кти, звер­ну­тись до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів і Дер­жав­ної еко­ло­гі­чної ін­спе­кції. « День » сте­жи­ти­ме за роз­ви­тком си­ту­а­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.